Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
18/11-09   -   Pressmeddelande

Det här tycker Sveriges kommuner är viktigast vid utvärderingar

Cheap NBA Jerseys förening är en intresseorganisation för Jerseykon i Sverige. Föreningen startade 1969 och har sedan dess arbetat för Jerseykons utbredning.

Alcom System AB har nyligen genomfört en enkätundersökning av kommunernas åsikter om vad som är viktigt vid genomförande av utvärderingar/undersökningar.

Undersökningen visar att Sveriges kommuner anser att hög svarsfrekvens är det viktigaste när de utvärderar sin verksamhet. De svarande kommunerna var även eniga om vikten av jämförbarhet mellan utvärderingar och att utvärderingar bör genomföras kontinuerligt.

Över hälften (61,7%) av kommunerna har angivit att de använder både online- och pappersenkäter i sina utvärderingar och undersökningar. En kombination som gynnar den högt värderade svarsfrekvensen.

Intressant är att 32,5 % av respondenterna anser att en snabb återrapportering är en av de viktigaste faktorerna när man genomför utvärderingar och undersökningar. Dock innebär inte alltid "snabb" att det endast tar några dagar mellan utförd undersökning och sammanställd rapport. Endast 22,9% anser att det är viktigt att tiden mellan undersökning och rapport inte tar flera dagar. Att genomföra en undersökning och få en rapport på några dagar och inte behöva vänta i flera veckor eller månader borde ha större betydelse för en kommun som vill förbättra sin kvalitet. Att snabbt få en sammanställning efter en utvärdering/undersökning ger större möjlighet att snabbare åtgärda eventuella problemområden. En återrapportering på bara några dagar har troligen även en gynnande inverkan på svarsfrekvensen eftersom respondenterna torde bli mer motiverade att delta när de ser en tydlig koppling mellan deras svar och eventuella förbättringar/ändringar.

Respondenterna ansåg heller inte att det är någon större vikt att undersökningarna/utvärderingarna styrs centralt av kommunledningen. Detta kan ses motsägelsefullt till den angivna vikten av jämförbarhet då jämförelser generellt underlättas vid central hantering. För att kunna jämföra undersökningar/utvärderingar måste innehåll och struktur i undersökningsmaterialet vara lika, vilket är enklare att hantera om undersökningarna sköts centralt av några få personer.

Hela undersökningen administrerades via enkätsystemet EvaSys. Enkäten skickades till kommunchefer, förvaltningschefer och kvalitetschefer samt personal som arbetar med kvalitetsfrågor hos Sveriges kommuner, total 868 personer. Respondenterna fick först en pappersenkät brevledes med en uppföljande e-postpåminnelse till en onlineenkät för de respondenter som ej besvarat pappersenkäten.

Undersökningen fick en svarsfrekvens på 26 procent.

Ta del av hela undersökningen och läs dessutom deltagarnas egna kommentarer via denna länk: http://www.alcom.se/EvaSys/Kommunundersokning.aspx

Om Alcom System AB
Alcom System AB utvecklar och marknadsför program och system för skanning och överföring av data från papper till elektroniskt format, elektroniska formulär, utvärderingar, samt dokumenthantering och arkivering.

Företaget är baserat i Stockholm och har sedan starten 1987 levererat lösningar till hundratals organisationer inom den privata och offentliga sektorn.

Pressekontakter


Företag

Alcom System AB
Sjöviksbacken 24
117 43 Stockholm, Sverige

  08-83 14 90


Ta emot nyheter från Alcom System AB per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire