Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/01-17   -   Pressemeddelelse

Erhvervspartnere kan gøre afgørende forskel paÌŠ frivilligomraÌŠdet

Den afgaÌŠende formand i Fonden for Socialt Ansvar Stig Kjerulf roser erhvervslivets evner til at skabe tryghed og strategisk velfunderede løsninger i det frivillige sociale arbejde og ser tilbage paÌŠ 18 aÌŠrs organisering af Danmarks uundværlige frivillige, inden han giver stafetten videre til ny formand Kurt Bardeleben.

Samarbejdet mellem erhvervslivet og de frivillige sociale organisationer har aldrig været vigtigere. Det maÌŠ den afgaÌŠende formand for Fonden for Socialt Ansvar konstatere efter 18 aÌŠr i spidsen for fonden, der blandt andet organiserer landsdækkende netværk som Natteravnene, Bydelsmødre og Familieiværksætterne. Stig Kjerulf har selv gjort et stort stykke frivilligt arbejde for at bringe Fonden for Socialt Ansvar derhen, hvor den er i dag, og han understreger, at det er en opgave, han har paÌŠtaget sig, fordi det var nødvendigt.

"I et samfund hvor vigtige sociale opgaver har trange kaÌŠr, bl.a. paÌŠ grund af meget pressede offentlige budgetter, er erhvervslivets interesse for at støtte de frivillige sociale organisationers arbejde baÌŠde lokalt og nationalt afgørende. NaÌŠr det offentlige samarbejder med de frivillige støttet af de private bliver outputtet stort set altid billigere og anderledes trygt for dem, der har gavn af arbejdet i sidste ende. Frivillighed handler jo ikke om jura og økonomi, men om medmenneskelighed og medborgerskab," siger Stig Kjerulf, som har faÌŠet syn for, at erhvervslivet ikke blot bidrager med uundværlige økonomiske donationer, men ogsaÌŠ med vigtige faglige kompetencer, naÌŠr de involverer sig i de frivillige organisationers arbejde.

"Med den overordnede organisering sikrer vi i Fonden for Socialt Ansvar, at de frivillige kan bruge kræfterne paÌŠ dem, som har brug for hjælp, mens et overordnet og som regel meget lille sekretariat varetager fundraising, kommunikation, administration og dokumentation m.v. Det er i forbindelse med driften af disse sekretariater, at erhvervspartnerskaber kan gøre en afgørende forskel baÌŠde i forhold til strategi, kommunikation og økonomi."

Erhvervslivets parter har blandt andet stor erfaring med strategiarbejde, og det ses ikke sjældent, at de laÌŠner dygtige medarbejdere ud, som hjælper NGO'erne med at langtidsplanlægge og forankre diverse indsatser. Erhvervslivet kan ogsaÌŠ hjælpe med paÌŠ kommunikationsdelen med eksempelvis kampagneforberedelse og Social Media strategi. Der er som regel baÌŠde flere muskler og mere erfaring ude i virksomhederne, hvad kommunikation og pressearbejde angaÌŠr, og det har blandt andet stor betydning for at mobilisere de frivillige.

Historien om Fonden for Socialt Ansvar
I 1998 nedsatte Stig Kjerulf en frivillig bestyrelse, som havde til formaÌŠl at udbrede Natteravne-konceptet i Danmark. Den første Natteravneforening blev oprettet i Helsingør, og herefter tog Natteravnebevægelsen under ledelse af den daværende direktør Erik Thorsted fart. Erik Thorsted drev indsatsen indtil udgangen af 2014, hvor han gik paÌŠ pension. I dag gaÌŠr 4000 engagerede frivillige voksne ud i nattelivet og sørger for, at vores sønner og døtre kommer godt hjem fra festen.

EfterhaÌŠnden som Natteravnekonceptet blev kendt som en meget velfungerende frivillig indsats, begyndte flere - herunder bl.a. det daværende integrationsministerium - at bede bestyrelsen om ogsaÌŠ at paÌŠtage sig ansvaret for andre projekter, som man ønskede skulle frivilliggøres og omlægges til en franchisemodel, som Natteravnene var det. Affødt af dette stiftede man i 2004 Fonden for Socialt Ansvar som i dag driver seks landsdækkende indsatser, en rugekasse som modner og videreudvikler gode sociale innovationer samt fire temaopdelte netværk, som samler alle lederne fra det frivillige sociale omraÌŠde for at skabe fælles løsninger paÌŠ samfundsmæssige problematikker.

De seks landsdækkende indsatser:

- Familieiværksætterne
- Natteravnene
- Bydelsmødre
- GymLife
- Erhvervs- og Skoleguiderne
- Baba

"Det frivillige arbejde er afgørende, hvis vi vil bevare vores velfærdssamfund, hvor saÌŠ mange børn som muligt faÌŠr en tryg opvækst med lige adgang til job og uddannelse. Rigtig mange børn og unge har brug for en ekstra haÌŠnd fra en ressourcestærk voksen. PaÌŠ samme maÌŠde gælder det i vores flygtninge- og integrationsindsatser, hvor der paÌŠ trods af kommunernes ihærdige forsøg stadigvæk er brug for ekstra hænder, specielt til at bygge bro mellem flygtninge/indvandrere og systemet og herunder vores sundhedsvæsen, skoler, kommuner," siger Stig Kjerulf.

Formandsskift i Fonden for Socialt Ansvar
Ved aÌŠrsskiftet har den siddende formand i Fonden for Socialt Ansvar Stig Kjerulf pga. travlhed i egen virksomhed valgt at træde tilbage og har givet stafetten videre til siddende bestyrelsesmedlem og advokat i Fonden for Socialt Ansvar, Kurt Bardeleben, Partner og Advokat i LETT advokaterne.

Stig Kjerulf er Adm. Direktør og medstifter i Kjerulf og Partnere og har mere end 25 aÌŠrs erfaring med at coache topledere og mellemledere baÌŠde i private og offentlige virksomheder samt raÌŠdgive virksomheder i relation til medarbejder-, ledelses- og organisationsudvikling. Han er uddannet cand. psych. aut. fra Københavns Universitet og har udgivet mere end 20 faglitterære bøger med fokus paÌŠ menneskets udvikling i arbejdslivet.

Billeder


Pressekontakt

Thit Aaris-Høeg
Adm. direktør, Fonden for Socialt Ansvar
  +45 70 12 12 99
  +45 30 50 12 28

Firma

Fonden for Socialt Ansvar
Olivia Hansens Gade 2
1799 København V., Danmark

  70121299

http://socialtansvar.dk/

Modtag nyheder fra Fonden for Socialt Ansvar på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire