Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/09-15   -   Pressemeddelelse

Solrød-borgere bød kommunens nye familiemedlem velkommenFlere end 700 borgere og interesserede benyttede lejligheden til at besøge Solrød Biogas, da det nyopførte energiforsyningsanlæg holdt Åbent Hus i weekenden

Den nylagte asfalt var praktisk talt ikke kølnet, da en overvældende strøm af flere hundrede nysgerrige Solrød-borgere og interesserede besøgende benyttede sig af muligheden for at se nærmere på det nye biogasanlæg, som i løbet af det seneste år er skudt op af jorden på en mark i den sydlige del af Solrød Kommune.

- Vi kender jo vores skoler, vores butikker, vores veje - men hvad er nu dét for en bygning, der pludselig ligger der på Åmarken? Nogle tænker måske "Nej, hvor er det spændende". Andre tænker muligvis "Hvad skal vi dog med sådan noget?" Det vil vi gerne prøve at vise jer her i dag. For det er jeres anlæg, idet Solrød Biogas A/S ejes 100% af Solrød Kommune, og dermed er I aktionærer i anlægget.

Sådan indledte en tydeligt begejstret borgmester i Solrød Kommune og bestyrelsesformand i Solrød Biogas A/S, Niels Hörup, sin tale ved Åbent Hus-arrangementet på det nye energiforsyningsanlæg, der fandt sted i weekenden den 12. september. På trods af længere tids planlægning, betød den overvældende interesse for det nye anlæg, at grillpølser og andet godt hurtigt fik ben at gå på, så der måtte skaffes ekstra forsyninger undervejs.

Publikum kom tæt på processen
På dagen var der guidede ture, hvor de besøgende kunne høre nærmere om anlæggets processer, og hvordan selve biogasproduktionen foregår. Der var også mulighed for at se en videofilm om, hvordan idéen til biogasanlægget kom i stand, og hvordan tang og fedtemøg fra Køge Bugt sammen med restprodukter fra CPKelco og Chr. Hansen samt gylle fra landbruget kan blive til biogas.

Det er landbrugene Taagemarksgaard, Maglegaarden, Niemanns Maskinstation samt Bjeragergaard & Nygaard I/S, der i store tankvogne leverer gyllen til Solrød Biogas, der ved hjælp af innovativ teknologi og biologiske processer omdanner gyllen og de øvrige råvarer til grøn biogas.

Den producerede biogas leveres via en gasledning til VEKS' motoranlæg på Solrød Fjernvarmeværk, hvor gassen omdannes til elektricitet og varme til det lokale og regionale fjernevarmesystem. Det afgassede restprodukt fra biogasproduktionen anvendes som organisk biogødning og spredes på jorderne bl.a. ved Bregentved Gods i stedet for kemisk gødning.
- Takket være en masse gode kræfter og engagerede samarbejdspartnere, er det lykkedes os at stable dette anlæg på benene. Jeg er så glad for, at det også bliver taget så vel i mod i dag, lød kommentaren fra Niels Hörup efter en dag med mange snakke med de fremmødte borgere.

Fra grim strandlugt til grøn energi
I flere år har Solrød Kommune sammen med grundejerforeningerne via det tværgående "Solrød Strands Strandrensningslaug" arbejdet på at finde en lokal løsning på udfordringerne med bortskaffelse af tang og fedtemøg for at komme lugtgenerne til livs.
- Vi kunne imidlertid ikke finde de rigtige teknologier, og erfaringerne fra andre projekter passede ikke helt til vores lokale udfordringer. Men efter årtusindskiftet kom der i hele den vestlige verden et øget fokus på klima, miljø og energi. Lokalt tog borgerne, foreningerne og kommunen også handsken op og begyndte at arbejde med vores bidrag til de globale udfordringer, fortæller Niels Hörup.

Visionær klimaplan
Byrådets vedtagelse af Klimaplan 2010-2025 satte for alvor skub i projekteringen. Planen præsenterede en række forslag til projekter og initiativer, der på hver deres måde bidrager til en reduktion af drivhusgasser, og et af forslagene var etablering af et biogasanlæg.

Gennem syv år har Solrød Kommune sammen med RUC og en række private virksomheder arbejdet på at realisere visionerne om et lokalt energiforsyningsselskab, der bidrager til den grønne omstilling af det fossile energisystem og samtidig fjerner lugtgener fra stranden i Solrød.
- Anlægget bidrager til at mindske udvaskningen af kvælstof og fosfor fra landbruget, og gavner klimaet med en reduceret CO2-udledning på minimum 40.000 tons pr. år. Derudover kommer anlægget til at levere varme svarende til 1.700 husstande og el svarende til 3.800 husstandes årlige forbrug, fortæller direktør Kaj Holm Rasmussen fra Solrød Biogas A/S

Anlægget skaber også beskæftigelse i kommunen. Selve byggeriet har skabt cirka 90 arbejdspladser, mens drift og vedligeholdelse fremadrettet vil skabe mellem 10 og 15 arbejdspladser.

Fakta:
· Biogas er en brændbar blanding af gasser bestående hovedsageligt af metan og kuldioxid, som det er muligt at omsætte til energi.
· Udvinding af biogas sker gennem en biologisk proces, hvor organisk materiale omdannes til biogas i et ildfattigt miljø.
· Biomassen består af biologiske restprodukter fra virksomhederne CP Kelco og Chr. Hansen, tang og fedtemøg fra strandrensning i Køge Bugt samt husdyrgødning fra nærliggende landbrug. Biogasproduktionen vurderes at være ca. 6. mio. m3 metan årligt.
· Selve biogassen sendes til VEKS kraftvarmeanlæg på Solrød Fjernvarmeværk, hvorved der årligt produceres ca. 23 GWh el, svarende til elforbruget i 3.800 boliger samt 28 GWh varme, svarende til varmeforbruget i 1.700 boliger.
· Ud over Solrød Kommune har Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og EU støttet opførelsen af anlægget, der har kostet omkring 100 millioner kroner. Anlægget forventes at være betalt tilbage på under 10 år.
· Bigadan A/S har opført anlægget i totalentreprise og vil drive anlægget i de første fem år.


Relevant information

Læs mere om Solrød Biogas her
www.solrodbiogas.dk


Billeder


Pressekontakt

Niels Hörup
Borgmester, Solrød Kommune - Formand, Solrød Biogas A/S
  +45 56 18 20 01
Kaj Holm Rasmussen
Direktør
  24238310
Mikkel Busck
Projektleder

Firma

Solrød Biogas A/S
Solrød Kommune - Teknik & Miljø
2680 Solrød Strand, Danmark

   56 18 20 00

www.solrodbiogas.dk

Modtag nyheder fra Solrød Biogas A/S på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire