Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/04-16   -   Pressemeddelelse

Årlige pressekonference 2016: Efter et rekordår fortsætter Bosch sin vækstkurs

Services supplerer i stigende grad produktporteføljen. 2015: Rekordomsætning på 70,6 mia. euro. 2015: Driftsresultatet med stigning på 24 procent og nåede 4,6 mia. euro. 2016: Forudser vækst i omsætningen på 3 til 5 procent. En bredt udbud af produkter danner basis for at udvide serviceforretningen. Internetforbundet industri: Omkostningsbesparelser og omsætning hver på i alt en mia. euro. Karrieremuligheder for 14.000 universitetskandidater.

Stuttgart og Renningen, Tyskland - Efter et rekordår i 2015 forventer Bosch at fortsætte væksten i det indeværende år. På trods af afdæmpede økonomiske perspektiver og en vis geopolitisk usikkerhed forventer leverandøren af teknologi og services, at omsætningen vil stige mellem 3 og 5 procent i 2016. Bosch øn-sker at fortsætte med at vokse hurtigere end virksomhedens vigtigste markeder. Hvis det første kvartals afmatning fortsætter i visse regioner og markeder, vil væksten i omsætningen befinde sig i den lavere ende af prognosens skala. I det afdæmpede marked i første kvartal af 2016 havde Bosch en år-til-år stigning i omsætningen på lige under 3 % eller cirka 4 % efter valutakursjusteringer. "Det er vores plan at vækste både med innovative produkter og med innovative ser-vices", udtalte koncernchef Volkmar Denner, på pressekonferencen på Bosch's forsker-campus i Renningen. Han fortsatte: "Vi benytter os i stigende grad af in-ternetforbundne services til at bygge vores brede basis inden for hardware-forretninger." I takt med at Bosch gør dette, drager virksomheden ikke blot nytte af sin teknologiske diversitet, men også af dens vidtrækkende domæne- og indu-striekspertise. Som Denner forklarede: "I fremtiden vil Bosch ikke kun interagere med kunderne i deres biler og køkkener. De internetforbundne services vil være en konstant ledsager i mange aspekter af dagligdagen."

Forretningsåret 2015: Høje tal for omsætning og resultat

I 2015 nåede omsætningen i Bosch-koncernen nye højder med 70,6 mia. euro. Den komplette overtagelse af de to tidligere 50/50-joint venture, BSH Hausgeräte GmbH og Robert Bosch Automotive Steering GmbH, fik omsætningen til at stige med omkring 22 mia. euro - eller næsten med 44 procent. Bosch havde også en stærk vækst i driften. Beregnet ud fra en sammenlignelig basis voksede omsæt-ningen med 10 procent. Efter valutakursjusteringer lå væksten på
3,8 procent. Bortset fra forretningsområdet Industrial Technology voksede alle forretningsområder med tocifrede tal, og hvert område forbedrede sit resultat i 2015. På samme måde blev det totale resultatet for Bosch-koncernen forbedret endnu en gang i 2015. Leverandøren af teknologi og services registrerede ind-tægter på 4,5 mia. euro før renter og skat (EBIT), hvilket svarer til en EBIT-avance på 6,5 procent. Det betyder, at EBIT fra driften steg med ca. 0,9 mia. eu-ro eller med 24 procent i forhold til året før.

Services skal supplere den brede hardware-basis i fremtiden

Bosch går ud over hardware-produkterne og følger vejen frem mod en internet-forbundet dagligdag. Virksomhedens strategiske mål omfatter serviceløsninger for hvert af de aspekter, der er relateret til at forbinde disse hardware-produkter til Internet of Things. Virksomheden fokuserer på de 3S'er: sensorer, software og services. "Services er ved at blive en integreret del af vore produktforretning. Alle former for salg af hardware bør efterfølges af et salg af komplementerende ser-vices," forklarede Denner. Når det drejer sig om at udvikle og introducere ser-vices inden for den internetforbundne verden, er Bosch's brede forretningsporte-følje en stor fordel. Det samme gælder virksomhedens kompetence inden for software og sensorer. Volkmar Denner fortsatte med at forklare, at "Bosch kan forbinde et bredt spektrum af domæner på en måde, som ingen andre virksom-heder kan - biler med huse, ja selv hele byer." Næsten 50 procent af alle Bosch's elektroniske produktkategorier kan kobles til nettet. Bosch planlægger en gradvis udvidelse af den eksisterende serviceforretning inden for samtlige af virksomhe-dens forretningsområder.

Internetforbundet industri: Omkostningsbesparelser og omsætning hver på i alt en mia. euro

I den internetforbundne industris verden, også kaldet Industry 4.0, nyder Bosch først og fremmest godt af virksomhedens praktiske erfaring fra implementering af selvsamme industri på godt 250 af Bosch' s egne produktionssteder. Virksomhe-den overfører desuden denne in-house erfaring til serviceydelser til tredjepart. Et eksempel er "Production Performance Manager", som visualiserer produktions-data i realtid og autonomt igangsætter vedligeholdelsesprocesser. Bosch forven-ter at den internetforbundne industri i 2020 vil resultere i en samlet omkostnings-besparelse på 1 mia. euro og generere ekstra 1 mia. euro i omsætning.
"Bosch' s brede kompetence og den internationale tilstedeværelse ruster virk-somheden godt til den internetforbundne industri. Vi kan både forbinde stor-skala automobilproduktion og maskinindustri med en lille serieproduktion - i Asen,
Europa og Nord- og Sydamerika," forklarede Denner.

Service Solutions: 15 procents vækst i omsætningen

Den nyoprettede division, Bosch Global Service Solutions, viser allerede stærk vækst. Divisionens ca. 6.000 medarbejdere arbejder på projekter såsom support til kunders forretningsprocesser inden for et bredt udvalg af sektorer samt be-handling af eCalls for bilfabrikanter. I 2015 håndterede Global Service Solutions mere end 120 mio. kundeopkald for mere end 1.000 virksomheder i 30 lande. Bosch forventer, at divisionens omsætning vil stige med ca. 15 procent hvert år.

Smart homes: Planlagt debut på nye smart home-produkter i efteråret 2016

Bosch lancerede sit Smart Home System i begyndelsen af året ved at tilbyde en enkel og sikker løsning til smart homes. Der er planer om, at disse produkter skal følges op af nye i løbet af 2016. Et af produkterne er røgalarmen, der ud over sin sædvanlige funktion, også giver bedre sikkerhed: for eksempel når husets bebo-ere er på rejse. Bosch forventer, at det globale markedspotentiale inden for smart homes vil nå 10 mia. euro allerede i 2017. I 2020 vil ca. 230 millioner private hjem være udstyret med smart home-løsninger - svarende til 15 % af alle hus-holdninger på verdensplan.

Mobility Solutions: en app til bilen, cyklen, bussen og toget

Bosch's portefølje inden for forretningsområdet Mobility Solutions rækker allere-de nu ud over bilen. Til eksempel arbejder Bosch sammen med forskellige part-nere på at udvikle et softwarebaseret værktøj til intermodal transport. Værktøjet giver brugere i Stuttgart og omegn mulighed for at planlægge, reservere og beta-le for billetter inden for forskellige former for transport herunder biler, cykler og busser - alt sammen ved hjælp af en enkelt app. På samme måde vil internetfor-bundet parkering også indeholde en stærk servicekomponent. I dag tager det i gennemsnit 10 minutter at finde en ledig parkeringsplads i de tyske byer, hvilket svarer til 30 procent af trafikken inden for bykernen. Bosch' s serviceløsninger vil snart løse det problem. Ved hjælp af såkaldt "community-based parking" fungerer selve bilen som sensor. Køretøjet identificerer ledige parkeringspladser på ga-den, mens man kører forbi, og rapporterer disse til Bosch via nettet. Virksomhe-den bruger den indkomne information til at skabe et realtidskort over ledige par-keringspladser. Ved hjælp af datamining, er det muligt at skabe et realtidsparke-ringskort ved at anvende sensordata fra blot 6 procent af alle køretøjerne i tæt og hurtigt flydende trafik.

Bosch IoT Cloud: en integreret del af serviceforretningen

En kernekomponent i Bosch's serviceforretning er virksomhedens egen IoT cloud. Bosch IoT Cloud tilbyder den nødvendige teknologiske infrastruktur til op-skalering af internetforbundne løsninger. I 2016 vil ca. 50 Bosch-applikationer være aktive i virksomhedens sky. Brugen af IoT Cloud vil også blive udvidet til at omfatte tredjeparts kunder som en service med start i 2017. Bosch IoT Suite danner software-kernen i IoT Cloud. Bosch IoT Suite er den forbundne verdens hjerne og tilbyder de nødvendige funktioner for at forbinde enheder, brugere og virksomheder. Med big data-håndtering kan den analysere enorme mængder da-ta. Bosch og virksomhedens kunder anvender allerede nu mange løsninger og projekter, som er baseret på denne platform. Mere end fem millioner enheder og maskiner er for øjeblikket forbundet via komponenter fra Bosch IoT Suite.

Mobility Solutions: hurtigere end væksten på markedet

Forretningsområdet Mobility Solutions opnåede en markedsforøgelse i 2015, bå-de hvad angik vækst og resultat. Omsætningen sted med ca. 12 procent til 41,7 mia. euro (4,6 procent efter valutakursjusteringer). Det betyder, at dette forret-ningsområde nu ligger tydeligt foran den globale automobilproduktion, som kun voksede med 2 procent til 92 mio. enheder. Avancen fra driften voksede til 8,4 procent.

Industrial Technology: Langvarig svaghed på markedet for maskinindustri
Udviklingen inden for forretningsområdet "Industrial Technology" afspejlede en svær situation på markedet for maskinindustri. Alt i alt faldt omsætningen på det-te forretningsområde med 1,6 procent til 6,6 mia. euro. Faldet kunne også ses i resultatet: Industrial Technology kom ud af 2015 med et driftstab på ca. 100 mio. euro. I kontrast hertil kunne Packaging Technology fremvise gode resultater.

Consumer Goods: tocifret stigning i omsætningen

Sidste år var et godt år for Consumer Goods med en omsætning 17,1 mia. euro. For første gang blev salgstallene fra BSH Hausgeräte, der i alt lå på omkring 12,6 euro, medregnet. Også på driftsniveau udviklede forretningen med hushold-ningsapparater sig godt. Det samme var gældende for divisionen Tools, som havde en omsætningsstigning på ca. 10 procent i forhold til året før.

Energy and Building Technology: stærk stigning i omsætning og resultat

Sidste år opnåede forretningsområdet Energy and Building Technology en bety-deligt højere stigning i omsætningen end i 2014. Indtægterne steg med 11 pro-cent til 5,1 mia. euro. Forretningsområdets konstante fremgang på resultatsiden blev afspejlet i en avance på 4,4 procent.

Ansatte: Behov for IT- og softwarespecialister

Pr. 31. december 2015 havde Bosch-koncernen ca. 375.000 ansatte på ver-densplan. Antallet af ansatte steg sidste år med ca. 17.600 ansatte. De største stigninger i antallet af ansatte fandt sted i Central- og Østeuropa, Tyskland, Asien og USA. I indeværende år planlægger Bosch at ansætte ca.14.000 kandidater fra universitetet over hele verden - her er der særligt efterspørgsel efter software-
ekspertise. Netop nu er næsten halvdelen af de ledige stillinger hos Bosch relate-ret til software.

###

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydel-ser. Koncernen har ca. 375.000 ansatte (pr. 31. december 2015) og opnåede i 2015 en om-sætning på 70,6 milliarder euro. Bosch-koncernen er opdelt i fire forretningsområder: Mobility Solutions, Industrial Technology, Consumer Goods og Energy and Building Technology. Bosch-koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og ca. 440 datter- og regionalselskaber i ca. 60 lande. Inkl. salgs- og servicepartnere er Bosch repræsenteret med produktions- og salgs-netværk i ca. 150 lande. Basis for virksomhedens fremtidige vækst er dets innovative styrke. Bosch har 55.800 ansatte inden for forskning og udvikling fordelt på omkring 118 lokationer. Bosch-koncernens strategiske mål er at levere innovationer for den internetforbundne livsstil. Bosch forbedrer livskvaliteten verden over med produkter og løsninger, der er innovative, og som vækker begejstring. Kort sagt, Bosch tilbyder teknologi, der er "Invented for life".

Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som "Værksted for finmekanik og elektroteknik". Den specielle virksomhedsstruktur i Robert Bosch GmbH sik-rer Bosch-koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden mulighed for at fore-tage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapital-andelene i Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af Robert Bosch Industrietreuhand KG, der vareta-ger virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og Robert Bosch GmbH.

Billeder


Pressekontakt

Lisa Berg Nielsen
Kommunikationschef
  +45 44 89 82 11

Firma

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup, Danmark

  +45 44 89 82 11

http://www.bosch.dk

Modtag nyheder fra Robert Bosch A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire