Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
23/01-06   -   Pressmeddelande

KY-myndigheten ska utveckla nationell tandsköterskeutbildning

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning ska på regeringens uppdrag ta fram förslag för att den tandsköterskeutbildning som anordnas inom KY ska bli likvärdig oberoende av vem som anordnar utbildningen. Förslaget ska presenteras den 9 juni 2006.

Från 1980-talet fram till år 2000 bedrevs tandsköterskeutbildningen inom gymnasieskolan. Men på grund av vikande intresse för utbildningen lades programmet ner. Sedan dess har det funnits ett fåtal lokala utbildningar av varierande längd och innehåll på olika nivåer. Samtidigt råder det brist på kvalificerade tandsköterskor.

Inom kvalificerad yrkesutbildning (KY) bedrivs för närvarande sex tandsköterskeutbildningar med olika utbildningsplaner och olika omfattning. Sveriges tandläkarförbund efterlyser en utbildning som är likvärdig över hela landet. Socialstyrelsen har utrett tandsköterskeutbildningen och konstaterat att det inte råder samstämmighet bland tandvårdens intressenter om det som rör en tandsköterskas arbetsuppgifter.

– Vi anser att yrkesrollen omfattar stöd vid diagnostik och behandling, men vi vill även poängtera att den även innehåller en mängd självständiga uppgifter, säger Sonja Eriksson, generaldirektör för KY-myndigheten.

Myndigheten ska samråda med Socialstyrelsen, utbildningsanordnare och företrädare för det arbetsliv som verkar inom området. En delrapport ska lämnas till regeringen den 17 april 2006.

KY-myndigheten anser att tandsköterskeutbildningen ska bedrivas på eftergymnasial nivå och att den ska följa en nationell kursplan som skapas tillsammans med arbetslivets olika intressenter.

– Varje KY-utbildning måste enligt lag ha en ledningsgrupp som ansvarar för utbildningens innehåll. När det gäller tandsköterskeutbildningen skulle detta kunna uppnås genom att en övergripande, nationell ledningsgrupp bildas med ansvar för att fastställa de nationella kursplanerna, säger Sonja Eriksson.

Den kvalificerade yrkesutbildningen (KY) har funnits som reguljär utbildningsform i snart fem år. De viktigaste kriterierna för en KY-utbildning ska få starta är att det finns tydligt behov och en efterfrågan för den kompetens som utbildningen leder till samt att det finns representanter för arbetslivet som medverkar och engagerar sig i utbildningen.

För mer information, besök www.ky.se.

Presskontakt
Margareta Landh
Tfn: 0451-426 73
Mobil: 0730-76 74 76

Fakta om Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning distribuerar och administrerar statsbidrag för utbildningsformen kvalificerad yrkesutbildning (KY). Myndigheten ansvarar även för utveckling av KY samt tillsyn av beviljade KY. Myndigheten är placerad i Hässleholm och har ett 20-tal anställda.

KY är en statligt finansierad, reguljär utbildningsform med syfte att tillfredställa ett reellt behov av en specifik yrkeskompetens i arbetslivet. Utbildningsformen har cirka 16 500 årsstudieplatser och ca 500 utbildningar. De ges av fristående utbildningsanordnare och drivs i nära samarbete med arbetslivet. En tredjedel av utbildningstiden genomförs som lärande i arbete (LIA). Omkring 70 % av de studerande har jobb eller har startat eget sex månader efter avslutade studier. KY-utbildning ska vara utbildning i rätt tid, i rätt mängd, med rätt längd, på rätt plats och på rätt nivå – kort sagt en efterfrågad, skräddarsydd utbildning för ett specifikt behov.

Pressekontakter


Företag

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Järnvägsgatan 3A
281 31 281 31 Hässleholm, Sverige

  +46 730 76 74 76


Ta emot nyheter från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire