Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/10-02   -   Pressemeddelelse

Kommissionen foreslår erstatning til alle ofre for forbrydelser i EU

Kommissionen foreslår, at alle ofre for forbrydelser og terrorisme i EU skal kunne få erstatning for de skader og tab, de har lidt. Direktivforslaget indfører minimumsstandarder for tildeling af en sådan erstatning. Der indføres også et samarbejde mellem de nationale myndigheder, der skal bistå ofre, der søger om erstatning i sager, hvor der er involveret flere medlemsstater.

Støtte til og beskyttelse af ofre for forbrydelser og terrorisme er et af hovedformålene med at udvikle Den Europæiske Union til et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Det direktivforslag, som Kommissionen i dag fremlægger, er et afgørende skridt mod opfyldelsen af dette mål, sagde António Vitorino, kommissær for retlige og indre anliggender. EU-borgere og personer, der er bosiddende i EU, kan i dag komme i en situation, hvor de ikke har nogen mulighed for at opnå erstatning for de tab, de måtte have lidt som følge af en forbrydelse. Som nævnt i den beslutning, Europa-Parlamentet vedtog i slutningen af sidste måned, er denne situation uacceptabel. Det er derfor helt afgørende, at der indføres en ret til passende erstatning for alle ofre for forbrydelser i EU, tilføjede han.

Direktivforslaget forpligter medlemsstaterne til at yde erstatning til ofre for internationale forbrydelser og terrorisme, der begås på deres område. Erstatningen skal dække alle de tab, ofret måtte have lidt som en direkte følge af forbrydelsen. Medlemsstaterne kan gøre tildeling af erstatning betinget af, at ofret har forsøgt at få erstatning fra skadevolderen, før der søges om erstatning fra staten. Der skal ligeledes ydes erstatning til nære slægtninge og personer, som har mistet en forsørger, der er afgået ved døden som følge af forbrydelsen.

Erstatningen skal fastsættes på basis af den nationale erstatningsret i hver enkelt medlemsstat for at tage højde for de socioøkonomiske forskelle i EU og respektere de forskellige retlige traditioner i medlemsstaterne.

Når EU-borgere og personer, der er bosiddende i EU, bliver ofre for en forbrydelse i udlandet, skal de have mulighed for at henvende sig til en myndighed i bopælslandet for at få bistand til at søge om erstatning i den medlemsstat, hvor forbrydelsen blev begået. Det vil sikre, at turister, arbejdstagere med midlertidigt ophold og andre borgere, der udnytter deres ret til fri bevægelighed i EU, i praksis vil få let adgang til erstatning, også når forbrydelsen begås uden for deres sædvanlige bopælsland.

Forslaget er Kommissionens svar på anmodningen fra Det Europæiske Råd, der på sit møde i Tammerfors i 1999 opfordrede til, at der blev udarbejdet minimumsstandarder for ofre for forbrydelser i EU. Før udarbejdelsen af direktivforslaget offentliggjorde Kommissionen i september 2001 en grønbog. I kommentarerne til grønbogen blev der givet udtryk for, at der var behov for et sådant initiativ, ligesom merværdien af en fællesskabsindsats på området blev understreget. Der blev ligeledes i Europa-Parlamentets beslutning om grønbogen, som blev vedtaget den 24. september 2002, givet udtryk for stor støtte til forslaget. Det samme gjaldt Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 20. marts 2002.

Forslaget vil supplere EU's foranstaltninger til fremme af det retlige samarbejde på det civil- og strafferetlige område, navnlig rammeafgørelsen om ofres stilling i forbindelse med straffesager, som Rådet vedtog i marts 2001.

Det er almindelig kendt, at ofre tit har vanskeligt ved at få erstatning fra skadevolderen, da denne enten ikke kan findes eller ikke har midler til at betale den erstatning, som ofret er blevet tilkendt. Derfor er der indtil videre i tretten medlemsstater indført statsfinansierede generelle erstatningsordninger for ofre for forbrydelser. Disse ordninger er imidlertid indbyrdes meget forskellige. På grund af forskellige kriterier er den erstatning, som et offer kan opnå, i høj grad afhængig af, i hvilken medlemsstat forbrydelsen er begået. Der ydes ingen bistand til ofre, der ønsker at søge om erstatning fra en anden medlemsstat.

Relevant information

http://www.europa-kommissionen.dk


Pressekontakt


Firma

Europa-Kommissionen
Gothersgade 115
1123 København K, Danmark

  33 41 40 36
  33 41 40 36

http://www.skriv09.eu

Modtag nyheder fra Europa-Kommissionen på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire