Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
14/01-03   -   Pressmeddelande

Framtidsplan ger nya spår för fler och snabbare tåg

Fler kommer att kunna välja tåget, restiderna blir kortare och mer gods kommer att kunna fraktas på järnväg. Det blir effekten av Banverkets förslag till plan för järnvägssatsningar under nästa tolvårsperiod, som lades fram på tisdagen.
— För många blir tåget nu ett märkbart bättre alternativ än tidigare, säger Banverkets generaldirektör Bo Bylund.

Svenskarna åker tåg mer än någonsin och ökningen ser ut att fortsätta. Det finns ett stort uppdämt behov av att bygga ut och förbättra järnvägsnätet. Banverkets förslag innebär att det skapas förutsättningar för kortare restider, bättre punktlighet och fler tåg på spåren på ett stort antal sträckor runt om i Sverige.

På regeringens uppdrag har Banverket lämnat förslag till hur totalt 101,5 miljarder kronor ska investeras under perioden 2004 – 2015. En stor del av den ramen är dock låst av projekt som redan tidigare är beslutade och i vissa fall påbörjade. Behoven och önskemålen från olika delar av landet landar sammanlagt på nära tre gånger så mycket som hela ramen. Banverket har därför tvingats till hårda prioriteringar.

Ger möjlighet
— Även om pengarna inte räcker till allt, ger vårt förslag möjlighet till effektiv regionaltrafik kring viktiga befolkningscentra, ökad kapacitet för näringslivets godstransporter, snabbare fjärrtåg och en bättre miljö, säger Bo Bylund.

Bland nysatsningarna i Mälardalsregionen finns bland annat en pendeltågstunnel för att lösa spårbristen i centrala Stockholm samt fler spår på delar av Svealandsbanan och Mälarbanan. Pengar sätts också av för utbyggnad av två etapper av snabbspårvägen Tvärbanan.

I Göteborgsregionen görs satsningar för att öka kapaciteten i och runt Göteborg, genom bangårdsombyggnad och utbyggnad till fyrspår på delar av Göteborg – Alingsås. På sträckan Göteborg – Borås byggs järnvägen ut via Landvetters flygplats. Dubbelspår blir det på stora delar av Nordlänken mellan Göteborg och Öxnered norr om Trollhättan. Det ger snabbare tåg till Norge och ökad godskapacitet i stråket väster om Vänern.

Dubbelt i väst
I princip blir hela Västkustbanan dubbelspårig när flera avsnitt med enkelspår åtgärdas under perioden, tunnlarna i Hallandsås färdigställs enligt tidigare beslut. Förutsättningar skapas därmed för betydligt snabbare resor och mer gods på spåret hela vägen Oslo – Göteborg – Malmö – Köpenhamn.

I Sydsverige genomförs den tidigare beslutade Citytunneln i Malmö och kapaciteten förstärks mellan bland annat Malmö och Lund. Blekinge kustbana elektrifieras, vilket ger möjlighet för snabba eldrivna tåg från exempelvis Karlskrona till Köpenhamn.

Ostkustbanan byggs ut till dubbelspår upp till Gävle. Vidare upp till Sundsvall höjs kapaciteten genom fler mötesstationer. Ådalsbanan rustas upp för att klara den ökade trafiken när Botniabanan står klar. För ökad godstrafik från Finland byggs en ny järnväg Haparanda – Kalix som ansluts till stambanenätet.
Långsiktiga visioner
En ny järnväg byggs mellan Linköping och Norrköping för att minska restiderna och öka kapaciteten. Banan är en första etapp av den nya snabbtågsbanan Ostlänken som enligt Banverkets vision ska vara helt utbyggd 2020.
Tillsammans med en upprustning av Södra stambanan ger Ostlänken möjlighet för framtida resor mellan Stockholm och Malmö på tre timmar och 15 minuter. För sträckan Stockholm – Göteborg är visionen att restiderna i framtiden ska ned till cirka två timmar och 15 minuter. Det kan ske när Ostlänken är klar och trafiken går via en ny järnväg – Götalandsbanan – över Jönköping och angör Göteborg via Västlänken, en ny tunnel som ger genomgående trafik i centrala Göteborg. Finansieringen av detta ryms dock inte i denna tolvårsplan.

— Järnvägssatsningar är långsiktiga och det gäller att hålla visionen vid liv även för de många intressanta projekt som inte ryms i planen. Det kommer att behöva byggas järnvägar även efter 2015 i Sverige, säger Bo Bylund.

För godstrafiken genomförs åtgärder för att klara fler, tyngre och högre godståg på större delen av det strategiska godsnätet. En av de största satsningarna är dubbelspår Hallsberg – Mjölby. I övrigt innehåller Banverkets förslag ett hundratal större och mindre projekt runt om i landet för att höja kapaciteten och bygga bort flaskhalsar. Dessutom finns förslag för att minska bullret och öka säkerheten kring befintliga järnvägar samt om sanering av förorenade områden. Förbättringar ska även göras så att funktionshindrade lättare ska kunna ta tåget.

Banverket varnar

Förutom investeringar lämnar Banverket även förslag till insatser för drift och underhåll av banorna. Här varnar verket för att ramen inte räcker till för att klara målet att halvera de störningar som beror på infrastrukturen och upprätthålla en tillfredsställande standard på järnvägsnätet. Det saknas åtta miljarder kronor. Följden kan bli att man tvingas prioritera förebyggande underhåll och utbyte av anläggningar på banor med hög trafikbelastning, på bekostnad av underhållet på lågt trafikerade banor. Det äventyrar inte säkerheten, men leder till att den önskade minskningen av störningar inte klaras på hela järnvägsnätet.

Banverkets förslag till Framtidsplan för järnvägen går nu ut på bred remiss till kommuner, länsstyrelser och organisationer. Efter remissen lämnar Banverket i augusti ett bearbetat förslag till regeringen som under nästa höst beslutar hur järnvägspengarna ska satsas.

Pressekontakter


Företag

Banverket
Jussi Björlings väg 2
781 85 781 85 Borlänge, Sverige

  0243 – 55 55 60

http://www.banverket.se

Ta emot nyheter från Banverket per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire