Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
04/05-22   -   Pressemeldinger

Bosch planlegger å investere milliarder i klimanøytral teknologiEt vellykket driftsår i 2021 – Usikkerhet og kostnadsøkninger legger en demper på utsiktene for inneværende år.

- 2021: Salg: 78,7 milliarder euro / inntjening før fradrag av rentekostnader og inntektsskatt: 3,2 milliarder euro.
- Inn på 14 milliarder euro-markedet for hydrogenelektrolyse – Bosch har planer om å investere nærmere 500 millioner euro på dette nye forretningsområdet innen 2030
- Ordrer for elektromobilitet overstiger ti milliarder euro for første gang.
- Stefan Hartung: «Omlegging til elektrisk drift er den raskeste veien til klimanøytralitet.»
- Dr. Markus Forschner: «Bosch-konsernet tok utfordringene på strak arm i 2021, men presset på resultat øker.»
- Filiz Albrecht: «I tider med endring innebærer samfunnsansvar å ta så mange ansatte som mulig med oss inn i nye forretningsområder.»
- Dr. Christian Fischer: «Bosch kommer til å investere 300 millioner euro i varmepumpevirksomheten innen 2025.»
- Rolf Najork: «Sammenhengende energistyring åpner døren for energieffektivitet i fabrikker.»
- Dr. Markus Heyn: «Bosch er den fremste leverandøren for elektriske drivlinjer på veien.»

Stuttgart og Renningen i Tyskland — I driftsåret 2021 oppnådde Bosch betydelig vekst i salg og resultat til tross for et vanskelig miljø. Salgsinntekter økte med 10,1 prosent til 78,7 milliarder euro, og driftsresultatet økte med mer enn halvparten til 3,2 milliarder euro. Marginen for inntjening før fradrag av rentekostnader og inntektsskatt på driften økte med 4 prosent, sammenlignet med 2,8 prosent året før. «Det vellykkede resultatet i driftsåret 2021 styrker selvtilliten når vi går løs det utfordrende miljøet i inneværende år», sa dr. Stephen Hartung, styreleder i Robert Bosch GmbH, da selskapets årstall ble lagt frem.

Et av de betydelige usikkerhetsmomentene er krigen i Ukraina og alt som følger med den. Selskapet tar ansvaret for sine ansatte svært alvorlig. Samtidig har det gitt omfattende humanitær bistand fra dag én, spesielt for å lindre lidelsene til flyktninger. «Der mennesker kjemper for å overleve, går tankene våre til dem, og vi deler frykten deres», sa styrelederen i Bosch. Han tilføyde at krig ikke kan løse politisk konflikt. Etter hans syn fremhever den nåværende situasjonen presset på beslutningstakere og samfunnet for å bli mindre avhengige av fossilt brensel og virkelig å få fart på utviklingen av nye energikilder. Han sa at av denne grunn viderefører Bosch-konsernet systematisk innsatsen for å dempe global oppvarming, til tross for det utfordrende økonomiske miljøet. I tillegg kunngjorde Hartung at Bosch vil investere tre milliarder euro over tre år på klimanøytral teknologi som f.eks. omlegging til elektrisk drift og hydrogen.

Hartung mener krigen vil bremse fremdriften i reduksjonen av karbonutslipp på kort sikt. På lang sikt vil den imidlertid fremskynde den teknologiske transformasjonen i Europa. «Beslutningstakere kan ta dette som et signal på å handle mer bestemt – enten de sørger for insentiver til å gjøre eksisterende bygninger mer energieffektive, eller i en massiv utvidelse av fornybar energiforsyning», sa Hartung. Han mener omlegging til elektrisk drift er den raskeste veien til klimanøytralitet, forutsatt at den er basert på grønn elektrisitet. Det er derfor Bosch er en pådriver for bærekraftig mobilitet: I 2021 oversteg selskapets bestillinger knyttet til elektromobilitet for første gang ti milliarder euro.

Men Hartung understreket også at hydrogen er nødvendig i tillegg. «Næringspolitikken bør ha fokus på å gjøre alle områder av økonomien klar for hydrogen», sa han. «Elektrisitetsbaserte løsninger har prioritet, men det er også viktig at det blir mer fart på hydrogenbaserte løsninger. Vi trenger begge deler hvis vi skal leve bærekraftig på den blå planeten vår.» Samtidig kunngjorde styrelederen i Bosch at selskapet i løpet av de neste tre årene vil investere ytterligere ti milliarder euro i digital transformasjon av virksomheten. «Digitalisering har også en spesiell rolle å spille når det gjelder bærekraft – og løsningene våre tar utgangspunkt i dette premisset», sa Hartung. Eksempler på slike løsninger i Bosch-porteføljen omfatter energistyringen for smarthus og den tilknyttede energiplattformen for produksjon.

Utsikter for 2022: En høy grad av usikkerhet i et utfordrende miljø
Bosch-konsernet økte salget med 5,2 prosent i første kvartal.
«Vi fikk en god start på 2022. I øyeblikket forventer vi å overstige prognosen på 6 prosent salgsvekst i årsrapporten», sa dr. Markus Forschner, medlem av styret og økonomidirektør i Robert Bosch GmbH. «Den betydelige usikkerheten vi står overfor betyr imidlertid at det fortsatt er vanskelig å gi et mer nøyaktig estimat for inneværende år som helhet.» Ifølge Forschner vil selskapet ikke helt nå målet om å matche fjorårets margin for inntjening. Til tross for en forventet økning i salget, vil dette nok ligge i området 3 til 4 prosent. «Byrden på resultatet vokser betraktelig, først og fremst på grunn av økninger i kostnadene for energi, råvarer og logistikk.» Spesielt innenfor forretningsområdet Mobility Solutions er kostnadspresset for tiden svært høyt – prisen på enkelte råvarer er omtrent tredoblet siden 2020. «Vi må forberede oss på fortsatt høye priser og svært ustabile markeder», sa Forschner. «Det er ikke bare bilprodusenter som må videreføre prisøkninger, men også leverandører.»

I lys av dagens situasjon har Bosch allerede revidert forventningene sine til den globale økonomien betydelig. Selskapet forventer at det vil vokse med i underkant av 3 ½ prosent i år – i begynnelsen av året forventet det omtrent 4 prosent. Den tidligere prognosen for bilproduksjon på rundt 88 millioner kjøretøy og den forventede økningen på 9 prosent fra år til år, vil trolig heller ikke bli oppfylt ifølge selskapet. Forschner ser årsakene til dette i gjenoppblomstringen av uønskede effekter som følge av koronaviruspandemien i Kina og den pågående brikkemangelen. Totalt sett er han imidlertid fortsatt sikker: «Bosch vil også ta utfordringen på strak arm i denne vanskelige fasen. Det som er viktig her er å ha banebrytende produkter og et tydelig langsiktig, strategisk fokus – og vi har begge deler.»

Hydrogenelektrolyse: Inn på et 14 milliarder euro-marked
Av hensyn til effektive klimatiltak går Bosch nå inn i komponentvirksomheten for hydrogenelektrolyse. Selskapet planlegger å investere nærmere 500 millioner euro på dette nye forretningsområdet innen slutten av tiåret, hvorav halvparten av dette innen markedslanseringen, som er planlagt gjennomført i 2025. «Vi har et bredt grunnlag for å utvikle hydrogenteknologier, og vi ønsker å fremme hydrogenproduksjonen i Europa», sa Hartung. «Vi forventer at det globale markedet for komponenter til elektrolysører vil beløpe seg til rundt 14 milliarder euro innen 2030.» Bosch leverer stakken – kjernen i systemet for hydrogenelektrolyse – som kombineres med kraftelektronikk, sensorer og en styreenhet for å lage en smartmodul. Stakkene for generering av H2 forventes å bli satt i produksjon allerede i 2025.

Bærekraft: Samfunnsansvar under overgang til nye energikilder
Vi i Bosch støtter EUs Green Deal og føler at vi har et spesielt ansvar når det gjelder bærekraft: Selskapet driver virksomhet på mer enn 400 steder over hele verden har vært karbonnøytrale siden 2020. Når det gjelder kvaliteten på karbonnøytraliteten, gjør selskapet større fremgang enn forventet. Bosch har allerede realisert en tredjedel av energibesparelsene som de satte seg fore å oppnå innen slutten av tiåret. «Bærekraft er ikke lenger et perifert tema – det må være en del av kjernevirksomheten til ethvert selskap», sa Filiz Albrecht, medlem av styret og direktør for arbeidsforhold i Robert Bosch GmbH. Samfunnsansvaret til Bosch omfatter trioen økonomiske, sosiale og økologiske hensyn. «Det er ikke lett å finne en balanse mellom disse tre tingene. «I tider med endring innebærer samfunnsansvar for oss å ta så mange ansatte som mulig med oss inn i nye forretningsområder.» Som Albrecht påpekte, utvikler Bosch klimanøytral teknologi primært på steder som tidligere produserte forbrenningssystemer. Omskoleringsprogrammer og den interne plattformen for arbeidsplassering betyr at hele 1400 ansatte innen drivlinjevirksomhet, allerede har fått seg nye jobber innen felt som f.eks. programvare og elektromobilitet. «Ved utgangen av året vil nærmere 2300 ansatte jobbe med mobile og stasjonære brenselceller – og nesten alle er rekruttert internt», sa Albrecht og tilføyde: «Dette er transformasjon – slik Bosch gjør det.» Hun rapporterte også at selskapet har til hensikt å ansette 10 000 nye programvareingeniører over hele verden i år.»

Termoteknik: 300 millioner euro for varmepumpevirksomheten
«Mer enn en tredjedel av karbonutslippene kommer fra bygninger, så klimatiltak må også iverksettes hjemme hos folk», sa dr. Christian Fischer. Som nestleder i styret i Robert Bosch GmbH er han dessuten ansvarlig for energi- og bygningsteknologi. «Overgangen til alternativ oppvarming begynner med varmepumpen, ideelt sett drevet av grønn elektrisitet.» Lovkravene for nye bygninger rundt om i verden gjenspeiler dette stadig oftere: Bare i Tyskland vil for eksempel 65 prosent av nye varmeanlegg måtte drives av fornybar energi innen 2024. «Bosch vil investere ytterligere 300 millioner euro i varmepumpevirksomheten innen midten av tiåret», sa Fischer og tilføyde: «Markedet vil vokse med 15 til 20 prosent årlig mellom nå og 2025. Vi har som mål å vokse dobbelt så raskt som markedet.» Bosch ønsker å gjøre sin del i eksisterende bygninger også: Takket være de hydrogenklare, gassfyrte berederne, letter selskapet overgangen fra naturgassvarmeanlegg til hydrogenanlegg. Ved å koble sammen og integrere bygningssystemer, beveger Bosch seg dessuten samtidig nærmere målet om å generere en større andel av tilbakevendende inntekter fra tjenester. «I bygningssystembransjen står tjenester allerede for nesten halvparten av alt salg», sa Fischer. «Våre strategiske mål – å bidra til å forme klimatiltak med teknologi og utvide tjenestevirksomheten vår – utfyller hverandre.»

Industriteknologi: Energieffektivitet ved hjelp av digitalisering
Innen industriproduksjon trapper Bosch opp innsatsen for å forbedre energi- og kostnadseffektiviteten til fabrikkene sine. «Digitalisering av industriproduksjon er et bidrag til klimatiltak», sa Rolf Najork, styremedlem i Robert Bosch GmbH som fører tilsyn med forretningsområdet Industrial Technology. «Takket være sammenkoblet energistyring alene, reduserer vi det årlige energiforbruket til produksjonsvirksomheten vår med 5 prosent i gjennomsnitt.» Energiplattformen fra Industry 4.0-porteføljen er allerede i bruk i 80 kundeprosjekter og ved 120 Bosch-anlegg. Samtidig legger Bosch-konsernet om til elektrisk drift i industriteknologien, la Najork til. Selskapet forventer at 30 prosent av mobile maskiner vil være drevet av elektrisitet innen 2030. Dette innebærer et ekstra markedsvolum for høyspenningsnett til en verdi på 1,5 milliarder euro. Gjennom sin industriteknologi vil Bosch også fremme elektrisk kjøring. «I en prosjektenhet sammen med VW jobber vi med å etablere et selskap som skal utstyre battericellefabrikker i Europa», sa Najork. «Vi har som helles mål å bli kostnads- og teknologiledende innen systemer for volumproduksjon av batterier.» Eksperter forventer at produksjonsteknologi for battericeller når et samlet markedsvolum på 50 milliarder euro på verdensbasis innen 2030.

Overgang til alternativ mobilitet: Omlegging til elektrisk drift med batteri- og brenselcelledrivlinjer
Bosch forventer at EUs Green Deal gir et avgjørende løft for omlegging av veitrafikken til elektrisk drift. «Alle bilprodusenter vil gjerne sikre seg størst mulig andel av det stadig voksende elbilmarkedet», sa dr. Markus Heyn, medlem av styret i Robert Bosch GmbH og styreleder for forretningsområdet Mobility Solutions. «Bosch ser på seg selv som den fremste leverandøren for elektriske drivlinjer på veien.» En viktig teknisk oppgave, sa han, er å holde drivlinjen – inkludert batteriet – på riktig temperatur og sørge for den nødvendige klimakomforten i kupeen. Intelligent termisk styring alene kan øke den elektriske kjørelengden med 25 prosent, påpekte han. Med dette i tankene har Bosch utviklet en forhåndsintegrert løsning: den fleksible termiske enheten, eller FTU. Med FTU får Bosch innpass på et marked som vi forventer vil nå et volum på 3,5 milliarder euro ved slutten av tiåret. Når det gjelder elektrisk mobilitet basert på brenselceller, vil Bosch i år starte produksjon av brenselcellemotorer for lastebiler. «På Bamberg-anlegget har vi som mål å produsere stakker med gigawatteffekt senest i midten av tiåret», sa Heyn. «Innen 2030 skal det ikke koste mer å drifte en lastebil med brenselceller enn med diesel – det er målet vårt.» Bosch har nok en gang økt investeringskostnadene til mobile brenselceller, denne gangen til nesten én milliard euro mellom 2021 og 2024.

Driftsåret 2021: Vi taklet utfordringene – til tross for kostnadspress
«Samlet sett taklet Bosch-konsernet utfordringene godt i 2021», sa Forschner. «Vi oppnådde en vekst i salget på 10,1 prosent og økte inntjening før fradrag av rentekostnader og inntektsskatt på driften med mer enn 50 prosent.» Alt dette oppnådde Bosch til tross for den pågående koronaviruspandemien, vedvarende flaskehalser for levering av halvledere og råvarepriser som allerede var betydelig høyere. «I tillegg til de gode salgstallene, har vi også kommet godt ut av de omfattende tiltakene for å kutte kostnader», sa Forschner. «Vår bevissthet på fremtiden gjenspeiles også i det solide økonomiske resultatet.» Bosch-konsernets forsknings- og utviklingskostnader holdt seg stabilt på 6,1 milliarder euro (2020: 5,9 milliarder euro) mens investeringskostnadene steg noe til 3,9 milliarder euro (2020: 3,3 milliarder euro). Forsknings- og utviklingskostnader hadde fokus på elektromobilitet og førerassistansesystemer, i tillegg til omlegging til elektrisk drift i industri og varmeteknologi. Egenkapitalandelen forbedret seg ytterligere med 1,3 poeng, og økte til 45,3 prosent.

Driftsåret 2021: Utvikling etter forretningsområde
Alle forretningsområder bidro til denne positive forretningsutviklingen. Forretningsområdet Mobility Solutions, som genererer det høyeste salget, registrerte en økning i salget på 7,6 prosent til 45,3 milliarder euro. «Mobility Solutions er spesielt utsatt for brikkemangel og må forberede seg på dyptgripende endringer i mobilitet», tilføyde Forschner. «Samtidig foretar forretningsområdet betydelige forhåndsinvesteringer i elektromobilitet og automatisert kjøring, og det har allerede måttet påta seg betydelig høyere kostnader for råvarer og logistikk.» Han sa at forretningsområdet Industrial Technology dro nytte av bedringen på viktige maskintekniske markeder og var i stand til å øke salget med 18,9 prosent til 6,1 milliarder euro. Etter et sterkt resultat i fjor, klarte forretningsområdet Consumer Goods å øke salget igjen, denne gangen med 12,7 prosent til 21 milliarder euro. Forretningsområdet Energy and Building Technology opplevde en salgsvekst på 7,8 prosent. Som Forschner påpekte: «Vår klimavennlige varmeteknologi bidro sterkt til disse vellykkede tallene.»

Bilder


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire