Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/07-18   -   Pressemeddelelse

Stor interesse for dialog med italienske storentreprenører Itinera S.p.A. og CMBDer er mange nye byudviklings- og anlægsprojekter i Køge og i andre sjællandske kommuner. På Building Networks netværkskonference d. 21. juni 2018 kunne deltagerne høre mere om projekterne og møde repræsentanter fra blandt andet Femern Bælt, KLAR Forsyning, Fællesbyg Køge Kyst, Erhvervsakademiet Sjælland, Region Sjælland og to af Italiens ledende entreprenørvirksomheder, Itinera S.p.A. og CMB.

Netværkskonferencen fandt sted på det ny istandsatte og topmoderne hotel Comwell Køge Strand, der ligger med en smuk udsigt til Køge Bugt. Efter en lækker økologisk frokost på hotellets restaurant, bød direktør i Building Network, Mickey Lund, velkommen til de mange gæster og medlemmer, der var kommet fra ind- og udland for at høre om nogle af de kommende bygge- og anlægsprojekter rundt omkring på Sjælland.

BIM Lab hjælper virksomheder med at udvikle digitale værktøjer
Adjunkt og civilingeniør Jacob Christensen og bygninskonstruktør Jonas Lynge Nielsen fra Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) åbnede konferencen med at præsentere BIM Lab, der har eksisteret siden slutningen af 2016. BIM Lab står for Building information Modelling og er Erhvervsakademi Sjællands nye udviklingsplatform for digitale værktøjer i byggebranchen. BIM Lab har et stort lokale på EASJ Næstveds adresse, der er fyldt med højteknologisk udstyr.

BIM Lab samarbejder med alle parter i byggebranchen og tilbyder at matche både egne og virksomheders udviklingsprojekter med de studerende på bygningskonstruktøruddannelsen. Formålet med virksomhedssamarbejdet er blandt andet at klæde virksomhederne indenfor bygge- og anlægsbranchen bedre på til at tage nye digitale værktøjer i brug i både projekterings- og udførelsesfasen.

Jonas Lynge Nielsen viste eksempler på konkrete udviklings- og samarbejdsprojekter i form af eksempelvis fotometri (3D registrering), hvor fokus er at bruge og udnytte eksempelvis droner til at optimere og effektivisere bygge- og projekteringsprocesser.

BIM Lab afholder også workshops som led i projektet Digital Vækstkultur, der er finansieret af EU´s socialfond. Formålet med projektet er at øge små og mellemstore virksomheders BIM kompetencer. Udover afholdelse af workshops kører der sideløbende ”action-learning” forløb, hvor studerende i samarbejde med virksomhederne bliver koblet på at udvikle individuelle nye digitale BIM workflows.

Afslutningsvis præsenterede repræsentanterne fra BIM Lab en video med virksomhedsejer Carsten Hjelmroth fra TecNordic ApS, der fortalte om det store udbytte, som hans virksomhed har fået ved at indgå et samarbejde med bygningskonstruktørstuderende fra EASJ. Eksempelvis at de studerende er dygtige til at finde og kombinere nye innovative løsninger, workflows og digitale værktøjer, der blandt andet kan bruges overfor nye kunder.

Er man som virksomhed interesseret i at vide mere om BIM Lab EASJ og de muligheder, der er for at indgå et virksomhedssamarbejde, kan man kontakte BIM Lab på BIM@easj.dk eller følge med i deres aktiviteter på Facebook.

Erhvervsakademi Sjælland har nyt byggeri i pipelinen
Rektor Ulla Skaarup fra Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) var konferencens næste taler. Ulla Skaarup informerede indledningsvis om, at EASJ er en statslig selvejende institution, der udbyder 25 erhvervsrettede videregående uddannelser, heraf 5 i Køge. EASJ har knap 3500 årselever, hvoraf 650 er i Køge. Ulla Skaarup var inviteret til at fortælle om et nyt spændende EASJ byggeri i Køge, en undervisningsbygning på 4800 m2 i Campus Køge, der netop er blevet godkendt.

Det nye bygningsprojekt, der skal rumme moderne undervisnings- og administrationsfaciliteter, forventes at komme i udbud som totalentreprise medio 2018. Byggeriet starter ultimo 2018 og slår efter planen dørene op for studerende i begyndelsen af 2020. Hensigten med bygningen er, at den skal danne rammen om et levende studiemiljø med gode faciliteter for studerende, undervisere og virksomheder indenfor service, kommunikation og efteruddannelse.

Ulla Skaarup forklarede endvidere, at der i relation til den nye bygning skal være et særligt fokus på blandt andet at implementere digitalisering i undervisningen og på iværksætteri og entrepreneurship. Derudover skal bygningen være i sammenhæng og åbenhed med de øvrige af EASJs uddannelsesinstitutioner, ligesom den nye undervisningsbygning skal have en international profil og fungere som mødested for virksomheder og studerende i hele regionen samt for hele EASJ.

KLAR Forsyning A/S udbyder anlægsopgaver
Chef for Plan og Anlæg ved KLAR Forsyning A/S, Frands Søbjerg Hansen, fortsatte talerrækken med et oplæg om forsyningsvirksomheden og dens kommende anlægsopgaver. Klar Forsyning A/S har hovedsæde i Køge og tæller 90 ansatte.

KLAR Forsyning A/S, der har 15 forskellige selskaber, er en sammenlægning af Energiforsyningen Køge, Greve, Solrød og Stevns Forsyning. KLAR Forsyning står for at rense spildevand i de fire kommuner, for affald i Greve Kommune, for den fælles genbrugsplads i Greve og Solrød Kommune og for vand- og varmeforsyning i en del af Køge Kommune. Frands Søbjerg Hansen gennemgik forsyningsselskabet målsætninger, som er at servicere sine kunder (K), finde løsninger (L), have ambitioner (A) og levere resultater (R).

Under sit oplæg præsenterede Frands Søbjerg Hansen en række af KLAR Forsynings´ selskaber og centrale opgaver indenfor spildevand, renovation og vand. På opgavebordet har forsyningsselskabet blandt andet byudvikling og separatkloakering på Stevns, klimatilpasning i Greve og Solrød samt fokus på drikkevand og byudvikling i Køge.

En af hovedpinerne for KLAR Forsyning er de stigende temperaturer og flere og flere kraftige regnskyl, der rundt omkring i landet har ført til alvorlige oversvømmelser. Her er det kommunernes ansvar at få lavet en konkret plan for, hvordan man bedst håndterer fremtidens klimaudfordringer. KLAR Forsyning skal således hjælpe Greve, Stevns, Køge og Solrød kommuner med at løfte udfordringen med regnvandet og føre deres klimatilpasningsplaner ud i livet, sluttede Frands Søbjerg Hansen.

Status på Femern Bælt
Design Coordination Manager, Villads Engstrøm fra Femern A/S, var inviteret til at give en status på det kommende EU-støttede tunnelprojekt, Femern Bælt Forbindelsen, der skal forbinde Rødby og Puttgarden. Femern Bælt er et kyst-til-kyst-projekt bestående af en sænketunnel med dobbeltsporet jernbane, en firesporet motorvej samt et nyt landområde ud for Rødby havn. Anlægsbudgettet er på 52,6 mia. kr.

Når Femern Bælt efter planen åbner i 2028, har man bygget verdens længste sænketunnel og fået skabt en af de sidste væsentlige transportkorridorer i det centrale trans-europæiske netværk, TEN, der skal forbinde hele Europa fra nord til syd. Pt. har Øresundsbroen, der åbnede i 2000, status som værende verdens længste sænketunnel.

Den overordnede status for tunnelprojektet er, at den danske anlægslov blev vedtaget i 2015. Den finansielle analyse blev godkendt i februar 2016, og i maj 2016 indgik man betingede kontrakter med hovedentreprenørerne. Den sidste brik, der skal falde på plads, er den tyske myndighedsgodkendelse. Når den som forventet bliver vedtaget ultimo 2018, kommer der formentligt et retsligt efterspil, hvorved anlægsstart først bliver i 2020.

Villads Engstrøm viste fotos og tegninger fra det kommende produktions- og anlægsområde ved Rødbyhavn og på Lolland, hvor man i år og frem til 2020 vil være i gang med alle de forberedende aktiviteter til tunnelbyggeriet af Femern Bælt. Under sit oplæg gennemgik Villads Engstrøm den spændende proces med at støbe og anlægge betonelementerne til sænketunnelen samt teknikken omkring udgravning af tunnelrenderne, der bliver op til 60 meter bred, 10-16 meter dyb og ca. 18 km. lang. Elementerne skal produceres i Rødbyhavn i en indendørs støbehal efter samme model og teknik som ved byggeriet af Øresundsbroen, hvor man sejlede betonelementerne ud og samlede dem under vandet en ad gangen.

Hvad angår udbud og kontrakter i forbindelse med Femern-projektet kunne Villads Engstrøm oplyse, at der er indgået betingede tunnelkontrakter med et konsortium bestående af en række store og dygtige danske og udenlandske entreprenører, herunder blandt andet Aarsleff, Cowi, Vinci Construction og Bam International. I løbet af de næste par år vil der komme flere nye udbud på eksempelvis mekanik, strøm, tømning af sø og på landskabsentrepriser, herunder anlæg af cykel- og gangstier i det nye landområde.

Afslutningsvis fik konferencedeltagerne en visuel køretur gennem Femern Bælt-tunnelen, som den efter planen kommer til at se ud, når de første biler kører gennem tunnelen i 2028.

Efter konferencens tre første oplæg var der netværkspause med tid til at komme i personlig dialog med oplægsholdere og de øvrige deltagere.

En ny måde at tænke bolig på
Formand for Fællesbyg Køge Kyst, Christian Hansen, åbnede 2. halvdel af konferencen. Christian Hansen var invitereret til at fortælle om et nytænkende bæredygtigt boligprojekt, der skal opføres i Søndre Havn i Køge. Bygherre på projektet er beboerne selv, der udvikler rammerne for byggeriet og beslutter, hvordan det skal udformes. Køge Kyst har stillet en grund til rådighed for projektet, ligesom Køge Kommune bidrager med en grøn konsulent, der giver procesvejledning.

Boligkarréen på i alt 4100 m2 består af 41 lejligheder fordelt på 2-7 etager samt mange fælles arealer, herunder et fælleshus med køkken, værksteder, gæsteværelser, taghaver, terrasser og en café.
Bæredygtighed kommer til at spille en stor rolle i den nye boligkarré. Konkret betyder det, at bygningens skelet skal opføres i træ, ligesom der er fokus på brug af allergivenlige byggematerialer, grønne tekniske løsninger, solceller, et godt indeklima og god støj-isolering til naboer.

Christian Hansen fremviste arkitekttegningerne af boligkarréen, ligesom han gennemgik de nærmere detaljer omkring byggeriet. Arkitekturen tegnes af Tegnestuen Vandkunsten, der er kendt for at arbejde med bæredygtigt og spændende byggeri. Selskabet for Billige Boliger er tilknyttet som initiativtager og rådgiver. Der er forventet byggestart marts-september 2019 med indflytning oktober 2020. Der mangler fortsat at blive solgt ca. halvdelen af boligerne, der er fra 79–144 kvm og med priser imellem 2.3 og 4.4 mio. kr.

Sjællands Universitetshospital under opførelse
Projektchef Lene Stevnhoved fra Region Sjælland fortsatte talerrækken. Lene Stevnhoved var inviteret til at give en status for byggeriet af det nye Universitetshospital i Køge, som er en del af sygehusplanen fra 2010.
Det nye hospital, som bliver Region Sjællands største byggeri nogensinde, skal stå helt færdigt i 2024.
Universitetshospitalet bliver Region Sjællands centrum for forskning, uddannelse og specialiseret behandling af for eksempel kræft, hjertesygdom og anden specialiseret behandling. Alle patienter får enestuer med mulighed for overnatning for pårørende.

Lene Stevnhoved kunne fortælle, at infrastrukturen er på plads, forsyningsledninger er gravet ned, og anlægsentreprisen er klar. Hermed kan selve byggeriet gå i gang. Det nye hospital kommer til at rumme 110.000 m2 sengeafsnit og behandling, 15.000 m2 laboratorier, sterilcenter og klinisk fysiologi, en energicentral på 650 m2. Derudover er der ombygning af varemodtagelse og en mindre apoteksenhed, i alt 4250 m2. Den sidste bygning på 4000 m2, Videnbygning, forventes færdigbygget til oktober.

Etaperne for byggeriet blev gennemgået, ligesom Lene Stevnhoved satte ord på hvilke udbud, der kommer i relation til disse. Udbuddet for den største af hospitalets bygninger, sengeafsnit og behandling på 110.000 m2, er afsluttet. Det bliver Italienske Itinera og CMB, der skal stå for byggeriet af senge- og behandlingsbygningerne. Projektforslag til de øvrige bygninger kommer i løbet af 2018 og 2019. Derudover kommer der andre deludbud i 2019, 2020 og 2021 i form af diverse hospitalsudstyr.

På hjemmesiden www.regionsjaelland.dk/kampagner/usk/suhudbud finder man nærmere oplysninger om tidsplan og proces for de kommende udbud.

Italienske Itinera og CMB vinder hospitalsbyggeri
Project Manager Paolo Baranzini fra JV Itinera S.p.A. og Developer Manager Barbara Maccioni fra CMB Soc. Coop rundede konferencen af med at fortælle om deres erfaringer med hospitalsbyggerier og planerne for, hvordan de to italienske entreprenører i et joint venturet ”Køge Hospital Project Team” skal stå for udførelsen af det 110.000 m2. store senge- og behandlingsafsnit på Sjællands Universitetshospital til over 2 mia. kr., som de to entreprenører vandt totalentreprisen på i marts 2018.

Itinera er i dag en af Italiens ledende hovedentreprenører inden for storskala- infrastrukturprojekter som blandt andet anlæg af veje, jernbaner, tunneller og private og offentlige bygninger som eksempelvis lufthavne og hospitaler. Itinera beskæftiger ca. 2500 medarbejdere og har i 2018 en forventet omsætning på 700 mio. euro. 58 % af Itineras byggeaktiviteter foregår i udlandet, herunder USA, Afrika, Brasilien og det øvrige Europa.

CMB er også en af Italiens førende byggevirksomheder og har ligesom Itinera stor erfaring med hospitalsbyggerier. CMB, der har 580 medarbejdere, har bygget mere end 50 hospitaler. Hospitalsbyggerier er et i dag en af CMBs hovedforretningsområder. I 20178 forventer havde CMB en omsætning indtægt på omkring 480 mio. euro.

Repræsentanterne fra de to italienske storentreprenører gennemgik under deres oplæg tidsplanen for byggeriet af senge- og behandlingsafsnittet på Universitetshospital Køge, der blandt andet tæller 789 enestuer og 38 intensivpladser. Foreløbig design- og projekttilladelser, der ligger her i etape 1, kører frem til februar 2019. Herefter går selve byggeriet i gang. De første senge- og behandlingsbygninger skal stå færdige 1. kvartal 2021. Og i 2024 skal hospitalet stå helt færdigt.

Paolo Baranzini og Barbara Maccioni præsenterede i korte træk de facadematerialer og præfabrikerede typemoduler, der skal bruges i byggeriet. Afslutningsvis fik deltagerne en oversigt over de muligheder, som italienerne ser i forhold til at indgå et samarbejde med lokale leverandører og underleverandører. Ved at tilmelde sig Projekt Universitetshospitals Køges leverandørliste, får man mulighed for at profilere sin virksomhed og opnå synlighed overfor de italienske totalentreprenørers indkøbere.

Nærmere information: www.comdia.com/universitetshospitalkoge/

Succesfuld netværkskonference
En succesfuld og velbesøgt konference sluttede af med en afrunding ved Mickey Lund, der kort præsenterede efterårets mange spændende netværkskonferencer. Herefter var der afsat en halv time til dagens sidste netværksseance med speeddating og mulighed for at komme i dialog med oplægsholdere og de øvrige deltagere.

Kim Sørensen Nøhr fra Arkil, der er en af Danmarks største entreprenørvirksomheder med godt 1800 ansatte og en omsætning på cirka 3 milliarder i Danmark og udlandet, var meget tilfreds med dagens konference. Arkil har været medlem af Building Network, siden netværket blev etableret for over 6 år siden.
– Arkil har mange opgaver kørende i Køge. Blandt andet samarbejder vi med KLAR Forsyning og Køge Kyst, så det er oplagt at være fremme i skoene og komme i dag og synliggøre vores kvaliteter. Vi har kun været på Sjælland i 10 år, så vi prioriterer at deltage på netværksmøderne, hvor vi møder branchen og får et kendskab til hinanden. I dag var vi også meget interesseret i at høre mere om Femern, hvor der kommer en masse anlægsopgaver på landjorden. Generelt er vi meget tilfredse med at være medlemmer af Building Network. Vi får en masse ny viden og bliver presset lidt ud i at skulle levere noget af os selv og gøre noget aktivt, for at komme i dialog med de øvrige deltagere. Det er lidt grænseoverskridende, men det er jo det, at en netværk går ud på.

Martin Pilemand fra Loxam A/S, som er en af Europas største udlejer af blandt andet maskiner, jord- og anlægsmateriel og skurvogne, var med for første gang. Loxam har 29 afdelinger i Danmark med ca. 293 medarbejdere og en materielporteføjle på mere end 17.000 enheder. Martin Pilemand var en af de mange deltagere, der især var interesseret i at møde de italienske entreprenører, der skal udføre det 110.000 m2 store senge- og behandlingsafsnit på det nye Universitetshospital i Køge.
– Det har været meget indholdsrigt og brugbart for os at deltage i dag. Vi kan levere alt, hvad de italienske entreprenører skal bruge indenfor materialeudlejning, så vi var ovre og tale med dem i netværkspausen for at høre mere om deres behov og deadline. I det hele taget er det en utrolig god måde at holde netværksmøder på, hvor man som deltager kan komme i personlig dialog med oplægsholderne. Det er her, at Building Netværk adskiller sig fra andre netværk.

Christian Hansen fra Fællesbyg Køge Kyst, der er i fuld gang med at realisere det nye bæredygtige og beboerdrevne boligprojekt i Søndre Havn i Køge, deltog på konferencen som oplægsholder. Christian Hansen var glad for at få mulighed for at fortælle mere af det spændende boligprojekt og møde potentielle leverandører.
– Vi gør rigtig meget for at udbrede kendskabet til vores boligprojekt. Det er blandt andet derfor, vi har valgt at komme i dag. De sidste aftaler er ved at falde på plads omkring byggeriet af de i alt 41 ejerlejligheder. Dog mangler vi fortsat købere til cirka halvdelen af lejlighederne. Der er stadig plads til at komme i betragtning som leverandør til projektet, når vi skal lave detailprojekteringen. Og i netværkspausen har vi fået flere gode henvendelser fra lokale leverandører, der er interesseret i at levere gulve, sanitet, træ og forskellige tekniske hjælpemidler. Så det har været en udbytterig konference for os at deltage i.

Relevant information

Se flere billeder fra konferencen
http://buildingnetwork.dk/uncategorized-da/sjaellandske-bygge-og-anlaegsprojekter-paa-dagsordenen-paa-velbesoegt-netvaerkskonference-i-koege/


Billeder


Pressekontakt

Mickey Lund
Direktør
  +45 93 85 75 75

Firma

Building Network ApS
Blokhusvej 19
2680 Solrød Strand, Danmark

  +45 93 85 75 75
  +45 93 85 75 75

www.buildingnetwork.dk

Modtag nyheder fra Building Network (DK) på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire