Databehandleraftale1. BAGGRUND OG FORMÅL

1.1 Parterne har aftalt levering af visse ydelser fra Databehandleren til den Dataansvarlige, som nærmere beskrevet i Databehandlerens Vilkår, som er accepteret af Kunden, og som vedlægges  som bilag 1 til denne aftale (herefter ”Hovedydelserne”).

1.2 I den forbindelse behandler Databehandleren personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige, hvorfor Parterne har indgået denne databehandleraftale med underliggende bilag (herefter ”Databehandleraftalen”)

1.3 Databehandleraftalen har til formål at sikre, at Databehandleren overholder den til enhver tid gældende persondataretlige regulering, herunder navnlig:

2. OMFANG

2.1 Databehandleren bemyndiges til at foretage behandling af personoplysninger på den Dataansvarliges vegne på de vilkår som er fastsat i Databehandleraftalen.

2.2 Databehandleren må alene behandle personoplysninger efter dokumenteret instruks fra den Dataansvarlige (herefter ”Instruks”). Databehandleraftalen inkl. bilag udgør Instruksen på underskriftstidspunktet.

2.3 Instruksen kan til enhver tid ændres eller konkretiseres nærmere af den Dataansvarlige.

2.4 Databehandleren må, i det omfang andet ikke følger af Databehandleraftalen, benytte alle relevante hjælpemidler, herunder IT-systemer.

3. VARIGHED

3.1 Databehandleraftalen gælder indtil enten:

a) aftale(r)n(e) om levering af Hovedydelserne ophører eller

b) Databehandleraftalen opsiges eller ophæves.

4. DATABEHANDLERENS FORPLIGTELSER

4.1 Tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

4.1.1 Databehandleren har ansvaret for at gennemføre fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et passende sikkerhedsniveau. Foranstaltningerne skal gennemføres under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammensætning og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder. Databehandleren skal bl.a. tage kategorien af personoplysninger beskrevet i bilag 1.1 i betragtning ved fastlæggelsen af disse foranstaltninger.

4.1.2 Databehandleren gennemfører de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at Databehandlerens behandling af personoplysninger opfylder kravene i den til enhver tid gældende persondataretlige regulering.

4.2 Medarbejderforhold

4.2.1 Databehandleren skal sikre, at medarbejdere, der behandler personoplysninger for Databehandleren, har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt.

4.2.2 Databehandleren skal sikre, at adgangen til personoplysningerne begrænses til de medarbejdere, for hvem det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at kunne opfylde Databehandlerens forpligtelser over for den Dataansvarlige.

4.2.3 Databehandleren skal sikre, at medarbejdere, der behandler personoplysninger for Databehandleren, kun behandler disse i overensstemmelse med Instruksen.

4.3 Dokumentation for overholdelse af forpligtelser

4.3.1 Databehandleren skal på skriftlig anmodning dokumentere overfor den Dataansvarlige, at Databehandleren:

a) overholder sine forpligtelser efter Databehandleraftalen og Instruksen, og

b) overholder bestemmelserne i den til enhver tid gældende persondataretlige regulering, for så vidt angår de personoplysninger, som behandles på den Dataansvarliges vegne.

4.3.2 Databehandlerens standarddokumentation fremgår af de accepterede Vilkår (bilag 1). Ønsker Kunden at modtage yderligere dokumentation efter pkt. 4.3.1 skal Kunden konkretisere og specificere hvilken dokumentation der ønskes.

4.4 Sikkerhedsbrud

4.4.1 Databehandleren skal underrette den Dataansvarlige om brud på persondatasikkerheden, der potentielt kan føre til hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysningerne behandlet for den Dataansvarlige (herefter ”Sikkerhedsbrud”).

4.4.2 Sikkerhedsbrud skal meddeles til den Dataansvarlige uden unødig forsinkelse.

4.4.3 Databehandleren skal vedligeholde en fortegnelse over alle Sikkerhedsbrud. Fortegnelsen skal som minimum dokumentere følgende:

a) De faktiske omstændigheder omkring Sikkerhedsbruddet,

b) Sikkerhedsbruddets virkninger, og

c) de trufne afhjælpningsforanstaltninger.

4.4.4. Fortegnelsen skal efter skriftlig anmodning stilles til rådighed for den Dataansvarlige eller tilsynsmyndighederne.

4.5 Bistand

4.5.1 Databehandleren skal i fornødent og rimeligt omfang bistå ved den Dataansvarliges opfyldelse af dennes forpligtelser ved behandling af personoplysningerne, der er omfattet af Databehandleraftalen, herunder ved:

a) besvarelser til registrerede ved udøvelse af disses rettigheder,

b) Sikkerhedsbrud,

c) konsekvensanalyser, og

d) forudgående høringer fra tilsynsmyndighederne.

4.5.2 Databehandleren skal herunder fremskaffe de oplysninger, der skal indgå i en anmeldelse til tilsynsmyndigheden, i det omfang Databehandleren er den nærmeste hertil.

4.5.3 Databehandleren har krav på betaling efter medgået tid og forbrugte materialer for bistand i medfør af dette punkt 4.5.

5. DEN DATAANSVARLIGES FORPLIGTELSER

5.1 Den Dataansvarlige har de forpligtelser, der fremgår af bilag 2.

6. UNDERDATABEHANDLERE

6.1 Databehandleren må gøre brug af en tredjepart til behandlingen af personoplysninger for den Dataansvarlige (”Underdatabehandler”) i det omfang dette fremgår af:

a) bilag 3 til denne Databehandleraftale, eller

b) Instruks fra den Dataansvarlige.

6.2 Databehandleren og Underdatabehandleren skal indgå en skriftlig aftale, som pålægger Underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser, som påhviler Databehandleren (herunder i medfør af Databehandleraftalen).

6.3 Den Dataansvarlige skal på skriftlig anmodning have udleveret alle aftaler omfattet af pkt. 3 indgået med eventuelle Underdatabehandlere.

6.4 Underdatabehandleren handler herudover ligeledes alene på Instruks fra den Dataansvarlige. Al kommunikation med Underdatabehandleren varetages af Databehandleren, med mindre andet særskilt aftales. Enhver ændret eller konkretiseret Instruks fra den Dataansvarlige skal straks videregives af Databehandleren til Underdatabehandleren.

6.5 Databehandleren er direkte ansvarlig for Underdatabehandlerens behandling af personoplysninger på samme vis, som var behandling foretaget af Databehandleren selv.

7. TREDJELANDE OG INTERNATIONALE ORGANISATIONER

7.1 Databehandleren må kun overføre personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer i det omfang dette fremgår af Instruks fra den Dataansvarlige.

7.2 Overførsel af personoplysninger må i alle tilfælde kun ske i det omfang, det er tilladt ifølge den til enhver tid gældende persondataretlige regulering.

8. DATABEHANDLING UDENFOR INSTRUKSEN

8.1 Databehandleren kan behandle personoplysninger udenfor Instruksen i tilfælde, hvor det kræves af EU-retten eller national ret, som Databehandleren er underlagt.

8.2 Ved behandling af personoplysninger udenfor Instruksen skal Databehandleren underrette den Dataansvarlige om årsagen hertil. Underretningen skal ske, inden behandlingen foretages og skal indeholde en henvisning til de retlige krav, der ligger til grund for behandlingen.

8.3 Underretning skal ikke ske, hvis underretning vil være i strid med EU retten eller den nationale ret.

9. MISLIGHOLDELSE

9.1 Reguleringen af misligholdelse i aftale(r)n(e) om levering af Hovedydelserne finder anvendelse også for denne Databehandleraftale, som om denne Databehandleraftale var en integreret del heraf. I tilfælde af at aftale(r)n(e) om levering af Hovedydelserne ikke tager stilling hertil, skal gældende rets almindelige misligholdelsesbeføjelser finde anvendelse på denne Databehandleraftale.

10. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNING

10.1 Reguleringen af ansvar og ansvarsbegrænsninger i de vedtagne Vilkår (bilag 1) finder anvendelse også for denne Databehandleraftale, som om denne Databehandleraftale var en integreret del heraf.

11. FORCE MAJEURE

11.1 Reguleringen af force majeure i de vedtagne Vilkår (bilag 1) finder anvendelse også for denne Databehandleraftale, som om denne Databehandleraftale var en integreret del heraf.

12. OPSIGELSE OG OPHÆVELSE

12.1 Databehandleraftalen kan alene opsiges eller ophæves i overensstemmelse med bestemmelserne om opsigelse og ophævelse i de vedtagne Vilkår (bilag 1)

13. OPHØRSVIRKNING

13.1 Databehandlerens bemyndigelse til at behandle personoplysninger på vegne af den Dataansvarlige bortfalder ved Databehandleraftalens ophør, uanset årsag. Ophør reguleres af opsigelsesvarslet og effektuering, der er reguleret i Vilkårene (bilag 1).

13.2 Databehandleren skal tilbagelevere, hvilket i praksis foregår som reguleret i Vilkårene (bilag 1), alle personoplysninger (undtaget oplysninger beriget i Databehandlerens platform, samt statistik- og adfærdsdata), som Databehandleren har behandlet under denne Databehandleraftale, til den Dataansvarlige ved Databehandleraftalens ophør, i det omfang den Dataansvarlige ikke allerede er i besiddelse af personoplysningerne. Databehandleren er herefter forpligtet til, indenfor tidsfristerne defineret i Vilkårene (bilag 1), at slette alle personoplysninger fra den Dataansvarlige. Den Dataansvarlige kan anmode om fornøden dokumentation for, at dette er sket. I praksis foregår denne sletning ved en sletning af den Dataansvarliges adgang til Databehandlerens platform.

Undtaget herfor er den løbende 90-120 dages backup procedure som Databehandleren og Underdatabehandleren løbende foretager.

14. FORRANG

14.1 Såfremt der er modstrid mellem denne Databehandleraftale og Vilkårene (bilag 1) om levering af Hovedydelserne, har Vilkårene (bilag 1) forrang, med mindre andet følger direkte af Databehandleraftalen.

BILAG 1 – HOVEDYDELSEN

Link til MyPressWire vilkår og betingelser

BILAG 2 – DEN DATAANSVARLIGES FORPLIGTELSER

1. Forpligtelser

1.1 Den Dataansvarlige har følgende forpligtelser:

a) At sikre at behandlingen af personoplysninger er lovlig i henhold til den Persondataretlige regulering, og at de vedtagne Vilkår (bilag 1) til enhver tid er overholdt.

BILAG 3 – UNDERDATABEHANDLERE

1. Generelt

1.1 Den Dataansvarlige giver hermed sin godkendelse til, at Databehandleren anvender følgende Underdatabehandlere:

a) Se liste over underdatabehandlere her

1.2 Den Dataansvarlige meddeler med Databehandleraftalen sin forudgående generelle skriftlige godkendelse til, at Databehandleren kan gøre brug af en Underdatabehandler. Databehandleren skal skriftligt underrette den Dataansvarlige om anvendelse af en Underdatabehandler forud for anvendelsens påbegyndelse. Tilsvarende skal Databehandleren underrette den Dataan- svarlige om ophør af brug af en Underdatabehandler.

1.3 Den Dataansvarlige har mulighed for at gøre indsigelser gældende mod en sådan Underdatabehandler i det omfang, der er en rimelig grund hertil.

2. Særlige vilkår

2.1 Den Dataansvarlige accepterer, at Databehandleren anvender standard applikationer, løsninger og hardware fra f.eks. Apple, Google og Microsoft.