Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
22/04-10   -   Pressemeddelelse

God start på det nye regnskabsår

Bosch forventer betydelig stigning efter kriseåret 2009

Fehrenbach: 2010 igen med positivt resultat

- Asien-Stillehavsområdet sætter skub i efterspørgslen
- Der forventes en klar stigning for vedvarende energi i 2010
- Trods vanskelige betingelser holdes innovationskursen

Bosch-koncernen er kommet godt i gang med dette regnskabsår og vil allerede i år kompensere for en stor del af omsætningstabet fra 2009. "Vi vil igen vende 2010 til et positivt resultat", sagde koncernchef Franz Fehrenbach på en pressekonference i Stuttgart. Stigningen kan mærkes i alle regioner, hvor markederne i Kina og Indien yder et særligt bidrag. I første kvartal af dette år lå Bosch-koncernens omsætning ca. 25 % over det sammenlignelige tal for 2009, der samtidig var det laveste i dette kriseår. Det aktuelle omsætningsniveau ligger således fortsat klart under niveauet fra 2007. Samlet set forventes der en omsætningsstigning på mere end 10 % til 42 mia. euro for det aktuelle regnskabsår. Autoteknik vil bidrage mest til denne stigning pga. den øgede bilefterspørgsel først og fremmest uden for Europa. "Stigningen er dog ikke noget, der kommer af sig selv", advarede Fehrenbach. Pga. krisen har Bosch f.eks. tabt terræn, når det gælder produktivitet. Derfor er det af afgørende betydning at fastlægge retningslinjer for fremtiden nu og konsekvent fortsætte med at omsætte nødvendige strukturelle foranstaltninger.

Sikring af en solid finansiel basis

Den globale økonomiske krise sidste år prægede også Bosch-koncernens udvikling. Således faldt omsætningen 15 % til 38,2 mia. euro. Resultatet før skat (EBT) var for første gang i årtier negativt med -1,2 mia. euro efter et positivt resultat på 940 mio. euro i 2008. Ud over den kraftige omsætningstilbagegang er de væsentlige årsager til tabet høje henlæggelser i forbindelse med omstruktureringer og ikke budgetterede afskrivninger. Konsekvente foranstaltninger til omkostningsbesparelser og likviditetssikring har bidraget til, at Bosch-koncernen også kunne bygge på en meget solid finansiel basis i kriseåret 2009. Samtlige investeringer i materielle anlægsaktiver og alle virksomhedsovertagelser blev finansieret af de løbende forretninger. Egenkapitalandelen fra uændrede 49 % og den positive nettofinansposition på ca. 500 mio. euro er et yderligere bevis på den solide finansielle substans.

Kernemedarbejdere bevares i virksomheden

Trods den tydelige omsætningstilbagegang på næsten alle markeder har Boschkoncernen sat sig det mål at bevare kernemedarbejderne i virksomheden. "Den knowhow, som bliver i virksomheden med vores kvalificerede medarbejdere, kan vi i de kommende år omsætte til vækst", understregede Fehrenbach. Antallet af medarbejdere faldt med ca. 11.000 eller 4 % til i alt ca. 270.000, hvor også desinvesteringer bidrog. Derimod lå antallet af unge under uddannelse stabilt. Også i kriseåret 2009 har Bosch med 6.500 unge på verdensplan igen givet unge mennesker mulighed for en erhvervsuddannelse langt ud over virksomhedens eget behov. På verdensplan vil Bosch i år ansætte ca. 3.700 akademikere, deraf 500 i Tyskland samt mere end 1.000 i hhv. Indien og Kina.

Den vanskelige situation på de globale markeder har først og fremmest kunnet mærkes i første kvartal 2009 for virksomhedsområdet Autoteknik, da omsætningen lå en tredjedel under året før. Den følgende gradvise stigning kunne ikke kompensere for denne vending. Forretningsområdet Diesel Systems var særligt hårdt ramt. Her mærkede man ud over det tydelige efterspørgselsfald på markedet for erhvervskøretøjer også tendensen til anskaffelse af mindre personbiler. I dette segment er andelen af dieseldrevne køretøjer klart mindre. Samlet set lå omsætningen med 21,7 mia. euro 18 % under året før. Som følge deraf sluttede virksomhedsområdet Autoteknik med et negativt resultat inden finansresultat og skat (EBIT) på ca. 500 mio. euro. Den konjunkturelle stigning er klart fortsat inden for Autoteknik. Væsentlige impulser kommer igen fra Asien, hvor virksomhedsområdet sidste år nåede op på 25 % af omsætningen. Men den seneste udvikling på markederne i Europa og Nordamerika er også opmuntrende. Men der kan sandsynligvis alligevel først regnes med en tilbagevenden til omsætningen fra året før krisen 2007 i 2012.

Den økonomiske krise har ramt virksomhedsområdet Industriteknik hårdest. Her lå det konjunkturelle laveste punkt først i tredje kvartal 2009. Samlet set faldt omsætningen 24 % til 5,1 mia. euro. Tilsvarende var EBIT særligt skuffende med et tab på 1,1 mia. euro. En vigtig faktor var det kraftige fald i forretningsområdet Drive and Control Technology. Lige som inden for maskinkonstruktion samlet set indgik der ikke kun klart færre ordrer, allerede eksisterende ordrer blev også annulleret. Siden efteråret har situationen stabiliseret sig på et lavt niveau. Ud fra et nuværende synspunkt kan der tidligst forventes en mærkbar stigning i anden halvdel af 2010. Inden for pakkemaskiner var der derimod kun lette tab. Inden for fotovoltaik kunne den klart stigende forretning i andet halvår af 2009 ikke kompensere for de to første svage kvartaler og det drastiske prisfald for solceller.

For virksomhedsområdet Forbrugsgoder og bygningsteknik kunne der derimod trods den vanskelige økonomiske situation samlet set kun registreres en begrænset tilbagegang på 5 % til 11,3 mia. euro. Forretningen inden for forretningsområderne Termoteknik og Hvidevarer udviklede sig stabilt. Det generelle konjunkturforløb kunne derimod først og fremmest mærkes inden for professionelt elværktøj. Inden for Sikkerhedsteknik var det især forretningen med slutprodukter, der var berørt. Alt i alt sluttede det vanskelige år 2009 dog alligevel positivt for virksomhedsområdet Forbrugsgoder og bygningsteknik med et EBIT på 440 mio. euro. For det aktuelle regnskabsår forventes der en klart positiv udvikling.

Stabilisering pga. bred tilstedeværelse i regionerne

Bosch-koncernens brede internationale tilstedeværelse på alle vigtige markeder har netop vist sig at være positiv i kriseåret 2009. Den tidlige stigning i AsienStillehavsområdet er således kommet virksomheden til gode. For første gang opnåede Bosch-koncernen i denne region ca. 20 % af den samlede omsætning. Ud over Indien var det Kina, der er blevet det næstvigtigste marked efter USA uden for Tyskland, der især sørgede for fremgang. Samlet set lå den omsætning, der blev opnået i Asien-Stillehavsområdet, 2 % (i lokal valuta 6 %) under året før. Det var den træge udvikling i Japan, der var af afgørende betydning. Bosch vil udbygge tilstedeværelsen på stedet yderligere og i år åbne nye bygninger for hovedkvartererne i Shanghai og Singapore.

Der var ganske vist også en stigning i andet halvår af 2009 i Europa samt i Nord- og Sydamerika, men de gennemgribende forandringer fra de to første kvartaler kunne ikke længere udlignes i disse regioner. I Europa lå omsætningen derfor 20 % (18 % i lokal valuta) under året før. I modsætning til andre regioner er udviklingen i år samlet set endnu ikke så positiv, men også i Mellem- og Østeuropa forventes der en vending til det bedre. Europa er som region fortsat et vigtigt marked for Bosch-koncernen. Den nye halvlederfabrik i Reutlingen og udvidelsen af solcelleproduktionen i Arnstadt er kun to eksempler på investeringer i nye anlæg i denne region. Alene disse to fabrikker, der påbegynder drift i år, omfatter en samlet investeringsvolumen på mere end en milliard euro.

I Nordamerika faldt omsætningen i 2009 11 % (valutakursreguleret 13 %) efter et kraftigt styrtdyk allerede i 2008. Trods disse yderst vanskelige betingelser kunne nødvendige strukturelle foranstaltninger implementeres. Der er dermed skabt gode forudsætninger for den nu startede tydelige stigning. Regnskabsåret 2009 sluttede i Sydamerika med en kraftig omsætningstilbagegang på 16 % (13 % i lokal valuta). Også i denne region forventes der en fortsat stigning i 2010, der vil få stadig større dynamik.

Styrket innovationsevne

Trods de vanskelige betingelser sidste år er Bosch-koncernen fortsat på samme innovationskurs. Omkostningerne til forskning og udvikling lå fortsat på et højt niveau med 3,6 mia. euro (året før 3,9 mia. euro). Med ca. 3.800 patenter har virksomheden igen anmeldt 15 pr. arbejdsdag. Antallet af medarbejdere beskæftiget inden for forskning og udvikling på verdensplan steg især pga. ansættelser i Asien yderligere 1.000 til nu 33.000. Med til innovationerne, der kommer på markedet i år, hører verdens mindste motorcykel-ABS og den første strong-hybrid i parallelteknik. "Vi foretager forhåndsbetalinger, det være sig til udvikling af elektromobilitet eller anvendelse af vedvarende energi", sagde Fehrenbach. Samtidig gælder det om at øge etablerede systemers energieffektivitet yderligere inden for alle områder fra autoteknik til termo- og industriteknik.

Investeringerne i forskning og udvikling har også til formål at udbygge Boschkoncernens miljømæssige orientering yderligere. Allerede i dag går ca. 45 % af disse udgifter til udvikling af produkter, der skåner miljø og ressourcer. Sådanne produkter udgør allerede en tredjedel af den samlede omsætning. "Vi har her en stor chance og samtidig et stort ansvar", sagde Fehrenbach. Således kan benzin- og dieselmotorernes forbrug endnu en gang reduceres 30 %. "Vi forventer ikke et nyt København, vi tager selv fat", understregede Fehrenbach. Forretningen med produkter i forbindelse med vedvarende energi får stadig større betydning. Inden for dette område tilstræbes der for 2010 en omsætning på 1,5 mia. euro. Sågar i kriseåret 2009 kunne denne forretning øges let med knapt en milliard euro.

###

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydelser. Ifølge foreløbige regnskabstal, havde koncernen med auto- og industriteknik samt forbrugsgoder og bygningsteknik i regnskabsåret 2009 ca. 275.000 ansatte og en omsætning på 38,2 milliarder euro. Bosch-koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og mere end 300 datter- og regionalselskaber i over 60 lande. Inkl. distributionspartnere er Bosch repræsenteret i ca. 150 lande. Dette globale netværk af udvikling, produktion og salg er forudsætningen for yderligere vækst. Bosch bruger mere end 3,5 milliarder euro om året på forskning og udvikling og anmelder over 3.800 patenter på verdensplan. Med alle sine produkter og serviceydelser øger Bosch livskvaliteten med innovative og nyttige løsninger. Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som "Værksted for finmekanik og elektroteknik". Robert Bosch GmbH's virksomhedsstruktur sikrer Bosch koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden mulighed for at foretage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapitalandelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der varetager virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Læs Bosch-nøgledata 2009 / 2008 / 2007 i vedhæftede PDF.

Fototekst til vedhæftede billede - Solenergi: Undersøgelse og kontrol af solceller

Relevant information

http://www.bosch.dkBilleder


Pressekontakt


Firma

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup, Danmark

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.dk

Modtag nyheder fra Robert Bosch A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire