Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
28/01-16   -   Pressemeldinger

Automatisk kjøring: Nå utfører Bosch også tester i trafikken i JapanJapan er Bosch' tredje største land for utvikling av automatisk kjøring etter Tyskland og USA. Administrerende direktør i Bosch, Dr. Dirk Hoheisel, sier følgende: «Venstre-kjøring i Japan gir oss verdifull kunnskap for den videre utviklingen.» Hos Bosch jobber nesten 2500 ingeniører over hele verden med videreutvik-ling av førerassistentsystemer og automatisk kjøring. Endringer i Wien-konvensjonen trer i kraft ultimo april 2016.

Stuttgart/Yokohama - Bosch utvider utviklingen av automatisk kjøring. Ved siden av Tyskland og USA er teknologiselskapet og tjenesteyteren også i gang med å teste denne fremtidsteknologien i Japan. Bosch' neste mål er å utvikle en motor-veispilot. Meningen er at motorveispiloten skal gjøre det mulig for personbiler å kjøre selvstendig på motorveier og tilsvarende veier fra 2020. «Med venstrekjø-ring og et komplekst trafikkbilde gir Japan oss viktig kunnskap for den videre ut-viklingen», forklarer Dirk Hoheisel, medlem av ledelsen i Robert Bosch GmbH. Bosch har nesten 2500 ingeniører over hele verden som jobber med videreutvik-ling av førerassistansesystemer og dermed også automatisk kjøring. I likhet med ingeniørene i Tyskland og USA jobber teamet i Japan med automatiske testkjø-retøy på offentlige veier. Testkjøringen gjøres på hovedveier rundt byene Tohoku og Tomei og i prefekturene Tochigi og Kanagawa, samt på Bosch' testbaner i Shiobara og Memanbetsu.

Tett utveksling mellom de tre teamene i Tyskland, USA og Japan
I begynnelsen av utviklingsarbeidet profitterer det nyetablerte teamet i Japan stort på kunnskapen som deres kolleger i Tyskland og USA har fremskaffet siden de startet arbeidet med automatisk kjøring i 2011. Bosch har allerede siden be-gynnelsen av 2013 hatt testkjøretøy på A81 i Tyskland og I280 i USA. «Våre ut-viklingsteam kan se tilbake på over 10 000 testkilometer uten en eneste ulykke», sier Hoheisel. Testbilene til Bosch kjører selvstendig i trafikken - de akselererer, bremser og kjører forbi. Avhengig av trafikksituasjonen avgjør kjøretøyene på egenhånd om de skal blinke eller bytte fil. Grunnlaget for beslutningsprosessene er basert på et presist, sensorskapt bilde av kjøretøyenes omgivelser. Samtidig leverer Bosch' samarbeidspartner, TomTom, kartdata med høy presisjon. Ved hjelp av disse opplysningene beregner en datamaskin medtrafikantenes atferd og bestemmer en kjørestrategi for de automatisk kjørende kjøretøyene.

Behov for et regelverk for automatisk kjøring
Hvis automatisk kjøring ikke kun skal begrenses til prototyper, men også bli en realitet i hverdagen er det nødvendig å opprette et regelverk. Både i USA, Japan og Tyskland er dette et tema på den politiske agendaen. Blant annet er det gjort endringer i FN-konvensjonen om veitrafikk som er ratifisert av Tyskland. Den 23. april 2016 trer regelverksendringene i kraft og må deretter implementeres i med-lemmenes nasjonale regelverk. Fra denne datoen vil automatiske kjørefunksjo-ner være tillatt, så fremt føreren av bilen aktivt kan overstyre eller slå dem av. Når det gjelder rettsforskriftene, har en uformell arbeidsgruppe i UNECE (FNs økonomiske kommisjon for Europa) i tillegg påtatt seg å jobbe videre med regula-tiv R79 som for tiden kun tillater inngrep i kjøretøyets styring ved hastigheter på opptil 10 km i timen. Også valideringen av automatiske kjørefunksjoner er en stadig utfordring. I henhold til gjeldende metoder må flere millioner testkilometer være tilbakelagt før en motorveispilot kan settes i produksjon. Bosch jobber her med helt nye tilnærminger.

Bosch kjennetegnes ved en omfattende knowhow i egen regi
Under utviklingen av automatisk kjøring profiterer Bosch fra at selskapet, som le-dende leverandør til bilbransjen, behersker alle teknikker. I tillegg til motorer, bremser og styring omfatter dette sensorikk, navigasjon og nettverkstilkobling både innenfor og utenfor kjøretøyet. «Bosch utvikler alt fra de enkelte komponen-tene til det totale systemet», sier Hoheisel. Bosch kan for eksempel glede seg over stor etterspørsel etter sensorer. I 2014 leverte selskapet for første gang over 50 millioner omgivelsessensorer til førerassistansesystemer. Det samme året ble salget av radar- og videosensorer doblet og det samme forventes for 2015. Når det gjelder radarsensorer som brukes til adaptiv avstands- og hastig-hetsregulering (ACC) er Bosch verdensledende. I 2016 regner man med at pro-duksjonen av radarsensorer (77 GHz) vil runde 10 millioner. I midten av 2015 ble det i tillegg produsert 50 millioner enheter av den elektriske servostyringen «Ser-volectric» hos Bosch i Schwäbisch-Gmünd.

Mer automatisering og en tredjedel færre ulykker i Tyskland
Den økende sikkerheten i trafikken er en motiverende faktor bak Bosch' utvikling av automatisk kjøring. Ifølge FN omkommer ca. 1,25 millioner mennesker i trafik-ken hvert år. I 90 % av tilfellene skyldes ulykkene menneskelige feil. «Den rette hjelpen i kritiske trafikksituasjoner kan redde liv», forklarer Hoheisel. Ifølge pro-gnoser fra Bosch' forskning på ulykker kan den økende automatiseringen bidra til å senke ulykkestallet ytterligere - med opptil en tredjedel i Tyskland alene. Au-tomatisk kjøring gjør imidlertid ikke bare kjøringen mer sikker, men også mer ef-fektiv. Amerikanske studier har konkludert at det med forutseende kjørestrategier er mulig å oppnå en drivstoffbesparelse på opptil 39 % ved motorveiskjøring.

Helautomatisk parkering kommer før helautomatisk kjøring
Før Bosch lanserer automatisk kjøring kommer automatisk parkering. Selskapets automatiske parkeringsassistent er allerede i utbredt bruk. Systemet manøvrerer kjøretøyet selvstendig inn på en ledig parkeringsplass via fjernbetjening over smarttelefonen. «For oss begynner den automatiske parkeringen i kjøretøyet og går samtidig langt utover det», sier Hoheisel. Med den aktive parkeringsstyringen gjør Bosch det for eksempel enklere å finne en ledig parkeringsplass. Sensorer som er installert i bakken registrerer om en parkeringsplass er tilgjengelig eller ikke. Bosch-sensorene sender denne informasjonen videre til f.eks. et sanntids-kart som er tilgjengelig fra Internett. På denne måten kan man kjøre direkte til en ledig parkeringsplass. Men Bosch går enda et skritt lenger sammen med Daim-ler. Målet er å revolusjonere selve parkeringsprosessen: I stedet for at føreren parkerer og finner igjen bilen sin selv, kjører bilen alene til en ledig parkerings-plass og kjører til slutt frem igjen uten hjelp. Bosch utvikler den nødvendige infra-strukturen for parkeringshuset som bl.a. omfatter sensorer som registrerer om en parkeringsplass er ledig, kameraer og kommunikasjonsteknologi.

###

Bosch-konsernet er en internasjonal ledende virksomhet med fokus på teknologi og tjenester. Konsernet har ca. 375.000 (pr 31. desember 2015) og hadde ifølge foreløpige tall en omset-ning i 2015 på mer enn 70 mrd. Euro. Bosch-konsernet er oppdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technolo-gy. Bosch-konsernet omfatter Robert Bosch GmbH og over 440 datter- og regionalselskaper i ca. 60 land. Inkl. salgs- og servicepartnere er Bosch representert i ca. 150 land. Dette globale nettverket av produktutvikling, produksjon og salg er en forutsetning for ytterligere vekst.
I 2015 anmeldte Bosch mer enn 5.400 patenter på verdensplan. Bosch-konsernets strategiske mål er å levere innovasjoner innenfor den nettverkskoblede livsstilen. Bosch forbedrer livskva-liteten verden over med produkter og løsninger som er innovative og som skaper entusiasme. Kort sagt, Bosch tilbyr teknologi som er "invented for life".

Virksomheten ble grunnlagt i Stuttgart i 1886 som "verksted for finmekanikk og elektroteknikk" av Robert Bosch (1861-1942). Bosch-konsernets eierstruktur sikrer finansiell uavhengighet og selvstendighet. Det gir selskapet mulighet til å foreta langsiktig planlegging og betydelige in-vesteringer for å sikre fremtiden. 92 % av kapitalandelen i Robert Bosch GmbH eies av stiftel-sen Robert Bosch Stiftung. Stemmeretten utøves i overveiende grad av Robert Bosch In-dustrietreuhand KG, som ivaretar selskapets eierfunksjon. De øvrige andelene eies av familien Bosch og Robert Bosch GmbH.


Bilder


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire