Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/08-21   -   Pressemeddelelse

Flere frie valg for borgerne og større politiske visioner i Roskilde KommuneSocialdemokratiet er slidt efter mange år i borgmesterkontoret og evner tydeligvis ikke at tænke nyt. Det konservative folkeparti går derfor til budgetforhandlingerne med ønsket om at gå nye veje og tænke mere visionært for at styrke de store velfærdsområder samt øget fokus på tryghed, frivillighed og langsigtet udvikling.

Det skal være billigere og lettere at være børnefamilie, det skal være mere trygt at blive ældre med større valgfrihed for den enkelte – og så skal der arbejdes på bedre arbejdsvilkår for medarbejderne. Det er nogle af de primære greb i Det Konservative Folkepartis budgetudspil til de forestående forhandlinger i Roskilde Byråd om næste års budget, der er på omkring syv milliarder kroner.

Turde gå nye veje
- Velfærdsløftet skal blandt andet finansieres ved at invitere flere private virksomheder ind i opgaveløsningen og ved i højere omfang at inddrage de mange frivillige ildsjæle, der er klar til at bidrage til sammenhængskraften, siger de konservatives gruppeformand Lars Lindskov, som sammen med den konservative byrådsgruppe og kandidaterne til det kommende kommunalvalg har sammensat en buket af politiske blomster og grønne tiltag.

Robust økonomi skaber tryghed
Det konservative folkeparti vil afdrage mere på kommunens voksende gæld, der årligt koster borgere og virksomheder i nærheden af 70 millioner kroner. Trods markante løft i de store velfærdsområder og fastholdelse af en høj byggeaktivitet formår De Konservative med budgetudspillet at øge kassebeholdningen med mere end 300 mio. kroner over de kommende fire år.
- Vi finder det mere rigtigt at bruge de penge på borgerservice og velfærd end at polstre bankerne. Og det er nødvendigt med økonomisk handlefrihed, for vi ved jo aldrig, om der kommer en ny pandemi eller hvilke nye udgifter, skiftende regeringer finder på, siger Lars Lindskov.

Den konservative gruppeformand, der også er formand for byrådets Udvalg for Vækst, Erhverv og Globalisering, peger på, at mens de fleste politikere er gode til at bruge penge, så er det også vigtigt at pege på, hvordan man vil finansiere de mange gode forslag.
- Turismen er langsomt men sikkert ved at komme tilbage. Vi mangler fjernturisterne, men det skal nok komme i takt med den globale genåbning efter Corona, siger Lars Lindskov, som derfor anbefaler at imødekomme Roskilde Handels ønske om en skøjtebane på Stændertorvet i vinterhalvåret, hvor også Roskildes børn og borgere kan få en god oplevelse.

Han understreger, at investering i turisme og erhverv ikke er udgifter, men at indtægterne fra oplevelsesøkonomi, handel og industri er fundamentet for bæredygtig finansiering velfærdssamfundet.
- Vi foreslår derfor øgede investeringer i de lokale partnerskabsaftaler med VisitFjordlandet, Roskilde Handel, erhvervsforeningen Erhvervsforum og innovationsforeningen Colab Roskilde, fordi de hver for sig og sammen bidrager til at sikre vækst og fremdrift i både erhvervsliv og kommune samt hos turismeaktørerne og samarbejdspartnerne, fastslår Lars Lindskov.

De ældre er gamle nok til at bestemme selv
På ældreområdet vil de konservative inddrage flere private virksomheder i opgaveløsningen. Roskilde Kommune forventes at skulle investere mere end 500 millioner kroner i to nye plejecentre i de kommende år. Her vil De Konservative få private til at investere i opførelse af et eller to friplejehjem, hvor en af fordelene er, at kommunen ikke skal bruge anlægskroner på opførelse. Og da pengene til en plejehjemsbolig følger borgeren, koster det derfor ikke kommunen mere end på et kommunalt plejehjem.
- Blot fordi man bliver ældre, får man jo ikke automatisk de samme ønsker og behov for praktisk hjælp, omsorg og boligindretning som naboen. Derfor skal kommuner og regioner sætte borgeren i centrum og tilbyde frie valg mellem dygtige offentlige og private leverandører. Ikke kun til hjemmehjælp og plejehjem, men også til rehabilitering, genoptræning og forskellige sygeplejeydelser, siger Mogens Hallager.

Mogens Hallager er glad for de mange konstruktive input som Ældrerådet er kommet med og fortæller, at mange af forslagene er indarbejdet i det konservative budgetudspil. Det gælder blandt andet kortlægning af de muligheder, som de frivillige organisationer tilbyder på vejlederområdet, ligesom forebyggende hjemmebesøg og indsatser mod ensomhed og faldulykker er elementer, der har fundet vej til det konservative udspil.
- Vi foreslår, at vi få set på muligheden for at ansætte lægekompetencer til døgngenoptræning og aflastningspladser på plejehjemmene, så man under rehabilitering eller midlertidigt ophold kan komme hurtigere gennem et forløb, i stedet for at det lokale personale skal koordinere indsatserne med stribevis af familielæger rundt om i kommunen, siger han.

Endelig ønsker de konservative at udvide klippekortsordningen, der har vist sig populær hos mange ældre, fordi de selv kan sammensætte den pakke af velfærdsydelser, de har behov for.
- Der skal være plads til forskellighed – og til frie valg i seniorlivet. For vores ældre er gamle nok til at vælge selv, siger Mogens Hallager, som også arbejder på opførelse af flere seniorboliger i kommunen.

Større trafiksikkerhed – færre dræbte og tilskadekomne
Trafikken bliver mere og mere tæt i og omkring Roskildes bysamfund. Derfor ønsker de konservative at sætte øget fokus på tiltag, der kan fremme trafiksikkerheden. Det gælder blandt andet øgede investeringer i busdriften og trafiksikkerhed ved skoler, daginstitutioner og farlige kryds. Herudover ønsker de konservative afsat midler til bedre trafikundervisning og fremme af bedre trafikkultur.
- Vi skal undgå dræbte og tilskadekomne i trafikken. Derfor skal vi have flere kommuner og politiet med til at genoplive tiltag for de unge som Drivers’ Club på FDM Sjællandsringen, ligesom trafikskolen for de yngste, som Børneulykkesfonden sammen med en række private virksomheder står bag, bør komme ud til flere børnehaver og skoler, siger Pierre Kary, der er konservativt medlem af Plan- og Teknikudvalget.

Han peger på, at der også er behov for at se nogle af forvaltningens løsningsforslag for omfarts- og indfaldsvejene igennem en ekstra gang, herunder den farlige overgang på Lindenborgvej ved Svogerslev.

Psykiatrien skal have et løft
Selvom der efter strukturreformen kun burde være én indgang til det offentlige sundhedsvæsen, så er virkeligheden, at mange borgere oplever at falde mellem to stole i kommunen og regionen. Derfor foreslår den konservative byrådsgruppe, at der efter valget nedsættes et såkaldt §17.4-udvalg, hvor der ud over politikere skal være patient- og sundhedsfaglige organisationer repræsenteret.
- Et nyt sundheds- og psykiatriudvalg skal sikre en bedre kobling mellem Roskilde Kommune og Region Sjælland, hvor der både er fokus på en mere sammentænkt indsats eksempelvis på handicapområdet, psykiatrien, kronikere og veteraner, siger Lars Lindskov

Han er i dialog med den konservative regionsrådsgruppe og andre partier om at se på nye måder at arbejde sammen på, såvel kommunerne imellem og med øget inddragelse af private aktører i opgaveløsningen. Det gælder også på specialtilbud for voksne handicappede og borgere med særlige behov som på Mariehjemmene og tilbuddet på St. Valbyvej.

Flere udlændinge skal i job
Den fremskudte social- og jobindsats i Æblehaven er et konservativt indspil tilbage fra 2013. Den har været drøftet nedlagt, men de konservative ønsker den fastholdt.
- Dansk erhvervsliv og kommunerne skriger på arbejdskraft. Det gælder både ufaglærte i industrien og mange håndværksfag, i restaurationsbranchen og på socialområdet. Derfor et det helt uholdbart, at der er så høj ledighed blandt udlændinge. De skal i job – og særligt indvandrerkvinder skal vi have gjort en indsats for, siger Pierre Kary, der selv oprindeligt er fra Canada.

Lettere og billigere at være børnefamilie
Det konservative folkeparti har i sit budgetudspil for 2022 sat penge af til at gøre det billigere og lettere at være børnefamilie.
- Vi ønsker en nedsættelse af SFO-taksten og ligestilling mellem private og kommunale skoler. Det kan ikke være rigtigt, at fordi man har valgt en privatskole, så skal man ikke alene betale penge for selve skolen, men også betale mere for at barnet går i SFO, siger Pierre Kary, der ønsker en større bevidsthed om priserne på de kommunale ydelser.
- Hvis man ser på, hvad vi bruger i Roskilde Kommune inden for en lang række områder sammenholdt med andre kommuner, så betaler vores borgere generelt mere – men oplever ikke nødvendigvis en bedre kvalitet. Og det skal vi have gjort op med. Vi kan ikke bare blive ved med at trække penge op af borgernes og virksomhedernes lommer uden at se på, hvad vi leverer den anden vej, fastslår Pierre Kary, som også generelt efterlyser bedre prognoser for børnepasning, så forældrene kan blive tilbudt lokale pasningstilbud tæt på bopælen.

Støtte til sportslig og kreativ talentudvikling
Roskilde er kendt for at være en musikkommune. Derfor skal der ikke alene satses på musik til de populære musikgenrer, men også til den klassiske.
- Schubert-selskabet står for noget af det ypperste inden for klassisk musikformidling, ikke blot lokalt men også nationalt og internationalt. Derfor skal vi selvfølgelig bakke op om det mangeårige partnerskab med foreningen, ligesom vi støtter op om Roskilde Garden, musik- og kulturskolerne og mange andre musiske genrer, siger Mogens Hallager, der er næstformand i Kultur- og Idrætsudvalget.

Endelig mener de konservative, at både OL og Tour de France har demonstreret en enorm interesse for elitesport, som kommer breddeidrætten og talentudviklingen til gode. Det skal afspejles i de kommunale budgetter i form af øgede tilskud til elitesport inden for cykling, roning og svømning foruden styrkelse af de eksisterende elitesportsaftaler med fodbold, håndbold og bordtennis, mener de konservative, som også ønsker bedre omklædningsfaciliteter i Viby, der har et mangeårigt efterslæb på idrætscentret.

Samarbejde med private om byudvikling
De ønsker også planerne for en ny idrætspark med et nyt stadion til 1. divisionsfodbold realiseret.
- Planerne skal realiseres med salg af byggeretter i Rådmandshaven, så man kan få sportcollege, ungdomsboliger og andre faciliteter, der spiller sammen med både kongrescentret og Kildegårdens mange gymnastikfaciliteter, siger Mogens Hallager, som sammen med byrådsgruppen har sat 20 millioner af til projektet, der skal udvikles af en privat investor.
- Vi skal ikke have en ny svømmehal eller et Røde Port-projekt, hvor kommunen leger udvikler. Det skal vi overlade til professionelle, understreger Mogens Hallager.

Kloge kvadratmetre og bedre miljø
Han suppleres af Lars Lindskov, der forklarer om en oplagt model, der kan frigive millioner til bedre løsninger og øget velfærd.
- I forbindelse med byudvikling er det simpelthen nødvendigt at tænke anderledes og mere kreativt. På Musicon er der i budgetudspillet sat penge af til at bygge P-huse. Det er uambitiøst. Ved at sælge byggegrundene til udviklere, der kan bygge boliger og grønne arealer rundt om boligerne, kan vi flytte bilerne i kældre og dermed skabe bedre miljø og trafiksikkerhed. Ved at anvende denne tilgang flere steder som fx Bønnelyckes Plads og Schmeltz Plads, kan byrådet skabe langt bedre økonomi i kommunens budget samtidig med, at borgerne får mere grønt miljø og bedre løsninger, understreger Lars Lindskov.

Han ser gerne, at man går skridtet videre og ser på mulighederne ved at sælge kommunal jord og bygninger, hvor man indgår aftale med private udviklere eksempelvis om bedre idrætsfaciliteter i skolerne.
- Motionscentre kan etableres på privat basis på en måde, hvor de samtidig kan anvendes af Ældremotion og andre. Dermed opnår man kloge kvadratmeter, fordi omklædning og andre faciliteter dobbelt udnyttes, påpeger Lars Lindskov.

Skoler og bygninger skal have et løft
Den konservative byrådsgruppe vil gå videre endnu og få professionelle servicevirksomheder til at stå for vedligeholdet af kommunens skoler og bygninger.
- Vi har 550.000 m2 ejendomme. Enhver kan se, at kommunen ikke er gearet til selv at løfte opgaven. Se blot på den sørgelige forfatning, mange af vores skoler er i, til trods for, at vi har investeret tre-cifrede millionbeløb i dem i de senere år. Det kan ikke fortsætte. Vi foreslår derfor, at der frasælges en række ejendomme og at resten bliver gjort intelligente med digitale løsninger, så man kan gå fra reaktivt vedligehold til proaktivt. Det har vi hverken kompetencer, teknologi eller ressourcer til at stå for. Så lad nu de private komme til. Så kan vi både få opgraderet bygningerne og få de lokale viceværter tilbage, så borgerne og brugerne kan opleve god, gammeldags service, siger Lars Lindskov.

Han opfordrer socialdemokraterne og venstrefløjen til at lægge ideologierne og modstanden over for de private til side og lade den sunde fornuft råde.
- Mange af vores skoler og institutioner ligner noget fra Østeuropa før Murens fald, det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Borgerne og virksomhederne i Roskilde Kommune betaler en høj skat. Så kan de også med rette forvente kvalitet i opgaveløsningen, understreger Lars Lindskov.

Følelsen af tryghed kan ikke gøres op i et regneark
I forbindelse med en reform inden for politiet blev en række nærpolitistationer nedlagt, blandt andet i Viby og Jyllinge. De konservative tvivler på, at politiet vil genoplive de ellers populære og savnede landbetjente, og foreslår derfor en ny type tryghedsskabende tiltag i samarbejde med politiet.
- Hvis vi fra kommunens side sætter flere midler af til gademedarbejdere, SSP og forebyggende indsatser, så kan politiets bidrag passende være mobile nærpolitistationer, der kan flytte med ud i lokalsamfundene. Det er ikke alene til fordel for den kriminalitetsforebyggende indsats blandt de unge, men synligt politi vil også være til fordel for ældre og andre i lokalsamfundene, siger Lars Lindskov.

De tre konservative byrådsmedlemmer har også andre forslag til understøttelse af de lokale bysamfund. Det drejer sig blandt andet om støtte til forsamlingshusene og en undersøgelse af, om folke- og skolebiblioteker kan anvendes som fælles samlingssteder for borgerne i en by. Og endelig ønsker de konservative at afdække, hvad der skal til for at få flere lokale sundhedscentre og lægehuse i hele kommunen.

Rent badevand og slut med pesticider
På klima- og miljøområdet støtter de konservative en analyse og handleplan for vandkvaliteten i Roskilde Fjord og en række søer, åer og vandløb, der i stigende omfang har været udfordret af overløb fra kloakvand ud i badevandet. Og så ønsker de at stoppe for brugen af pesticider i bekæmpelsen af ukrudt og invasive plantearter.

Borgerlige stemmer, der arbejder
Det konservative folkeparti har sammen med Venstre igen i år udvekslet idéer til beregningen af et borgerligt budgetudspil og har også været i dialog med Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.
- Jeg skal ikke foregribe forhandlingerne i de kommende dage, men det er absolut min opfattelse, at vi har en række fælles standpunkter, som vi bør kunne samles om. Eksempelvis at holde skatterne i ro og ikke at låne til drift. Men der er mange fælles elementer på tværs af byrådets partier, som vi plejer at kunne fodslag om – også med socialdemokraterne og den venstre side af salen. Vi er i hvert fald fra konservative indstillet på at finde løsninger og bidrage, hvor det er muligt, siger Lars Lindskov.

Relevant information

Det Konservative Folkeparti Roskilde
http://roskildekonservative.dk/

Politikerark budget 2022 - 2025 fra Konservative

Billeder


Pressekontakt

Lars Lindskov
Gruppeformand Konservative
  30 50 19 79
Mogens Hallager
Gruppesekretær
  24 23 63 24
Pierre Kary
Byrådsmedlem
  24 23 88 28
Klaus Aare Bang
Fmd. Roskilde Konservative Vælgerforening
  25 23 38 97

Firma

Lars Lindskov
Skovvej 6
4040 Jyllinge, Danmark

  7026 1979
  30 50 19 79

http://www.lars-lindskov.dk

Modtag nyheder fra Lars Lindskov på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire