Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
18/08-16   -   Pressemeddelelse

Fælles aktionsplan skal bekæmpe mobning

En ny national aktionsplan skal forebygge og bekæmpe mobning både i dagtilbud, grundskoler og på ungdomsuddannelser. Planen er blevet præsenteret i dag og er et resultat af et bredt samarbejde mellem minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby, Børnerådet, Børns Vilkår, Red Barnet og med Mary Fonden som faglig sparringspartner.

For første gang er både viden, erfaringer og anbefalinger til forebyggelse og bekæmpelse af mobning blevet samlet i én stor aktionsplan. Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby har taget initiativ til aktionsplanen i samarbejde med Børnerådet, Børns Vilkår og Red Barnet for at sikre en mobbefri hverdag for børn og unge i dagtilbud, grundskoler og på ungdomsuddannelser i hele Danmark.

Aktionsplanen er blevet præsenteret i dag og kommer med anbefalinger til, hvordan forældre, skolebestyrelser, elevråd, lærere, pædagoger, ledere, kommuner, organisationer og staten kan indlede eller fortsætte kampen mod mobning blandt børn og unge i alderen 0-18 år. Mary Fonden har bistået med faglig viden og sparring under udarbejdelsen af aktionsplanen. Derudover har en bred kreds af både interessenter og politikere givet deres bidrag til aktionsplanens anbefalinger på to stormøder i juni.

I den seneste trivselsmåling fra folkeskolen svarer hver femte elev i 4.-9. klasse, at de har oplevet mobning, og det understreger, at mobning er et udbredt problem.

"Alle børn skal have en tryg opvækst uden mobning. Det kræver et langt, sejt træk, og derfor er jeg glad for, at børneorganisationerne har sagt ja til, at vi sammen tager kampen mod mobning. Desuden vil jeg gerne sige tak til de mange andre aktører, som har bidraget med viden, energi og engagement til arbejdet med aktionsplanen. I planen er der anbefalinger til, hvordan mobning kan bekæmpes i dagtilbud, grundskoler og på ungdomsuddannelser, og jeg håber, at alle vil gøres deres for at løfte anbefalingerne. Som minister vil jeg blandt andet se på, hvordan vi kan sikre bedre klagemuligheder til børn og unge, der bliver udsat for mobning, og om vi kan stille større krav til skolernes antimobbestrategier, så vi sikrer, at skolerne arbejder seriøst med både at forebygge og bekæmpe mobning " siger Ellen Trane Nørby minister for børn, undervisning og ligestilling.

"Mobning er ødelæggende for det enkelte barn - man kommer sig ganske enkelt aldrig rigtigt over det. Desværre viser tal fra Børnerådets undersøgelser, at vi stadig ikke formår at sikre alle børns konventionsbestemte ret til en mobbefri hverdag. Hvis vi vil mobning til livs, kræver det en fælles indsats og et styrket fokus på lovgivningen. Med aktionsplanen i hånden får vi mulighed for at danne fælles front mod mobning og sammen sikre børns ret til et mobbefrit liv," siger Børnerådets formand Per Larsen.

"Alt for mange børn bliver mobbet i Danmark - det er et af de emner, der fylder allermest på BørneTelefonen hos Børns Vilkår. Derfor er vi glade for, at kunne bidrage til aktionsplanen. Særligt er vi glade for, at ministeren bl.a. ønsker bedre klagemuligheder for børn og unge, hvis de bliver mobbet, og skolen ikke gør noget ved problemet. Mobning er børns problem, men de voksnes ansvar," siger direktør i Børns Vilkår Rasmus Kjeldahl.

"Ét barn udsat for mobning er ét for meget. Aktionsplanen giver os en enestående mulighed for i fællesskab at sikre nye generationer af børn i Danmark en mobbefri hverdag. Og det er på høje tid. Alt for mange børn vågner op med ondt i maven, står ensomme i skolegården eller lever med uhelbredelige sår på sjælen på grund af mobning. Vi er ikke tilfredse, før mobning helt er udryddet. Ministerens initiativ til en aktionsplan er en kæmpe håndsrækning til at nå det mål," siger Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet.

Der er både anbefalinger, som kan tages i brug, hvis mobning allerede er en realitet, og mere generelle anbefalinger til, hvordan man kan styrke trivslen blandt børn og unge og forebygge mobning.

Anbefalingerne lægger op til, at børn og unge, der oplever mobning, får bedre muligheder for at søge råd og vejledning, ligesom der lægges op til, at børn og unge får bedre mulighed for at klage. I aktionsplanen anbefales det derudover, at der indføres større krav i lovgivningen til skolernes antimobbestrategier, og at ungdomsuddannelsesinstitutioner også bør have antimobbestrategier. På ungdomsuddannelserne foreslås det også, at der udarbejdes vejledningsmateriale, som skal gøre det tydeligere, hvilke muligheder skolerne har for at skride ind over for blandt andet elevernes mobning på nettet.

Udover anbefalinger indeholder aktionsplanen også den nyeste viden om mobning. Forskning viser blandt andet, at mobning er et gruppefænomen, og derfor skal fokus i forebyggelse og bekæmpelse af mobning ikke blot være på mobberen og mobbeofferet, men på hele fællesskabet i en skoleklasse, på et fritidshjem eller på en ungdomsuddannelse.

Mobning og mistrivsel

- Forskning peger på en sammenhæng mellem mobbeadfærd og senere udvikling af blandt andet kriminalitet og radikalisering. (Kilde: Rådgivende Sociologer & DCUM (2003): Mobning og udvikling af kriminelle - et kendetegn ved skolen?)
- 6,5 procent af de adspurgte drenge i børnehaver og 4 procent af de adspurgte piger i børnehaver svarer, at de ikke er glade for at gå i børnehave. 58,7 procent svarer, at nogle af de andre børn har drillet dem, så de blev kede af det. (Kilde: Dansk Center for Undervisningsmiljøs (DCUM) Dagtilbudstermometer 2014).
- 20 procent af eleverne i 4.-9. klasse i folkeskolen angiver, at de er blevet mobbet. Der er flere elever på mellemtrinnet (4.-6. klasse) end i udskolingen (7.-9. klasse), der angiver at have oplevet mobning. (Kilde: Trivselsmåling i folkeskolen fra 2016).
- Hver 8. af de 17-18-årige, der går på en ungdomsuddannelse, angiver at have oplevet mobning. (Kilde: LO (2010): af "Mobning blandt unge - i skolen og på arbejdspladsen").
- 9,1 procent af de adspurgte gymnasieelever føler sig ensomme, mens det tilsvarende tal for elever på erhvervsuddannelserne er 8 procent. Andelen er begge steder større for piger end for drenge. (Kilde: Ungdomsprofilen" fra 2014)
- Unge, som mistrives i skolen, har væsentlig større risiko for ikke at komme videre i uddannelsessystemet (Kilde: "Unge i Danmark - 18 år og på vej til voksenlivet").

Pressekontakt

Pressetelefon
  22400930

Firma

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K, Danmark

  33 92 50 44
  41 27 70 39

http://www.uvm.dk/

Modtag nyheder fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire