Få ditt eget presserom

Få ditt eget presserom
28/04-16   -   Pressemeldinger

Årlig pressekonferanse 2016: Etter et rekordår i fjor er Bosch stadig i vekst

Tjenester supplerer i økende grad produktporteføljen. 2015: rekordomsetning på 70,6 milliarder euro. 2015: Driftsresultatet økte med 24 %, til 4,6 milliarder euro. 2016: prognostisert salgsvekst på 3-5 %. Et bredt produktspekter er grunnlaget for å utvide tjenestevirksomheten. Internettbasert industri: kostnadsbesparelser og salg som hver seg utgjør én milliard euro. Karrieremuligheter for 14 000 universitetsutdannede.

Stuttgart og Renningen, Tyskland - Etter et rekordår i 2015 ønsker Bosch å fort-sette veksten i år. Til tross for spake økonomiske utsikter og geopolitisk usikker-het forventer leverandøren av teknologi og tjenester en salgsøkning på mellom 3 og 5 % i 2016. Bosch ønsker å fortsette å vokse raskere enn selskapets nøkkel-markeder. Dersom nedgangen i første kvartal fortsetter i visse regioner og mark-eder, vil salgsveksten havne i nedre del av prognoseskalaen. I det spake markedsmiljøet i første kvartal av 2016 hadde Bosch en årlig salgsøkning på like un-der 3 %, eller omtrent 4 % etter justering for svingninger i valutakursen. Denne veksten ble oppnådd til tross for den svært kraftige nominelle veksten i første kvartal av 2015. «Vi planlegger å vokse ikke bare ved hjelp av innovative produkter, men også innovative tjenester», sa styreformann i Bosch, Dr. Volkmar Denner, på den årlige pressekonferansen ved Boschs forskningscampus i Renning-en. Denner fortsatte slik: «Vi bruker i stadig større grad Internettbaserte tjenester for å bygge videre på vårt brede grunnlag i maskinvareindustrien.» Her profiterer selskapet ikke bare på sin teknologiske allsidighet, men også på sin omfattende bransje- og domene-ekspertise. Som Denner forklarte: «I fremtiden vil Bosch ikke bare interagere med sine kunder i biler og på kjøkken; Internettbaserte tjenes-ter vil gjøre Bosch til en fast følgesvenn i mange aspekter av dagliglivet.»Forretningsåret 2015: høye tall for omsetning og resultat.

I 2015 nådde Bosch-gruppens salg et rekordnivå på 70,6 milliarder euro. Det full-stendige oppkjøpet av to tidligere 50-50-joint ventures, BSH Hausgeräte GmbH og Robert Bosch Automotive Steering GmbH, økte salget med nesten 22 milliar-der euro, eller 44 %. Bosch hadde også en kraftig driftsvekst. På sammenlignbart grunnlag økte salget med 10 %. Etter justering for svingninger i valutakursen var salgsøkningen 3,8 %. Bortsett fra virksomhetssektoren Industrial Technology hadde alle virksomhetssektorene tosifret vekst og forbedret resultat i 2015. Til-svarende forbedret Bosch-gruppens totalresultat seg igjen i 2015. Leverandøren av teknologi og tjenester bokførte 4,6 milliarder euro i inntjening før renter og skatt (EBIT), noe som tilsvarer en EBIT-margin på 6,5 %. Dette innebærer at drifts-EBIT økte med omlag 0,9 milliarder euro, eller 24 %, i forhold til året før.

Forretningsåret 2015: høye tall for omsetning og resultat
I 2015 nådde Bosch-gruppens salg et rekordnivå på 70,6 milliarder euro. Det full-stendige oppkjøpet av to tidligere 50-50-joint ventures, BSH Hausgeräte GmbH og Robert Bosch Automotive Steering GmbH, økte salget med nesten 22 milliar-der euro, eller 44 %. Bosch hadde også en kraftig driftsvekst. På sammenlignbart grunnlag økte salget med 10 %. Etter justering for svingninger i valutakursen var salgsøkningen 3,8 %. Bortsett fra virksomhetssektoren Industrial Technology hadde alle virksomhetssektorene tosifret vekst og forbedret resultat i 2015. Til-svarende forbedret Bosch-gruppens totalresultat seg igjen i 2015. Leverandøren av teknologi og tjenester bokførte 4,6 milliarder euro i inntjening før renter og skatt (EBIT), noe som tilsvarer en EBIT-margin på 6,5 %. Dette innebærer at drifts-EBIT økte med omlag 0,9 milliarder euro, eller 24 %, i forhold til året før.

Ekstraordinære omstendigheter hadde en positiv innvirkning på EBIT i 2015, men disse ble utlignet av en tilsvarende mengde ekstraordinære omstendigheter med negativ innvirkning. Disse ekstraordinære omstendighetene oppstod som en følge av den første fullstendige sammenslåingen av Automotive Steering og BSH Hausgeräte, forringelser samt tiltak i forbindelse med juridiske risikoer. «Vårt mål er å utvikle innovasjoner som aktivt bidrar til å forme våre markeder», sa administrerende direktør og visestyreformann Dr. Stefan Asenkerschbaumer. «Vårt forretningsresultat i 2015 viser at denne strategien gir resultater, og vi vil fortsette den i 2016.» Til tross for byrder grunnet restrukturering og høyere investeringer i å sikre fremtiden har Bosch som mål å holde inntjeningen stabil i 2016.

Tjenester som skal supplere en bred hardwarebasis i fremtiden
I tillegg til hardwareprodukter for et internettbasert liv inkluderer Boschs strategiske mål tjenesteløsninger for hvert enkelt aspekt av sammenkobling av disse produktene på Internet of Things. Selskapet fokuserer på de «tre S-ene» i sin internettbasert virksomhet: sensors (sensorer), software (programvare) og services (tjenester). «Tjenester er i ferd med å bli en integrert del av vår produktvirksom-het. Ethvert salg av hardware bør følges av salg av komplementære tjenester», sa Denner. Når det gjelder utvikling og presentasjon av tjenester for den inter-nettbaserte verden, gir Boschs brede forretningsportefølje en særlig fordel. Det samme gjør selskapets kompetanse innen software og sensorer. Denner sa vide-re: «Bosch kan knytte sammen mange ting i en rekke domener som ingen andre selskaper kan - biler med hus, til og med byer.» Nesten 50 % av Boschs elektroniske produktkategorier er nettaktivert. Selskapet planlegger å gradvis utvide sin eksisterende tjenestevirksomhet i alle fire virksomhetssektorer.

Internettbasert industri: kostnadsbesparelser og salg på én milliard euro hver seg
I verdenen av internettbasert industri, også kjent som Industri 4.0, profiterer Bosch først og fremst på sin praktiske erfaring ved 250 av sine egne fabrikker. Selskapet omsetter denne interne erfaringen i tjenester for tredjeparter. Et eksempel er Production Performance Manager som visualiserer produksjonsdata i sanntid og initierer vedlikeholdsprosesser. Innen 2020 venter Bosch at den internettbaserte industrien vil levere totalt 1 milliard euro i kostnadsbesparelser og generere ytterligere 1 milliard euro i salg. «Boschs brede kompetanse og inter-nasjonale tilstedeværelse gjør at selskapet har et godt rykte i den internettbaser-te industrien. Vi kan knytte sammen bilproduksjon i stor skala samt maskinkonstruksjon i liten skala - i Asia, Europa og Amerika», sa Denner.

Tjenesteløsninger: 15 % årlig salgsvekst
Den nyopprettede sektoren Bosch Global Service Solutions opplever allerede kraftig vekst. Sektorens omlag 6000 medarbeidere arbeider med prosjekter som f.eks. støtte til forretningsprosessene for kunder i en rekke sektorer samt håndte-ring av eCalls på vegne av bilprodusenter. I 2015 håndterte Globale Service Solutions mer enn 120 millioner kundeoppringninger for over 1000 selskaper i 30 land - 30 millioner mer enn året før. Bosch venter at sektorens salg vil øke med omlag 15 % hvert år.

Smarthjem: nye smarthjemprodukter gjør sitt inntog høsten 2016
Økende sammenkobling vil gjøre livet lettere og mer behagelig også i smart-hjemmet. Bosch lanserte sitt smarthjemsystem i begynnelsen av året og tilbød med det en enkel og sikker løsning for smarthjem. Nye produkter for smarthjem vil komme i løpet av 2016. Blant disse er en røykvarsler som i tillegg til sin nor-male funksjon gir økt sikkerhet - f.eks. når beboerne er på ferie. Bosch venter at det globale markedspotensialet for smarthjem vil nå 10 milliarder euro allerede i 2017. Innen 2020 vil ca. 230 millioner hjem - 15 % av alle verdens husholdninger - ha smart-hjem-løsninger.

Mobilitetsløsninger: én app for bil, sykkel, buss og tog
Boschs portefølje i virksomhetssektoren Mobility Solutions omfatter allerede mer enn bil. F.eks. samarbeider Bosch med en rekke partnere om å realisere en softwarebasert mobilitetsassistent for kombinert transport. Denne assistenten vil gjøre det mulig for brukere i byregionen Stuttgart å planlegge, reservere og beta-le for billetter for ulike typer transport, inkludert bil, sykkel, tog og buss - alt med én enkelt app. På tilsvarende vis vil også internettbasert parkering ha en sterk tjenestekomponent. Per i dag tar det i gjennomsnitt ti minutter å finne en parkeringsplass i tyske byer. Dette utgjør 30 % av all trafikk i bykjernen. Boschs løs-ninger vil snart eliminere dette problemet. I det som går under navnet «samfunnsbasert parkering» fungerer selve bilen som sensor. Kjøretøyene identifise-rer ledige parkeringsplasser i gatene, og rapporterer deretter disse til Bosch via internett. Selskapet bruker denne informasjonen til å generere et sanntidskart over tilgjengelige parkeringsplasser. Og gjennom datautvinning kan det genere-res kart for sanntidsparkering ved hjelp av sensordata fra bare 6 % av alle kjøre-tøy i en tett og travel trafikk.

Bosch IoT Cloud: integrert del av tjenestevirksomheten
En kjernekomponent i Boschs tjenestevirksomhet er selskapets egen IoT cloud. Boschs IoT cloud har den teknologiske infrastrukturen som er nødvendig for å kunne benytte seg av internettbaserte løsninger. I 2016 vil ca. 50 Bosch-applikasjoner være aktive i selskapets sky. Fra og med 2017 vil IoT Cloud også bli tilbudt tredjepartkunder. Bosch IoT Suite utgjør softwarekjernen i IoT cloud. Det er hjernen til den internettbaserte verdenen, og har alle nødvendige funksjo-ner for tilkobling av enheter, brukere og selskaper. Her kan enorme datamengder analyseres. Det kan legges inn regler for automatiske beslutninger i Bosch IoT Suite - f.eks. for når bruks- og slitasjemønstre skal rapporteres og forebyggende tiltak skal iverksettes for ettersyn av maskineri. Bosch og selskapets kunder drifter allerede en rekke løsninger og prosjekter som er basert på denne plattformen. Mer enn fem millioner enheter og maskiner er per i dag koblet sammen via Bosch IoT Suite-komponenter.

Mobilitetsløsninger: overlegen markedsvekst
Virksomhetssektoren Mobility Solutions hadde en markedsøkning når det gjel-der vekst og resultat i 2015. På sammenlignbart grunnlag økte salget med ca. 12 %, til 41,7 milliarder euro (4,6 % etter justering for svingninger i valutakursen). Dette innebærer at sektoren klart utkonkurrerte den globale bilproduksjonen, som vokste med bare 2 %, til 92 millioner enheter. Driftsmarginen økte til 8,4 %.

Industrial Technology: fortsatt svakhet på markedet for maskinkonstruksjon
Utviklingen i sektoren Industrial Technology reflekterte den vanskelige situa-sjonen i markedet for maskinkonstruksjon. Totalt sank salget i denne virksom-hetssektoren med 1,6 %, til 6,6 milliader euro (6,5 % etter justering for sving-ninger i valutakursen). Salgsnedgangen avspeilet seg også i resultatet: Industriell teknologi avsluttet 2015 med et driftstap på ca. 100 millioner euro. Sektoren Packaging Technology oppnådde derimot gode resultater.

Forbrukervarer: tosifret salgsvekst
Fjoråret var et godt år for virksomhetssektoren Consumer Goods, med 17,1 milliarder euro i salgsinntekter. For første gang ble også salgstallene fra BSH Haus-geräte medregnet, totalt ca. 12,6 milliarder euro. Også på driftsnivå utviklet både virksomheten for husholdningsapparater og sektoren Elektroverktøy seg godt. På sammenlignbart grunnlag økte salget med omlag 10 % i forhold til året før (5,7 % etter justering for svingninger i valutakursen). Sektorens driftsmargin økte til 7,2 %.

Energi og bygningsteknologi: kraftig salgs- og resultatvekst
I fjor hadde virksomhetssektoren Energy and Building Technology en betydelig større salgsøkning enn i 2014. Salgsinntektene økte med 11 %, til 5,1 milliarder euro (7,2 % etter justering for svingninger i valutakursen). Sektorens stadige resultatforbedring avspeilet seg i en margin på 4,4 %.

Arbeidsstokk IT- behov for Software spesialister
Per 31. desember 2015 hadde Bosch-gruppen ca. 375 000 medarbeidere over hele verden. I fjor ble det ansatt 17 600 nye medarbeidere (sammenligning like for like). De største økningene kom i Sentral- og Øst-Europa, Tyskland, Asia-Stillehavsområdet og USA. I år planlegger Bosch å ansette ca. 14 000 universitetsutdannede over hele verden. Software ekspertise er særlig etterspurt. Akku-rat nå er nesten halvparten av alle ledige stillinger hos Bosch software relaterte.

Bilder


Pressekontakter

Lisa Berg Nielsen
Communication Manager
  +45 44 89 82 11

Selskap

Robert Bosch AS
Rosenholmveien 25
1414 Trollåsen, Norge

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.no

Motta nyheter fra Robert Bosch AS via epost

Registrer deg her
Vårt oppdrag er å strømlinjeforme og formidle all slags presse- og forretningsinformasjon og gjøre den tilgjengelig for alle på alle tilgjengelige plattformer.

Om MyPressWire