Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
05/12-01   -   Pressmeddelande

Förutse det oundvikliga

- Optimerad airbagutlösning tack vare precrashsensorer från Bosch

Bland avancerade koncept för passiv säkerhet i bilen återfinns idag både crashoptimerade fordonsstrukturer och framför allt koordinerade säkerhetssystem, exempelvis bältessträckare och talrika airbags, som länge varit en självklarhet i nya fordon. Bosch arbetar med att ständigt förbättra sensortekniken och signalsystemen för airbagutlösningen. Nu presenterar Bosch även precrashsensorer, de förutseende aktiveringssystemen för ökad säkerhet.

Medan tidigare airbagstyrdon löste ut säkerhetssystemen via en eller flera i fordonet utplacerade accelerationssensorer först när en kollision inträffat, så kan med den nya tekniken koordinerade säkerhetssystem aktiveras i förväg för att möta behoven i en given situation. Styrdonet bearbetar härvid tilläggsinformation relaterad till tidsintervallet kort före det att sammanstötningen äger rum, den så kallade precrashfasen.

Introduktionen av Boschs precrashsensorer sker i tre steg. Det första funktionssteget som går i serie blir ett så kallat "preset"-steg (Precrash Setting of Algorithm Thresholds). Baserat på information från accelerationssensorerna fattar systemet beslut om utlösning i kollisionsögonblicket. Redan upp till 200 millisekunder före krocken levererar short range radarsensorer dessutom ytterligare information såsom relativ hastighet till hindret och förväntad kollisionstidpunkt. Dessa data tas sedan med i beslutet om hur utlösningen skall ske. Beroende på vad situationen kräver kan bältena stramas åt något tidigare eller utlösningstidpunkten för de olika airbagstegen optimeras. Även oönskade airbagutlösningar vid mindre olyckor kan undvikas tack vare denna tilläggsinformation. Totalt ger presetfunktionen bättre igenkänning av kollisionens svårighetsgrad och olyckstyp.

Från år 2004 räknar man med att kunna realisera ett andra funktionssteg "prefire" (Precrash Firing of Reversible Restraints), som gör det möjligt att i en given situation med hjälp av precrashinformation utlösa säkerhetssystemen innan kollisionen inträffat. För att optimalt kunna utnyttja de informationer för passagerarskydd som finns tillgängliga före kollisionen utvecklas nu nya säkerhetssystem såsom reversibla bältessträckare, vilka fungerar flera gånger. Så kan exempelvis ett löst anliggande säkerhetsbälte stramas åt inom bråkdelen av en sekund före en kollision. Dels hindrar detta passagerarna ännu effektivare från att slungas framåt vid en kollision, dels kan bältet vid normalfärd vara lösare spänt, vilket ökar åkkomforten.

Det tredje steget "preact" (Precrash Engagement of Active Safety Devices)
har som målsättning att mildra själva kollisionen eller helt undvika olyckan genom att systemet aktivt ingriper – till exempel genom en automatiskt inledd nödbromsning. För att kunna förverkliga denna vision arbetar Bosch på att jämsides med video- och long range radarsensorer även knyta samman alla säkerhetssystem i fordonet. Dessutom krävs en helt ny, enhetlig systemarkitektur och säkerhetsstrategi.

Pressekontakter


Företag

Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15, Box 1154
S-164 26 Kista, Sverige

  08 - 750 15 00


Ta emot nyheter från Robert Bosch AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire