Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/12-15   -   Pressemeddelelse

Landinspektører i kamp for uvildigheden og retssikkerheden

Et nyt lovforslag om ændring af ejerskabsforholdene i landinspektørvirksomheder vil virke stik imod hensigten. En fejlbehæftet rapport kan føre til ændringer, der vil øge konfliktniveauet og ødelægge en international anerkendt model for landinspektørers arbejde, der anses for at være en vital del af landets grundlæggende infrastruktur.

Praktiserende Landinspektørers Forenings formand Torben Juulsager og bestyrelsesmedlem Steen Boe skifter måleudstyr og skelpæle ud med papirnotater og plancher, når de i denne uge tager til Christiansborg, hvor de på brancheforeningens vegne har foretræde for Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg.

Årsagen til besøget er et forslag om at ophæve ejerskabsrestriktionerne for landinspektør-virksomheder. En rapport er tidligere i år udarbejdet af embedsfolk, der mener, at der kan skabes øget konkurrence og beskæftigelse i branchen, men PLF mener, at rapporten er fyldt med fejl og udeladelser, der tegner et skævt og forkert forhold af de virkelige forhold i branchen. Ikke mindst de uoverskuelige konsekvenser det vil have at lave om på nugældende lovgivning, er udeladt i rapporten, lyder kritikken fra brancheforeningen, der har taget hidtil uset skarpe formuleringer i brug i kampen for uvildighed, retssikkerhed og bevarelse af det anerkendte lave konfliktniveau i forbindelse med matrikulært arbejde som de danske landinspektører er internationalt anerkendte for.

Ifølge Torben Juulsager er foretrædet for politikerne særdeles nødvendigt, da forslaget har afgørende betydning for retssikkerheden ikke mindst for almindelige borgere.

- I forbindelse med ejendomsdannelse er vores opgave er ene og alene at sikre uvildighed og handle i skellets interesse, så eksempelvis en projektmager ikke kan tilsidesætte ejendomsretlige hensyn for naboer eller se stort på naturmæssige hensyn. En ophævelse af ejerskabsrestriktionerne vil blandt andet medføre, at både projektmagere og naboer eller andre med modsatrettede interesser begynder at møde op med hver sin landinspektør. Det kan lyde fremmende for beskæftigelsen, men det risikerer at påvirke uvildigheden og udvande tilliden til vores fag. Derfor er det vigtigt at gøre politikerne opmærksomme på de faldgruber, som forslaget rummer i sin nuværende udformning, understreger Torben Juulsager.

Hilser konkurrence velkommen
Det er en rapport fra et nu opløst tværministerielt udvalg, der har dannet grundlaget for forslaget om at arbejde videre med en model, der skal ophæve ejerskabsrestriktionerne og fjerne den personlige hæftelse for de enkelte landinspektører. For Torben Juulsager har det været vigtigt at komme i dialog med politikerne om netop denne rapport, da den ifølge PLF-formanden er fejlbehæftet på en række kritiske områder.

- I PLF hilser vi altid konkurrence velkommen, men rapporten tegner et manipulerende og misvisende billede af en branche, der ikke har fri konkurrence. Heldigvis kan vi bevise det modsatte, da 8 ud af 10 af vores arbejdsopgaver baserer sig på enten licitation, udbud eller prisoverslag. Samtidigt fastslår rapporten, at der er fri konkurrence i landinspektørbranchen, men konkluderer efterfølgende, at der er barrierer for konkurrencen. Det hænger ganske enkelt ikke sammen, siger Torben Juulsager, der selv er censor på landinspektøruddannelsen og ikke tøver med at give bundkarakter til rapporten, hvis den var blevet fremlagt ved en kandidat-eksamen.

Langt fra den oprindelige intention
Forslaget om ophævelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører blev oprindeligt stillet i 2014, men har endnu ikke nået at være en del af politiske forhandlinger. Alligevel har forslaget - helt uanfægtet af branchens indsigelser og uden politisk behandling - levet videre på embedsmandsniveau. Dette endda på trods af regeringsskiftet i sommer.

Torben Juulsager mener dog, at der er stor forskel på det politiske forslag, der blev stillet i 2014 og det nuværende anbefaling fra embedsværket om at ophæve ejerskabsrestriktionerne.

- For mig at se er embedsmændenes forslag langt væk fra den oprindelige politiske intention, hvor man ønskede at lempe bureaukratiet og øge konkurrence i byggeriet til fordel for bl.a. udkantsområderne. En landinspektørs arbejde kan jo ikke sammenlignes med faldende priser på dørkarme og vinduesbeslag i et byggemarked, konstater han og fortsætter:

- Forslaget vil ikke få flere i arbejde. Det vil ikke få priserne til at falde. Det vil ikke øge væksten i samfundet. I stedet vil det forsinke en række byggeprojekter, øge konfliktniveauet og føre til en markant stigning i antallet af klagesager. Samtidigt vil der ikke længere være krav til, at en virksomhed, der udfører landinspektøropgaver skal have en praktiserende landinspektør på firmaets kontorsteder, hvilket utvivlsomt vil føre til faldende faglighed og en øget centralisering. Det vil kunne mærkes, særligt i udkanterne, advarer Torben Juulsager.

Vil bevare nuværende model
Torben Juulsager opfordrer politikerne til at prioritere de beskyttelsesværdige hensyn.

- Landinspektører nyder generelt stor tillid, hvilket kan aflæses i, at 6000-7000 matrikulære sager årligt resulterer i et så lavt antal som 10-12 klager. Det er også en model, som andre lande ser misundeligt på og flere overvejer at indføre den danske model. Så er det jo helt grotesk, at visse embedsfolk imod bedre vidende prøver at få folketingspolitikerne til at indføre kaos i Danmark.
- Derfor anbefaler vi fra branchens side, at politikerne vil bevare den nuværende model, som flere europæiske lande arbejder hårdt på at implementere, da den netop sikrer en effektiv ejendomsdannelse med udgangspunkt i landinspektørens uvildighed, slutter Torben Juulsager.

Fakta om regeringens vækstinitiativ: Afskaffelse af ejerskabsrestriktioner for landinspektører
· Formålsbestemmelsen til landinspektørselskaber afskaffes
· Ejerskabsrestriktionerne for landinspektørselskaber afskaffes
· Krav om, at en landinspektør, der ejer eller er medejer af et landinspektørselskab, hæfter personligt afskaffes
· Regler om habilitet og "god landinspektørskik" vil gælde for alle virksomheder, der ønsker at udføre eneretsopgaver, vil kunne drages til ansvar for at reglerne overholdes
· Virksomheder, der ønsker at udføre eneretsopgaver, vil have anmelderpligt til Geodatastyrelsen om bl.a. virksomheders kvalitetsprocedurer
· Geodatastyrelsen vil fremover indføre et risikobaseret tilsyn, der tages op til evaluering efter 2-3 år
· Der vil fortsat være krav til uddannelse og erhvervserfaring for at opnå beskikkelse som landinspektør.
· Praktiserende Landinspektørers Forening er imod ændringerne af en række årsager. Foreningen, der organiserer landets landinspektørvirksomheder mener blandt andet, at ændringerne vil fjerne uvildigheden, reducere retssikkerheden og øge konfliktniveauet og føre til voldsomt forøget bureaukrati.


Billeder


Pressekontakt

Torben Juulsager
Landinspektør, Partner
  96 41 52 21

Firma

Praktiserende Landinspektørers Forening
Kalvebodbrygge 31
1780 København V, Danmark

  38861070

http://www.plf.dk/

Modtag nyheder fra PLF på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire