Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/06-15   -   Pressemeddelelse

UVVU: To afgørelser i sager om videnskabelig uredelighed

Afgørelserne, der vedrører samme forsker, er truffet af Udvalget vedr. videnskabelig uredelighed inden for sundhedsvidenskabelig forskning (USF). Udvalget finder det i ingen af de to sager godtgjort, at der har været udvist videnskabelig uredelighed af den indklagede forsker.

Sag om en række klagepunkter over 15 videnskabelige artikler

Klagen baseredes på konklusionerne i en rapport udarbejdet af et internationalt ekspertpanel, som rejste mistanke om videnskabelig uredelighed i 15 videnskabelige artikler indsendt til udgivelse i perioden 1999 - 2004 med den indklagede forsker som medforfatter. Ud over en række klagepunkter knyttet specifikt til visse artikler, henviste klagen navnlig til:

- at der forelå tvivl om, hvorvidt dyreeksperimenter, i det mindste hvad angår antal dyr, er gennemført som beskrevet i to af artiklerne.
- at der forelå tvivl om, hvorvidt kontroleksperimenter er blevet udført som beskrevet i fem af artiklerne.
- at den indklagede forsker i fire artikler havde publiceret fotos, som måske ikke stammer fra det originale materiale bag det respektive eksperiment, samt redigeret i fotos således, at forskelle i farvningsintensiteter, der knap er synlig i de originale vævssnit forstærkes.
- at der forelå tvivl om, hvorvidt rapportering af kvantitative data har basis i det originale materiale, som beskrevet i 11 artikler.

Udvalget fandt, at en del af klagen vedrørte spørgsmål om forskningens kvalitet eller videnskabelige teoriers holdbarhed, hvilket falder uden for udvalgenes kompetence. For så vidt angår de dele af klagen, som henhørte under UVVU's kompetence, fandt udvalget efter en samlet vurdering, at det ikke med tilstrækkelig sikkerhed kunne påvises, at den indklagede forsker havde handlet videnskabeligt uredeligt i forbindelse med udførelse og afrapportering af forskningsresultater i de 15 videnskabelige artikler. Udvalget bemærkede i den forbindelse, at artiklerne er offentliggjort i årene 2000-2005, og at tidsfaktoren har i væsentlig grad haft betydning for udvalgets mulighed for at etablere et sikkert grundlag for at kunne vurdere, hvorvidt der foreligger videnskabelig uredelighed i relation til de indklagede artikler.

Sag om konstruktion af data i en videnskabelig artikel
Klagen vedrørte en påstand om, at den indklagede forsker havde handlet videnskabeligt uredeligt som følge af konstruktion af data i en videnskabelig artikel. Klager henviste navnlig til:

- at der forelå tvivl om, hvorvidt den indklagede forsker har udført forsøg på det antal rotter, som fremgik af artiklen
- at der forelå tvivl om, hvorvidt forsøgene var udført på mus eller rotter
- at den indklagede forsker har foretaget manipulation af data ved udarbejdelse af en figur i den videnskabelige artikel

Udvalget fandt på baggrund af en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger, at udvalget ikke med sikkerhed kunne fastslå, at Indklagede ikke har været i besiddelse af og har udført forsøg på det antal dyr, som må være indgået i Artiklens figur 1. Udvalget fandt således ikke at kunne udelukke, at forsøgsdyrene er udleveret af dyrestalden på Panum Instituttet, eller at forsøgene helt eller delvist er udført uden for Danmarks grænser.

Udvalget fandt endvidere, at det var udtryk for en fejl, når Indklagede betegnede forsøgsdyrene som værende mus og ikke rotter i nogle noter indeholdende laboratoriedata, som blev sendt til en medforfatter, og at dette ikke kunne berettige til mistanke om videnskabelig uredelighed.

For så vidt angår påstanden om manipulation af data ved udarbejdelsen af den indklagede figur fandt udvalget, at der ved reproduktion af figuren baseret på laboratoriedata sendt fra Indklagede til en medforfatter manglede kildedata. Da der alene var tale om manglende kildedata til datapunkter, der i figuren illustrerede nulværdier, fandt Udvalget, at de pågældende kildedata burde have været anført, men at forholdet ikke i sig selv kunne berettige til mistanke om videnskabelig uredelighed.

Afgørelser truffet af UVVU er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Pressekontakt

Charlotte Elverdam
Kontorchef
  72 31 82 20

Firma

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Slotsholmsgade 10
1216 København K, Danmark


http://ufm.dk/

Modtag nyheder fra Uddannelses- og Forskningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire