Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
06/10-15   -   Pressmeddelande

CEWE växer och bekräftar årsmålen för 2015

Omsättningen har under det första halvåret stigit med 5,7 milj. euro till 212,9 milj. euro. EBIT ligger ca. 0,8 milj. euro över nivån från förra året, och det operativa EBIT har förbättrats med 1,8 milj. euro. Selektiv förvärvningspolitik: CEWE har förvärvat aktiemajoritet i firman DesignSkins.

CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE 0005403901) har i den traditionellt svaga första halvårssä-songen ökat såväl omsättningen som resultatet i förhållande till samma tidsperiod förra året: Omsätt-ningen har vuxit med 5,7 milj. euro till 212,9 milj. euro och EBIT har förbättrats med 0,8 milj. euro till -7,0 milj. euro. I motsättning till föregående år har omsättningen och resultatet under första halvåret utveck-lat sig mer positivt. På grund av detta och på grund av det återigen förväntade säsong- och intäcktsklimax under fjärde kvartalet bekräftar CEWE årsmålen: Under 2015 ska koncernomsättningen på alla affärsom-råden nå ett värde av mellan 515 milj. euro och 535 milj. euro (2014: 32,6 milj. euro). För de föregående tolv månaderna har det redan bokförts en EBIT på 33,4 milj. euro. Administrerande direktör Rolf Hollan-der säger: "Tillväxt och resultat utvecklar sig enligt planen inom områdena fotofinishing, kommerciellt onlinetryck och åter inom detaljhandeln. Därmed kan vi bekräfta våra årsmål."

Fotofinishing har vuxit med 5,4 % till 148,1 milj. euro och ökar resultatet
Affärsområdet fotofinishing bidrog till den positiva utvecklingen under det första halvåret med en omsätt-ningsökning på 5,4 % till 148,1 milj. euro och en EBIT förbättrad med 1,2 milj. euro till -3,6 milj. euro. Juste-rat för omstruktureringskostnader på 0,4 milj. euro under första kvartalet översteg EBIT med ca. 1,7 milj. euro ändå värdet från förra året. Trenden "från kvantitet till kvalitet" fortsätter oförändrat: Således steg omsättningen per foto även under första halvåret med 8,9 % till nuvarande 16,43 eurocent. Både toppklass-exemplar av CEWE FOTOBOK och av de andra märkes- och mervärdesprodukter (som t.ex. CEWE VÄGGBIL-DER, CEWE KALENDER och CEWE CARDS) är drivkrafterna bakom denna trend. I segmentet detaljhandel medförde avståendet av den marginalsvaga engroshandeln i Polen till ännu en planerad omsättningstillba-kagång på ca. 4,3 milj. euro till 28,5 milj. euro (H1 2014: 32,7 milj. euro). EBIT i detaljhandeln hade dock med -1,3 milj. euro (H1 2014: -1,1 milj. euro) trots omstruktureringskostnader ett obetydligt lägre värde än året innan. Justerat för dessa särutgifter på 0,6 milj. euro uppnådde affärsområdet detaljhandel under första halvåret 2015 ändå ett operativt EBIT förbättrat med 0,3 milj. euro till -0,7 milj. euro.

Omsättningen inom området kommerciellt onlinetryck ökade under de första sex månaderna med 7,1 % till 36,3 milj. euro. Kärnaktiviteterna på internetportalerna växte således med 9,4 % under första halvåret av 2015. Trots planerat högre marknadsförings- och personalkostnader har kommerciellt onlinetryck med -2,2 milj. euro uppnått ett lätt svagare EBIT än under första halvåret förra året (H1 2014: -1,9 milj. euro). "Under 2016 vill vi sätta kurs mot utdelning och steg för steg vill vi med ett positivt, växande resultat profitera av det högre igenkännandet av märkesvaror och av den etablerade kundbasen", säger Hollander.

Förvärvning av "DesignSkins" som supplement till portföljen av individuella produkter
Kort efter avslutet av första halvåret 2015 förvärvade CEWE en aktiemajoritet i "DesignSkins". "Design-Skins" är en onlineverksamhet som producerar och säljer via internetsidan www.designskins.dk. Fokus är särskilt på design av individuella smartphoneskal och individuell design till en lång rad elektroniska produk-ter. Detta företagande nådde redan under 2014 en omsättning på ca. 6 milj. euro och växer sig just nu med omkring 30 % stadigt större. Med dess breda produktutbud, som först och främst riktar sig mot unga an-vändare, kompletterar "DesignSkins" på ett utmärkt sätt CEWEs fotofinishing-portfölj. Hollander: "Det är en bra matchning. Vi är grundläggande mycket selektiva med våra förvärvanden. Med förvärvandet av SAXOPRINT har vi med framgång börjat på denna väg - och vårt selektiva tillvägagångssätt har burit frukt. 'DesignSkins' är ett mindre steg, men dock ett steg i rätt riktning."

CEWE förblir selektiv med sina förvärvanden
På grund av förra årets höga utgifter har egenkapitalkvoten per 30 juni 2015 stigit, även om dividendbetal-ningen med 11,2 milj. euro till 55,1 % (30 juni 2014: 53,8 %) åter förhöjts. Ekonomidirektör Olaf Holzkämp-fer: "Vår kärnsunda, solida finansieringsstruktur har ett väsentligt värde för våra aktieägare. Vi förblir också öppna för nya förvärvanden, som kan uppfylla våra stränga kriterier. Vi står dock fast vid vår princip om att varje förvärvande ska kunna öka den enskilda aktieägarens värde."

Målen för 2015 är bekräftade: Intäkt och utdelning ska åter stiga
Under 2015 ska koncernomsättningen på alla affärsområden ligga mellan 515 milj. euro och 535 milj. euro (2014: 523,8 milj. euro). Medan ledningen förväntat en någorlunda stabil omsättning för den marginal-starka fotofinishingen, ska den planerat tillbakagående omsättningen i detaljhandeln om möjligt mer än utjämnas. Detta ska framför allt ske genom en förväntad omsättningsstigning i kommerciellt onlinetryck. Efter att ha nått 70,5 milj. euro under 2014 (+17,8 %) ser ledningen en omsättningstillväxt på ca. 80 milj. euro och i högre grad reducerad startförlust i kommerciellt onlinetryck under 2015 som uppnåelig. CEWE håller oförändrat fast vid sitt mål att från 2016 uppnå en positiv intäkt på detta nya affärsområde. För hela koncernen visar målsättningen för de operativa resultaten en tydlig stigning i förhållande till resultaten från 2014: EBIT ska under 2015 ligga mellan 32 milj. euro och 38 milj. euro (2014: 32,6 milj. euro). För de gångna tolv månaderna ligger EBIT med 33,4 milj. euro redan nu inom denna räckvidd. EBT ska under 2015 utgöra mellan 30 milj. euro och 36 milj. euro (2014: 31,5 milj. euro) och resultatet ska efter skatt landa på mellan 20 milj. euro och 24 milj. euro (2014: 3,07 euro per aktie): samtidigt bekräftar ledningen målsättningen att de även under kommande år kommer öka utdelningen.

Pressekontakter


Företag

CEWE Sverige
Søren Frichs Vej 38 K
DK-8230 Åbyhøj, Sverige

  +45 87 49 12 10

www.cewe.se

Ta emot nyheter från CEWE Sverige per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire