Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/04-20   -   Pressemeddelelse

I coronaviruskrisen arbejder Bosch både med teknologiske innovationer og klimatiltagForberedelse til gradvis produktionsstigning

- Hurtig test for Covid-19 med Vivalytic
- Produktion af masker og desinfektionsmiddel
- Forretningsudvikling i 2020: recession drevet af coronaviruskrisen, der på-virker udsigterne negativt
- CO2-neutralitet: De globale klimaindsatsmål for 2020 vil blive nået
- Ny forretning: CO2-rådgivning om en klimaneutral økonomi
- Teknologioffensiv: vi arbejder hen mod en brintøkonomi
- Regnskabsåret 2019: salg for 77,7 milliarder euro, EBIT fra drift på 3,3 milliarder euro

Stuttgart, Tyskland - Efter at have lukket produktionen på næsten 100 Bosch-fabrikker i hele verden i denne måned, forbereder virksomheden sig systematisk på en gradvis produktionsstigning. "Vi ønsker at sikre pålidelige forsyninger for at opfylde vores kunders efterspørgsel, efterhånden som den gradvist vender tilba-ge, med henblik på at hjælpe verdensøkonomien med at komme sig så hurtigt som muligt," sagde Dr. Volkmar Denner, koncernchef for Robert Bosch GmbH, på selskabets årlige pressekonference. "Vores mål er at synkronisere produktions-stigningen og sikre forsyningskæder, især inden for bilindustrien. Det har vi alle-rede opnået i Kina, hvor vores omkring 40 lokale fabrikker igen producerer, og forsyningskæderne er stabile. Vi arbejder hårdt på at gøre det samme i vores andre regioner."

Hjælper med at inddæmme coronaviruspandemien
"Overalt hvor det er muligt, ønsker vi at bidrage med vores ekspertise til be-stræbelserne på at inddæmme pandemien, for eksempel gennem vores nyud-viklede hurtige Covid-19-test og vores Vivalytic-analyseenhed," sagde Denner. "Efterspørgslen er enorm. Vi gør alt, hvad vi kan for at øge produktionen betyde-ligt, og vil femdoble kapaciteten i forhold til vores oprindelige planer ved årets udgang," fortsatte han.
Bosch har til hensigt at producere mere end en million hurtige test i 2020, og at øge dette til tre millioner næste år. Ud over de eksisterende laboratorietest skal Vivalytic-analyseapparatet indledningsvis anvendes på hospitaler og lægeklinikker, hvor det primært vil blive brugt til at beskytte sundhedspersonale, for hvem hurtig adgang til testresultater på under to en halv time er afgørende. En endnu hurtigere test, som pålideligt kan registrere Covid-19 tilfælde på mindre end 45 minutter, er i de afsluttende udviklingsfaser. "Alt vores arbejde på dette område er styret af vores 'Invented for life' etos," forklarer Denner.

Bosch vil snart også begynde at fremstille beskyttende ansigtsmasker. "Det tog blot vores afdeling for specialmaskiner et par uger til at designe de nødvendige maskiner," sagde Denner. Det betyder, at virksomheden vil være i stand til at fremstille mere end 500.000 masker om dagen. Maskerne er beregnet til at be-skytte Bosch-medarbejdere på arbejdspladser i hele verden. Desuden er målet også at stille dem til rådighed for tredjeparter. Dette vil afhænge af, om der kan opnås de relevante landespecifikke godkendelser. Desuden producerer Bosch 5.000 liter desinfektionsmiddel ugentligt i Tyskland og USA til brug for medar-bejderne på amerikanske og europæiske lokationer.

Global økonomisk udvikling i 2020: recession, der påvirker udsigterne negativt
I lyset af coronaviruspandemien forventer Bosch betydelige udfordringer for den globale økonomi i indeværende regnskabsår: "Vi er klar til en global recession, som også vil have en betydelig indvirkning på vores egne resultater i 2020," sag-de prof. Stefan Asenkerschbaumer, CFO hos Bosch. På baggrund af de hidtidige kendte virkninger forventer Bosch i øjeblikket, at bilproduktionen falder med mindst 20 procent i 2020. I årets første kvartal faldt Bosch-koncernens salg med 7,3 procent, hvilket betyder, at salget allerede er betydeligt lavere sammenlig-net med sidste år. Alene i marts 2020 faldt salget med 17 procent. I betragtning af de mange usikkerhedsmomenter, følger virksomheden sig ikke i stand til for nuværende at fremkomme med en prognose for året som helhed.

"Der skal gøres en enorm indsats for blot at opnå et afbalanceret resultat," sagde økonomidirektøren. "I denne alvorlige krise er det igen en fordel for os, at vi er så diversificerede med forskellige forretningsdivisioner."

I øjeblikket fokuseres der på omfattende foranstaltninger for at reducere om-kostningerne og sikre likviditet. Dette omfatter nedsættelse af arbejdstiden og produktionsnedskæringer, der allerede er implementeret mange steder i ver-den, lønreduktioner for specialister og ledere, herunder direktionen, og for-længede tidsrammer for investeringer. Derudover havde Bosch allerede lance-ret et omfattende program til forbedring af konkurrenceevnen i begyndelsen af 2020.

"På mellemlangt sigt er vores mål at vende tilbage til en omkring 7 procent margin fra driften, men uden at forsømme de væsentlige opgaver, der skal sikre vores fremtid," sagde Asenkerschbaumer. "Vi bruger al vores energi på dette og på at overvinde coronaviruspandemien. På den måde skaber vi det økonomiske fundament, vi har brug for til at udnytte de enorme muligheder, der ligger for-ude for Bosch-koncernen."

Klimatiltag: Bosch forfølger systematisk ambitiøse mål
På trods af udfordringerne i den nuværende situation fastholder Bosch sin lang-sigtede strategiske kurs: Bosch fortsætter sin systematiske forfølgelse af de am-bitiøse klimamål og er ved at udvikle de aktiviteter, der er nødvendige for at støtte en udvidelse af bæredygtig mobilitet. "Selv om andre problemer i øje-blikket er i søgelyset, må vi ikke glemme fremtiden for vores klode," understre-gede Denner.

For omkring et år siden annoncerede Bosch, at vi ville være den første industri-virksomhed med aktiviteter på verdensplan, der blev klimaneutral på alle vores 400 anlæg verden over ved udgangen af 2020. "Vi vil nå dette mål," fastslog Denner. "Ved udgangen af 2019 opnåede vi CO2-neutralitet for alle vores loka-tioner i Tyskland. I dag, er vi 70 procent af vejen til at opnå dette på verdens-plan." For at gøre CO2-neutralitet til virkelighed investerer Bosch i energieffek-tivitet, øger andelen af vedvarende energi i sin energiforsyning, køber mere grøn strøm og kompenserer for uundgåelige CO2-udledninger.

CO2-neutral økonomi: Bosch etablerer nyt rådgivningsfirma
Når det gælder klimabeskyttelse, tager Bosch to nye tilgang for at multiplicere sin egen indsats i økonomien: Ét mål er at gøre opstrøms og nedstrøms aktivite-ter langs værdikæden, fra de varer, der er købt til de solgte produkter, så neu-trale som muligt. I 2030 skulle værdien af de tilknyttede emissioner (Scope 3) falde med 15 procent eller mere end 50 millioner tons om året
Med henblik på dette er Bosch blevet enig om et mål med Science-Based Tar-gets initiative, hvilket gør Bosch til den første leverandør i bilindustrien, der forpligter sig til et målbart mål. Desuden har virksomheden planer om at samle viden fra næsten 1.000 Bosch-eksperter over hele verden og erfaring fra mere end 1.000 af sine egne energieffektivitetsprojekter i et nyt rådgivende selskab, kaldet Bosch Climate Solutions. "Vi ønsker at stille vores erfaringer til rådighed for andre virksomheder for at hjælpe dem med at udvikle sig frem mod CO2-neutralitet," sagde Denner.

Vækstmarked for Europa: Vi vover os ind i brintøkonomien
"Klimaindsats er fortsat afgørende for menneskehedens overlevelse. Det koster penge, men ikke at gøre noget vil koste endnu mere," sagde Denner. "Politik må ikke stå i vejen for virksomheder, der udvider deres opfindsomhed og bruger teknologi til gavn for miljøet - uden at skade velstanden." I henhold til Denner er det vigtigste en bred teknologisk offensiv, der ikke blot udstikker en batteri-elektrisk vej til bæredygtig mobilitet, men også tager hensyn til effektive for-brændingsmotorer og især vedvarende syntetiske brændstoffer og brændsels-celler. Bosch
opfordrede til en dristig overgang til brintøkonomi og produktion af vedvarende syntetiske brændstoffer, når coronaviruskrisen er overstået. Det er efter Bosch’s mening den eneste måde, hvorpå Europa kan blive klimaneutralt i 2050. Denner appellerede til de politiske beslutningstagere om at støtte de nødvendige teknologier: "Det vil gø-re os i stand til at nå selv ambitiøse klimamål."

Klar til brint: mobile og stationære brændselsceller
Klimaindsatsen fremskynder strukturelle ændringer i mange brancher. "Brint bliver stadig vigtigere, både i bilindustrien og i byggeteknologien. Bosch er me-get velforberedt på dette," sagde Denner. Bosch og dets partner Powercell ar-bejder allerede på at kommercialisere mobile brændselscellestacks til brug i kø-retøjer. Lanceringen er planlagt til 2022. Allerede i 2030 er det muligt at en ud af otte nyregistrerede tunge lastbiler bliver drevet af en brændselscelle. Bosch samarbejder med sin partner Ceres Power om stationære brændselsceller.

Drivlinje og varmeteknologi: elektrificering af produktporteføljen
"I takt med at bestræbelserne på at beskytte klimaet er blevet optrappet på kort sigt, vil elektriske løsninger være begrænset til at supplere forbrændings-motorløsninger, der har domineret indtil nu," sagde Denner. Derfor forfølger Bosch en teknologineutral udvikling af drivlinjer. Ifølge Bosch markedsundersø-gelser, vil to ud af tre nyregistrerede køretøjer i 2030 stadig køre på diesel eller benzin, med eller uden en hybrid komponent. Derfor fortsætter virksomheden også med at investere i højeffektive forbrændingsmotorer. Takket være Bosch’ nye udstødningsteknologi er dieselmotorers NOx-udledninger næsten helt eli-mineret, som uafhængige tests allerede har vist. Bosch raffinerer også systema-tisk benzinmotoren: Ændringer af motorer og effektiv udstødningsgasbehandling kan nu bringe partikelemissionerne helt ned til et niveau, der er ca. 70 procent lavere end Euro 6d temp-standarden. Derudover er Bosch engageret i vedva-rende brændstoffer, da ældre køretøjer også skal spille deres rolle i nedbringel-sen af CO2-udledninger. Vedvarende syntetiske brændstoffer kan gøre forbræn-dingsprocessen kulstofneutral. Derfor ville det ifølge Denner være mere fornuf-tigt at kompensere for sådanne vedvarende syntetiske brændstoffer i forhold til vognparkens forbrug i stedet for at stramme CO2-reglerne for bilindustrien i en krisetid.

Derudover ønsker Bosch at blive markedsførende inden for elektrisk mobilitet. Med henblik herpå vil virksomheden investere ca. 100 millioner euro i produk-tion af elektriske drivlinjesystemer på sine fabrikker i Eisenach og Hildesheim. Elektrificering gør også indhug i varmeteknologi, for eksempel ved modernise-ring af varmesystemer. "Vi forudser et årti med elektrificering i fyrrummet," ud-talte Denner. Med dette in mente investerer Bosch yderligere 100 millioner euro i sin varmepumpeforretning og har til hensigt at udvide sit udviklingsarbej-de og fordoble sin markedsandel.

Regnskabsåret 2019: standhaftig i et svagt marked
"På baggrund af en yderligere svækkelse af den globale økonomi og et fald på 5,5 procent i bilproduktionen klarede Bosch-koncernen sig godt i 2019," sagde Asenkerschbaumer. Takket være en række produktsucceser, nåede salget 77,7 milliarder euro, kun 0,9 procent under det foregående års niveau; justeret for valutakurseffekter, faldt salget med 2,1 procent. Bosch-koncernen genererede indtjening fra drift før renter og skat (EBIT fra drift) på 3,3 milliarder euro. Det betyder, at virksomheden opnåede en EBIT-margin fra driften på 4,2 procent. Uden ekstraordinære positive effekter, der især skyldes frasalget af Bosch Packaging Technology var marginen 3,5 procent. "Ud over store startinvesterin-ger, var de faktorer, der vejer ned på resultatet især de svage konjunkturer på markeder som Kina og Indien, den yderligere reduktion i efterspørgslen efter dieselbiler, og høje omstruktureringsomkostninger, især i mobilitetssegmentet," udtalte økonomidirektør Asenkerschbaumer. Med en egenkapitalprocent på 46 procent og en pengestrøm på 9 procent af salget i 2019 er Bosch’ økonomiske situation sund. Udgifterne til forskning og udvikling steg til 6,1 milliarder euro, eller 7,8 procent af salget. Med ca. 5 milliarder euro steg anlægsudgifterne en smule i forhold til året før.

Antal ansatte: hver femte medarbejder arbejder inden for forskning og udvikling
Pr. december 2019 beskæftigede Bosch-koncernen 398.150 medarbejdere på verdensplan i lidt over 440 datterselskaber og regionale virksomheder i 60 lan-de. Den væsentligste årsag til den 2,9 procent reduktion i antallet af ansatte i forhold til året før er salget af Packaging Technology divisionen. I alt arbejder der ca. 72.600 specialister inden for forskning og udvikling hos Bosch, næsten 4.000 flere end året før. I 2019 steg antallet af softwareudviklere i virksomhe-den med mere end 10 procent til omkring 30.000.

###

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydel-ser. Koncernen har ca. 400.000 ansatte på verdensplan (pr. 31.12.2019). Virksomheden opnå-ede i 2019 en omsætning på 77,7 mia. euro. Bosch-koncernen er opdelt i fire forretningsområ-der: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Techno-logy. Som førende IoT-virksomhed tilbyder Bosch innovative løsninger til smart homes, smart ci-ties, forbundet mobilitet og forbundet industri. Med sin kompetence inden for sensorteknologi, software og serviceydelser samt sin egen IoT-cloud kan virksomheden tilbyde kunderne for-bundne løsninger på tværs af domæner fra en og samme udbyder.

Det er Bosch-koncernens strategiske mål at skabe løsninger til det forbundne liv med produkter og løsninger, der enten indeholder kunstig intelligens eller er blevet udviklet eller fremstillet ved hjælp af dette. Bosch forbedrer livskvaliteten over hele verden med produkter og serviceydelser, der er innovative og vækker begejstring. Kort sagt, Bosch skaber teknologi, der er “Invented for life”.

Bosch-koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og ca. 440 datter- og regionalselskaber i ca. 60 lande. Inkl. salgs- og servicepartnere dækker Bosch’s internationale produktions-, udviklings- og salgsnetværk næsten alle lande i verden. Grundlaget for virksomhedens fremtidige vækst er dens innovative styrke. Bosch har ca. 72.600 ansatte inden for forskning og udvikling på 126 lo-kationer over hele verden ligesom vi har ca. 30.000 software ingeniører ansat.

Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som ”værksted for finmekanik og elektroteknik”. Den specielle virksomhedsstruktur i Robert Bosch GmbH sikrer Bosch-koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden mulighed for at foretage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapitalande-lene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemme-retten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der varetager virksom-hedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Billeder


Pressekontakt

Lisa Berg Nielsen
Kommunikationschef
  +45 44 89 82 11

Firma

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup, Danmark

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.dk

Modtag nyheder fra Robert Bosch A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire