Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
17/06-05   -   Pressmeddelande

Ytterligare sänkning av dieselutsläppen - Innovativ teknik från Bosch för renare och bränslesnålare dieselmotorer

Den 4:e generationen common rail med tryckutväxling
Unit injector-system för bättre förbränning
Boschlösningar för efterbehandling av avgaser

"Moderna dieselmotorer är mycket uppskattade tack vare sina höga vridmoment vid låga varvtal och ringa bränsleförbrukning", förklarar dr Ulrich Dohle, VD för affärsområdet Dieselsystem hos Bosch, på en presskonferens för motor¬journalister som företaget arrangerade i Boxberg i början av juni. För att ytter¬ligare sänka utsläppen av skadliga ämnen från dieselaggregaten och därmed göra dessa motorer ännu miljövänligare arbetar Bosch vidare på den tekniska utvecklingen av systemen. Efter införande av emissionsnorm EU 4 är fokus ställd på fram¬tidens EU 5-norm, som kommer att gälla från år 2010 och för närvarande diskuteras i EU-kommissionen i Bryssel. EU 5 utgör en enorm utmaning för utvecklingsingenjörerna vad gäller kväveoxid- (NOx) och partikelutsläpp: För partikelemissionerna diskuteras som maximivärde en femtedel av det nuvarande EU 4-gränsvärdet. Detta mål kan endast nås om alla personbilsdieslar förses med partikelfilter.

Förutom ett dieselpartikelfilter (DPF) pågår hos Bosch en utveckling av nya insprutningssystem som kännetecknas av synnerligen exakt bränsledosering för ytterligare sänkning av utsläppen av skadliga ämnen. Höga systemtryck spelar här en central roll liksom differentierad styrning av injektorerna som sprutar in bränslet i förbränningsrummen. Den 3:e generationen common rail-system som Bosch införde år 2003 uppfyller redan i dag med sin innovativa piezoteknik och sitt maximala insprutningstryck på 1600 bar de aktuella gränsvärdena för EU 4 utan kompletterande efterbehandling av avgaserna. Vad gäller den ytterligare optimering av bränsleberedningen som krävs för EU 5-normen till förmån för lägre råemissioner planerar Bosch att utveckla och marknadsföra common rail-systemet med piezoteknik för systemtryck på upp till 2000 bar.

Dessutom utvecklar Bosch den 4:e generationen common rail-system med hydrauliskt förstärkt dieselinjektor. Genom att använda en utväxlingskolv möjlig¬görs med denna "Hydraulically Amplified Diesel Injector“ (HADI) insprutningstryck upp till 2500 bar. "Med den här nya tekniken kan arbetet i common rail-systemet ske med betydligt lägre tryck, det erforderliga maximala insprutnings¬trycket alstras först i injektorn", förklarar Dohle. Jämte common rail-systemen arbetar ingenjörerna med vidareutveckling av unit injector-systemet (enhets¬insprutarsystemet). Den av Bosch senast konstruerade generationen (UIS3) arbetar med två ställdon i stället för ett och tillåter en variabel utformning av insprutningsförloppet med fem insprutningar per cykel, alltså liknande 3:e och 4:e generationens common rail-system.

För att på bästa möjliga sätt utnyttja insprutningssystemens potential utvecklar Bosch ett nytt styrdon (EDC17), som går i serie år 2006. Med hjälp av varvtals¬signaler kan systemet analysera insprutningsparametrarna i varje cylinder och i förekommande fall anpassa dem. Systemet tillåter ett enkelt kontrollsystem som är lätt att föra över på olika motorer och som drar nytta av den direkta återkopplingen från motorn. Precision och robusthet mot mekaniskt slitage kan optimeras.

För att bryta ner kväveoxiderna i dieselmotorn används alternativt NOx-ackumulatorkatalysatorer (NSC) eller SCR-system. SCR-systemen behöver reduktionsmedlet "AdBlue“, med vilket kväveoxiderna omvandlas till kväve och vatten. För dessa SCR-system utvecklar Bosch doseringsenheter och reglerings¬koncept som mycket effektivt avlägsnar kväveoxiderna med en konverteringsgrad på upp till 85 procent. "Det här är några av de innovativa lösningar som Bosch kan erbjuda för att ytterligare reducera emissionerna från personbilsdieslar och nyttofordon", enligt Dohle.

Bosch i Sverige representeras av fyra bolag. Robert Bosch AB är ett helägt dotterbolag till Robert Bosch GmbH i Stuttgart, Tyskland. Bosch levererar system och komponenter till den svenska lastvagns- och bilindustrin. Verksamheten i Sverige omfattas också av försäljning och marknadsföring av bilprodukter på eftermarknaden, el-verktyg samt Blaupunkt bilstereo. Bosch Rexroth AB – Industriell automation, Bosch Siemens AB - vitvaror/hushållsprodukter och Bosch Security Systems – anläggningssäkerhet och kommunikationstjänster.

Pressekontakter


Företag

Robert Bosch AB
Isafjordsgatan 15, Box 1154
S-164 26 Kista, Sverige

  08 - 750 15 00


Ta emot nyheter från Robert Bosch AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire