Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
29/03-17   -   Pressemeddelelse

Udviklingen af Fremtidens Tommerup er nu i offentlig høring

Første skridt på vejen mod en ny bydel i Tommerup blev taget i dag, da Byrådet sendte første etape af et nyt byudviklingsprojekt i høring. Nu har alle mulighed for at kommentere forslaget til et boligområde ved Vestervangen i Tommerup. I samme periode er to andre udviklingsprojekter i Fremtidens Tommerup - en regnvandsplan og en udviklingsplan - ligeledes i høring.

Under overskriften "Fremtidens Tommerup" er udviklingen af de to lokalsamfund Tommerup og Tommerup Stationsby i fuld gang. Byrådet besluttede onsdag, at tre projekter nu skal i offentlig høring i otte uger i perioden 30. marts-25. maj 2017.

Det drejer sig om første etape af en ny bydel, en regnvandsplan og en udviklingsplan for Tommerup-området.

Første etape af ny bydel
Den første etape af bydelen i Tommerup - boligområdet ved Vestervangen lokalplan 3.1-10 og kommuneplantillæg nr. 25, som nu er sendt i høring - omfatter et areal på ca. 3 hektar. Området har vej- og stiadgang fra Vestervangen. Der bliver plads til ca. 13 huse på grunde, der har en størrelse på mindst 800-1000 kvadratmeter. I området er der fokuseret på gode bebyggelsesmuligheder og grønne områder.

Boligområdet ved Vestervangen er første etape i udviklingen af en ny bydel, der kommer til at ligge i området syd for Sortebrovej/Skovstrupvej fra den nedlagte jernbane og ud til Børnehaven Overmarksgården. Med tiden skal bydelen udbygges til i alt tre kvarterer med op til 250 byggegrunde. Visionen er at skabe et attraktivt boligområde med et centralt grønt område, der binder de tre fremtidige kvarterer, den eksisterende by og børnehaven sammen.

- Der er udsigt til en række spændende initiativer i Fremtidens Tommerup.
Forslagene til udviklingen af Tommerup-området er ambitiøse og vil uden tvivl betyde et stort løft for området. En ny bydel. Infrastruktur, der tilgodeser de bløde trafikanter. Grønne områder, hvor fremtidens regnmængder bliver håndteret og endda skaber rekreativ værdi. Et stærkt sammenhold de to "Tommerupper" imellem. Faktorer, jeg er helt overbevist om, vil styrke bosætningen her i kommunen. Jeg hilser debatten i høringsperioden velkommen, siger borgmester i Assens Kommune Søren Steen Andersen.

Tre store projekter er udviklet sideløbende
Udover arbejdet med den nye bydel i Tommerup, er der også arbejdet med en Udviklingsplan for Tommerup og Tommerup St. og en Regnvandsplan for Tommerup. Forslag til disse planer er også netop sendt i høring. Den tætte koordinering af projekternes proces, indhold og inddragelse af borgere har skabt synergi i planlægningen - de endelige planer indeholder derfor løsninger, der understøtter hinanden.

- Udviklingen af planerne for de tre store projekter har været en kompliceret proces, fordi der er sammentænkte løsninger, og fordi borgerinddragelsen har været massiv hele vejen igennem.
Det er et flot stykke arbejde, kommunens folk har lavet. Jeg glæder mig til at se, hvilke input, høringsperioden bidrager med, siger Hans Bjergegaard, formand for Miljø- og Teknikudvalget i Assens Kommune.

Regnvandsplan ruster Tommerup til fremtidens regnmængder
Regnvandsplanen for Tommerup skal ruste byen og landskabet til bedre at håndtere oversvømmelser.
Planen, som Assens Kommune har arbejdet sammen med Assens Forsyning om, forklarer bl.a., hvordan risikoen for oversvømmelser mindskes i de boligområder, der er udsatte, når der er skybrud.

Mere traditionelle måder at håndtere regnvand på - f.eks. anlæg af større rør - er lagt på hylden. I stedet har fokus været på fælles løsninger, som kan løse flere udfordringer i området på én gang og som giver en merværdi for byen som eksempelvis regnvandsbassiner eller regnbede, grøfter og jordvolde.
Genåbning af rørlagte vandløb indgår også som et meget vigtigt tiltag - bl.a. Rævedamsafløbet, Pindstofteafløbet og en genslyngning i Lille Holmehave Bæk.

Udviklingsplan for Tommerup-området
Den overordnede Udviklingsplan for Tommerup-området er blevet til i et samarbejde mellem Assens Kommune og Tommeruppernes Lokalråd. I foråret sidste år - på Borgertopmødet - kom borgerne også med mange input til Udviklingsplanen. Derudover har dialog og samarbejde med Tommeruppernes Lokalråd, generelle samfundstendenser, statistiske data og faglige analyser af områdets særkender og kvaliteter har resulteret i en langtidsholdbar udviklingsplan, der er forankret lokalt.

- I Tommerup-området er der vilje til vækst og til at sikre en helhedsorienteret udvikling af området. Udviklingsplanen sætter en retning og skaber synergi mellem den kommunale planlægning, offentlige- og private investeringer og lokalsamfundets initiativer. Skal planens ambitioner indfries, skal Assens Kommune og Tommeruppernes Lokalråd fortsætte deres gode samarbejde om den videre udvikling af de to byer, udtaler formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dan Gørtz.

Med udviklingsplanen er ambitionen at skabe et endnu mere attraktivt bysamfund, med øgede bosætningsmuligheder og grundlag for vækst. Fokus er bl.a. på følgende; At området fastholder og øger sin vækst ift. bosætning og erhvervsudvikling, at det skal være muligt at leve et helt liv i bysamfundet, og at der skal være adgang til oplevelser, motion og aktivt friluftsliv.

Fakta:
Tre Fremtidens Tommerup-projekter i høring:

Følgende planer er i høring i perioden 30. marts-25. maj 2017:
- Kommuneplantillæg nr. 25 samt Lokalplan 3.1-10 for et boligområde ved Vestervangen i Tommerup Vest (1. etape) med tilhørende Miljørapport
- Udviklingsplan for Tommerup og Tommerup St.
- Regnvandsplan for Tommerup

På Assens Kommunes hjemmeside under offentliggørelser:
www.assens.dk/vaer-aktiv/bliv- hoert/offentliggoerelser/ kan interesserede læse forslagene, og alle har mulighed for at komme med bemærkninger eller indsigelser.

Fakta:
Borgerne er med til at udvikle Fremtidens Tommerup
I arbejdet med de tre store planer har der været stor opbakning og engagement fra borgere, lokale interessenter og ildsjæle. I foråret 2016 inviterede Assens Kommune til borgertopmøde om "Fremtidens Tommerup" for at lave en fælles kickstart af de tre projekter.
Nu er projekterne sendt i høring, og i høringsperioden bliver der afholdt en Event om Fremtidens Tommerup, hvor interesserede kan komme og se og høre mere om udviklingen af Tommerup-området.
Eventen finder sted søndag den 7. maj 2017 kl. 12.30-15.00 på det grønne område ved Kirkebjerg/Bystævnevej. Der vil være aktiviteter for hele familien, som relaterer sig til initiativerne i Tommerup og de planer, der er i høring. Der er bl.a. mulighed for at deltage i en konkurrence om at navngive den nye bydel og dens tre fremtidige kvarterer.

Meget mere om de forskellige initiativer i Tommerup-området på:
www.assens.dk/FremtidensTommerup

Billeder


Pressekontakt


Firma

Assens Kommune
Rådhus All è 5
5610 Assens, Danmark

  64 74 73 77

http://www.assens.dk

Modtag nyheder fra Assens Kommune på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire