Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
30/04-20   -   Pressemeldinger

I koronakrisen arbeider Bosch med både teknologiske inno-vasjoner og klimatiltakForberedelser for gradvis opptrapping av produksjonen

- Hurtigtesting for Covid-19 med Vivalytic
- Produksjon av masker og desinfeksjonsmiddel
- Forretningsutvikling i 2020: Konjunkturnedgang som følge av koronakrisen som får konsekvenser for fremtidsutsiktene
- Karbonnøytralitet: globale mål for klimatiltak for 2020 skal oppnås
- Ny virksomhet: CO2-rådgivning for en klimanøytral økonomi
- Teknologioffensiv: Overgang til hydrogenøkonomi
- Driftsåret 2019: omsetning på 77,7 milliarder euro, EBIT fra driften på 3,3 milliarder euro

Stuttgart, Tyskland – Etter å ha stoppet produksjonen ved nesten 100 Bosch-fabrikker over hele verden denne måneden, forbereder selskapet seg nå på en gradvis opptrapping av produksjonen. «Vi ønsker å sikre stabil forsyning for å oppfylle kundenes behov når det gradvis trappes opp, med mål om å bidra til at verdensøkonomien kommer seg på fote igjen så raskt som mulig», sier Dr. Volk-mar Denner, konsernsjef i Robert Bosch GmbH, under selskapets årlige presse-konferanse. «Målet vårt er å synkronisere opptrappingen av produksjonen og å sikre forsyningskjeder, spesielt innen bilbransjen. Vi har allerede oppnådd dette i Kina, der rundt 40 av fabrikkene våre er i full produksjon igjen, og forsynings-kjedene er stabile. Vi arbeider hardt for å gjøre det samme i de andre regione-ne våre.»

Bidra til å begrense koronapandemien
«Der det er mulig, ønsker vi å bidra med vår ekspertise for å begrense korona-pandemien, for eksempel ved hjelp av den raske Covid-19-testen vi nylig utvik-let, og vår analyseenhet Vivalytic», fortalte Bosch’ CEO Denner. «Etterspørselen er enorm. Vi gjør alt vi kan for å øke produksjonen, og i løpet av året vil vi ha femdoblet kapasiteten vår sammenlignet med de opprinnelige planene», fort-satte han. Bosch har som mål å produsere mer enn en million hurtigtester i 2020 og å øke dette antallet til tre millioner neste år. I tillegg til eksisterende laboratorietester, kan analyseenheten Vivalytic brukes ved sykehus og legekon-torer, der den primært vil brukes for å beskytte medisinsk personell, som er helt avhengige av å få testresultatene innen 2,5 timer. En enda raskere test, som kan avdekke Covid-19-tilfeller på under 45 minutter, nærmer seg ferdigstil-ling. «Alt vi gjør innen dette feltet, er basert på vårt motto ’Invented for life’», sier Denner.

Bosch har allerede startet produksjonen av ansiktsmasker. "Det tok bare noen uker å designe det nødvendige maskineriet," sa Denner. Bosch lar også andre selskaper bruke designen kostnadsfritt. Bosch arbeider med å få på plass to hel-automatiske produksjonslinjer ved fabrikken i Stuttgart-Feuerbach, og flere pro-duksjonslinjer skal også bygges i Erbach i Tyskland, og i India og Mexico. Det be-tyr at selskapet vil kunne produsere mer enn 500 000 masker hver dag.

Global økonomisk utvikling i 2020: Konjunkturnedgang får konsekvenser for fremtidsutsiktene
I lys av koronapandemien forventer Bosch store utfordringer for den globale økonomien i inneværende driftsår: «Vi forbereder oss på en global konjunktur-nedgang, som også vil få betydelige konsekvenser for våre egne resultater i 2020», sier professor Stefan Asenkerschbaumer, CFO hos Bosch. Med utgangs-punkt i de konsekvensene vi ser i dag, forventer Bosch at bilproduksjonen vil reduseres med minimum 20 prosent i 2020. Det første kvartalet i år falt omset-ningen i Bosch-konsernet med 7,3 prosent og bare i mars 2020 falt omsetningen med 17 prosent. «Det må gjøres en stor innsats for å oppnå et balansert resul-tat», sier CFO. «I denne alvorlige krisen er det en fordel at vi er så diversifiserte innen mange forskjellige sektorer.»

For øyeblikket er fokuset på omfattende tiltak for å redusere kostnader og sikre likviditeten. Dette inkluderer redusert arbeidstid og nedskjæringer i produksjo-nen, som allerede er iverksatt ved mange fabrikker over hele verden, lønnsre-duksjoner for spesialister og ledere, inkludert toppledelsen, og utvidede tids-rammer for investeringer. «På mellomlang sikt er målet vårt å komme tilbake til en margin på rundt 7 prosent fra driften, uten å forsømme de grunnleggende oppgavene for å sikre fremtiden vår, sier Asenkerschbaumer. «Vi bruker all vår energi på dette, og på å overvinne koronapandemien. På den måten vil vi bygge det økonomiske grunnlaget vi trenger for å gripe de enorme mulighetene Bosch-konsernet har.»

Klimatiltak: Bosch arbeider systematisk med ambisiøse mål
Til tross for utfordringene som er knyttet til dagens situasjon, opprettholder Bosch sin langsiktige strategi. Bosch viderefører sitt systematiske arbeid med ambisiøse klimamål, og selskapet utvikler aktivitetene som kreves for å støtte en utvidelse av bærekraftig mobilitet. «Selv om andre ting står i fokus om dagen, må vi fortsatt arbeide for planetens fremtid», sier Denner.

For rundt ett år siden offentliggjorde Bosch at selskapet skal bli det første kli-manøytrale selskapet ved alle sine 400 anlegg over hele verden innen utgangen av 2020. «Dette målet skal vi nå», sier Denner. «Ved utgangen av 2019 oppnåd-de vi karbonnøytralitet for alle anleggene våre i Tyskland, og i dag er vi 70 pro-sent i mål med å oppnå dette over hele verden.» For at karbonnøytralitet skal bli en realitet, investerer Bosch i energieffektivitet, selskapet øker andelen av fornybare energier , kjøper mer grønn strøm og kompenserer for uunngåelige CO2-slipp.

Karbonnøytral økonomi: et nytt rådgivningsselskap har blitt etablert
Når det gjelder klimatiltak, iverksetter Bosch to nye tiltak for å sikre at de inter-ne tiltakene også vil påvirke økonomien: Målet vårt er å gjøre oppstrøms og nedstrøms aktiviteter langs verdikjeden så klimanøytrale som mulig, fra «kjøpte varer» til «bruk av solgte produkter». Innen 2030 forventes det at indirekte ut-slipp (Scope 3) reduseres med 15 prosent, eller mer enn 50 millioner tonn, per år. For å oppnå dette har Bosch samtykket til et mål med Science-Based Targets-tiltaket, noe som gjør Bosch til den første leverandøren til bilbransjen som har forpliktet seg til et definert mål. I tillegg planlegger selskapet å kombinere kunnskapen til nesten 1000 Bosch-eksperter fra hele verden og erfaringer fra mer enn 1000 egne energieffektivitetsprosjekter i et nytt rådgivningsselskap, som har fått navnet Bosch Climate Solutions. Denner sier følgende for å forklare dette tiltaket: «Vi ønsker å gjøre vår erfaring tilgjengelig for andre selskaper, slik at de også kan oppnå karbonnøytralitet.»

Vekstmarked for Europa: starten på hydrogenøkonomien
«Klimatiltak er fortsatt helt avgjørende for at menneskeheten skal overleve. Det koster penger, men hvis vi ikke gjør noe, vil det koste enda mer», sier Denner. «Politikk må ikke stå i veien for selskaper som utvider oppfinnsomheten sin og bruker teknologi til det beste for miljøet – uten at det får konsekvenser for overskuddet.» Ifølge Denner er det viktig med en bred teknologioffensiv som ikke bare definerer batteribasert elektrisk bærekraftig mobilitet, men som også vurderer effektive forbrenningsmotorer, og spesielt fornybare syntetiske driv-stoff og brenselceller. Bosch’ CEO oppfordret til en dristig vridning mot hydro-genøkonomien og produksjon av fornybare syntetiske drivstoff når koronakrisen er over. Han mener at dette er den eneste måten Europa kan bli klimanøytralt på innen 2050. Denner oppfordrer beslutningstakere til å støtte den nødvendi-ge teknologien: «Dette vil føre til at vi kan oppnå enda mer ambisiøse klima-mål.»

Klar for hydrogen: mobile og stasjonære brenselceller
Klimatiltak fremskynder strukturendringer i mange sektorer. «Hydrogen blir sta-dig viktigere, både i bilindustrien og i byggeteknologien. Bosch er svært godt forberedt for dette», sier Denner. Bosch og partneren Powercell arbeider alle-rede for å kommersialisere mobile brenselceller for bruk i kjøretøy. Markedslan-seringen er planlagt til 2022. Slik har Bosch planlagt å posisjonere seg i et nytt vekstmarked: Så tidlig som i 2030 kan en av åtte nye lastebiler drives av bren-selcelle. Bosch arbeider sammen med partneren Ceres Power med stasjonære brenselceller. Disse kan for eksempel levere elektrisitet til datasentre.

Drivlinje og varmeteknologi: elektrifisering av produktporteføljen
«Siden klimatiltakene vil trappes opp i nær fremtid, vil elektriske løsninger be-grenses til å supplere forbrenningsløsningene som har dominert til nå», sier Denner. Derfor arbeider Bosch for teknologinøytral utvikling av drivlinjer. Ifølge markedsundersøkelser som Bosch har gjennomført, vil to av tre nye biler i 2030 fortsatt bruke diesel eller bensin, med eller uten hybridfunksjon. Derfor fortset-ter selskapet å investere i svært effektive forbrenningsmotorer. Takket være Bosch’ nye eksosteknologi har NOx-utslippene fra dieselmotorer blitt nesten eliminert, noe som også er dokumentert av uavhengige tester. Bosch forbedrer også systematisk bensinmotoren. Modifiseringer av motorer og effektiv behand-ling av eksos kan redusere partikkelutslippene til rundt 70 prosent lavere enn standarden Euro 6d temp. I tillegg arbeider Bosch for fornybare drivstoff, siden eldre kjøretøy også må bidra til reduksjon i CO2-utslippene. Fornybare syntetiske drivstoff kan gjøre forbrenningsprosessen karbonnøytral. Derfor sier Denner at det vil være fornuftig å veie slike fornybare syntetiske drivstoff opp mot flåtens forbruk istedenfor å stramme inn CO2-reglene for bilbransjen i krisetiden.

I tillegg ønsker Bosch å bli markedsledende innen elektrisk mobilitet. Derfor skal selskapet investere rundt 100 millioner euro i produksjon av elektriske driv-linjer ved fabrikkene i Eisenach og Hildesheim. Elektrifisering gjør også innpass i varmeteknologien, for eksempel ved modernisering av varmeanlegg. «Vi mener vi står foran et tiår med elektrifisering av fyrrommene», sier Denner. Derfor in-vesterer Bosch ytterligere 100 millioner euro i varmepumpevirksomheten, og selskapet har som mål å utvide utviklingsarbeidet for å doble markedsandelen.

Driftsåret 2019: stabilt i et svakt marked
«Med utsikter mot en ytterligere svekkelse av den globale økonomien og en re-duksjon på 5,5 prosent i bilproduksjonen, oppnådde Bosch et godt resultat i 2019», sier Asenkerschbaumer. Takket være flere produktsuksesser havnet om-setningen på 77,7 milliarder euro, bare 0,9 prosent lavere enn fjoråret. Justert for valutakurser var resultatet 2,1 prosent lavere. Bosch-konsernet genererte inntekter fra driften før renter og avgifter (EBIT fra driften) på 3,3 milliarder eu-ro. Det betyr at selskapet oppnådde en EBIT-margin fra driften på 4,2 prosent. Korrigert for ekstraordinære positive effekter fra avhendelsen av Bosch Pack-aging Technology, ble marginen 3,5 prosent. «I tillegg til store forhåndsinveste-ringer, var de viktigste faktorene for resultatet svakheter i markeder som Kina og India, ytterligere nedgang i etterspørselen etter dieselbiler og høyere kost-nader i forbindelse med omstrukturering, spesielt i mobilitetssegmentet», sier CFO Asenkerschbaumer. Med en egenkapitalandel på 46 prosent og kontant-strøm på 9 prosent av omsetningen i 2019, er Bosch’ økonomi solid. Utgifter til forskning og utvikling økte til 6,1 millioner euro, eller 7,8 prosent av omset-ningen. Investeringsutgiftene endte på rundt 5 milliarder euro, en liten økning sammenlignet med fjoråret.

Ansatte: en av fem arbeider innen forskning og utvikling
Per 31. desember 2019 hadde Bosch-konsernet 398 150 ansatte over hele ver-den ved mer enn 440 datterselskaper og regionale selskaper i 60 land. Hovedår-saken til reduksjonen i antall ansatte på 2,9 prosent sammenlignet med fjoråret, er salget av emballasjeteknologiavdelingen. Totalt arbeider rundt 72 600 spesia-lister med forskning og utvikling hos Bosch, nesten 4000 flere enn fjoråret. I 2019 økte antall programvareutviklere i selskapet med mer enn 10 prosent til rundt 30 000.

Bilder


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire