Få ditt eget pressrum

Få ditt eget pressrum
10/03-10   -   Pressmeddelande

Haninge kommun intensifierar arbetet med att kartlägga skyddsvärda naturområden

Nike NFL Jerseys förening är en intresseorganisation för Jerseykon i Sverige. Föreningen startade 1969 och har sedan dess arbetat för Jerseykons utbredning.
Miljönämnden satsar drygt en halv miljon kronor (600 000) på att öka kunskapen om kommunens skyddsvärda områden.

Anledningen till inventeringen är att kommunens kunskap om naturvärden delvis är föråldrad och ofta inte tillräckligt detaljerad för att utgöra ett bra planeringsunderlag. Kunskapen om naturvärden i hav och vattendrag saknas också helt i vissa områden. Kommunen vill också kunna ge medborgarna mer information om de naturområden och arter som är skyddsvärda.

En lista över de mest angelägna inventeringarna har upprättats. Haninge kommun kommer att genomföra fältinventeringar av områden identifierade i flygbildstolkning eller tidigare undersökningar samt göra återbesök på platser i exempelvis den tidigare genomförda Naturinventeringen. Utvalda vikar i marina kustområden runt t.ex. Utö och Muskö kommer också att undersökas. Ett projekt med att inventera växt- och djurarter som lever i gamla ekar kommer att genomföras i samarbete med Södertörnsekologerna. Utöver det kommer en kompletterande inventering av nyckelbiotoper att göras.

Pressekontakter


Företag

Haninge kommun
Kommunhuset
136 81 Haninge, Sverige

  08-606 91 12


Ta emot nyheter från Haninge kommun per e-post

Anmäl dig här
Vårt uppdrag är att effektivisera och sprida alla slags press- och affärsinformation och göra den tillgänglig för alla på alla tillgängliga plattformar.

Om MyPressWire