Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
07/05-07   -   Pressmeddelande

Ny ansökningsomgång för att starta KY-utbildning

Nu påbörjas ansökningsomgången för att söka statsbidrag för start av kvalificerad yrkesutbildning (KY) våren 2008, hösten 2008 och våren 2009. Ansökningstiden går ut den 5 september 2007.

Förra året fick Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning ta emot närmare 400 ansökningar från olika utbildningsanordnare runt om i landet. Ansökningarna motsvarade en total volym på ca 10 000 utbildningsplatser. Ett knappt 100-tal ansökningar kunde beviljads i den förra omgången trots att fler ansökningar motsvarade myndighetens kvalitetskrav.

- Det berodde på att platsutrymmet var mycket begränsat. Det är det fortfarande, vi räknar med att kunna bevilja i storleksordningen 2 500 platser till nya ansökningar i denna omgång, säger Sonja Eriksson, generaldirektör för KY-myndigheten.

Myndigheten har uppdraget att dimensionera KY-utbildningen i Sverige till minst 16 600 platser. I regeringens vårbudget permanentades de tillfälliga årsstudieplatserna som den förra regeringen beslutade införa 2005-2008. Satsningen innebär att utgifterna beräknas öka med 32 miljoner kronor 2008, 93 miljoner kronor 2009 och 124 miljoner kronor 2010. Totalt omfattar KY cirka 1,2 miljarder kronor på årsbasis.

Intresset för att bedriva kvalificerad yrkesutbildning ökar ständigt. Idag finns cirka 220 utbildningsanordnare som tillsammans driver omkring 800 KY-utbildningar. Utbildningarna, som ska vara efterfrågade av arbetslivet, finns inom alla branscher och överallt i Sverige utom på Gotland. Omkring hälften av utbildningsanordnarna är kommuner och landsting medan närmare 40 % är privata anordnare, resten är stiftelser, ideella föreningar och liknande.

En utbildningsanordnare kan maximalt söka för att starta utbildningen vid fyra tillfällen innan det är dags att lämna in en ny ansökan. För att ha ett flexibelt system som passar för ett modernt arbetsliv får dock en utbildning finansiering för enbart en start i taget.

- Vi måste ha möjlighet att avbryta en utbildning om det inte finns någon efterfrågan av kompetensen på arbetsmarknaden eller om utbildningen inte håller tillräckligt hög kvalitet, säger Sonja Eriksson

Fakta om KY-utbildning
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning distribuerar och administrerar statsbidrag för utbildningsformen kvalificerad yrkesutbildning (KY). Myndigheten ansvarar även för utveckling av KY samt tillsyn av beviljade KY. Myndigheten är placerad i Hässleholm och har cirka 30 anställda.

KY är en statligt finansierad, reguljär utbildningsform med syfte att tillfredställa ett konkret behov av en specifik yrkeskompetens i arbetslivet. Utbildningsformen har 840 utbildningar som ges av fristående utbildningsanordnare och drivs i nära samarbete med arbetslivet. En tredjedel av utbildningstiden genomförs som lärande i arbete (LIA). Omkring 80 % av de studerande har jobb eller startar eget efter avslutade studier.

Pressekontakter


Företag

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Norra Stationsgatan 2B
281 48 Hässleholm, Sverige

  0451-42673


Ta emot nyheter från Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire