Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/06-03   -   Pressemeddelelse

EsF - Erhvervssprogligt Forbund kræver ansættelseskontrakter på dansk

Erhvervssprogligt Forbund (EsF) oplever at flere og flere medlemmer får ansættelses-kontrakter og anden relevant information i forbindelse med deres ansættelsesforhold på engelsk.

Det skyldes at medlemmerne ofte får job i internationale virksomheder, at nogle virk-somheder i Danmark opkøbes af udenlandske virksomheder eller at andre får uden-landske repræsentanter i deres ledelse, og at de derfor i et vist omfang vælger at ar-bejde på engelsk, eller indfører engelsk som koncernsprog. I princippet kunne det derfor lige så godt være tale om ansættelseskontrakter på tysk, fransk, kinesisk, ara-bisk eller svensk.

Og det er et problem. For EsF har konstateret at ansættelseskontrakter på andre sprog kan være meget svære at læse og forstå i detaljer.

- EsF har også konstateret at sådanne kontrakter ofte er udformet efter lov, traditio-ner og kultur i andre lande og derfor bryder afgørende med dansk funktionærretlig tradition. Ofte indeholder disse ansættelseskontrakter forslag og bestemmelser der er i direkte modstrid med dansk lovgivning, siger forbundsformand i EsF, Birgitte Jensen.

- Det betyder at medlemmer der er på vej ind i et nyt job, skal forholde sig til be-stemmelser i kontrakten der bygger på et andet lands lovgivningsmæssige og kulturel-le tradition, ud over at de skal forholde sig til løn, pension, frihed, arbejdstid, overar-bejde og så videre. Vi vurderer at det svækker deres forhandlingsstyrke, siger hun.

Folketinget er i gang med at udforme en sprogpolitik for det danske sprog.
EsF mener at en del af sprogpolitikken bør handle om at medarbejdere i virksomheder i Danmark kan forlange at alt vedrørende deres ansættelsesforhold skal foregå på dansk.

De dokumenter og den kommunikation der skal foreligge eller være på dansk er for eksempel: ansættelseskontrakter, tillæg til ansættelseskontrakter, personalehåndbog - og vejledninger, lønforhandlinger og andre vilkårsforhandlinger, medarbejdersamta-ler, sikkerhedsdokumentation og arbejdsmiljøforskrifter. Desuden skal tillidsrepræsen-tanter, sikkerhedsrepræsentanter og andre personalerepræsentanter have ret til for-handlinger på dansk eller have ret til tolkning til dansk, lige som medarbejderrepræ-sentanter i bestyrelser skal have ret til tolkning til dansk.

En arbejdsgruppe under Kulturministeriet skal inden sommerferien komme med et op-læg til en dansk sprogpolitik. EsF har sendt sit forslag til arbejdsgruppen.

Yderligere oplysninger kan fås hos forbundsformand i EsF, Birgitte Jensen, tlf. 33 91 98 00 eller 21 40 36 74.

Relevant information

http://www.esf.dk


Pressekontakt


Firma

Erhvervssprogligt Forbund
Skindergade 45-47
1019 København K, Danmark

  2140 3674
  2140 3674

http://www.esf.dk

Modtag nyheder fra Erhvervssprogligt Forbund på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire