Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/06-16   -   Pressemeddelelse

Muslingeopdræt kan give nye jobs og fjerne kvælstof

Det Nationale Bioøkonomipanels anbefalinger kan ifølge bioøkonomipanelet medføre opdræt af 300.000 tons muslinger og flere hundrede arbejdspladser. Miljø- og fødevareministeren ser store muligheder i muslingeproduktion, der både er en gevinst for væksten og miljøet.

Miljø- og fødevareministeren tager godt imod de nye anbefalinger fra Det Nationale Bioøkonomipanel, som består af ledende virksomheder og forskere, NGO'ere samt centrale organisationer og myndigheder. Panelets opgave er at komme med anbefalinger indenfor for eksempel landbruget og fiskerierhvervet, som skal fremme den bæredygtige bioøkonomi, hvor ressourcer og produkter i langt højere grad bliver udnyttet til gavn for miljøet, klimaet, vækst og beskæftigelse.

Panelets anbefalinger lægger op til en større anvendelse af muslingeopdræt og tangproduktion. Muslingeopdræt er interessant som et såkaldt marint virkemiddel, idet de både kan anvendes til at fjerne kvælstof i det nære havmiljø og som proteinkilde til økologisk foder til for eksempel grise.

- Muslingeproduktion kan på sigt blive det marine virkemiddel, der effektivt kan sænke kvælstofniveauet i havmiljøet og samtidig hjælpe de økologiske landmænd, som efterspørger økologisk foder til deres fjerkræ og grise. Fra regeringens side har vi opbakning til de nye produktionsformer og hilser i den forbindelse nye arbejdspladser til landdistrikterne meget velkomment, siger Esben Lunde Larsen.

Vækst og miljø går hånd i hånd
Ministeren vil nu kigge på panelets anbefalinger og tage dem med i betragtning i arbejdet med at lave en vækstplan for dansk akvakultur. Allerede i Fødevare- og Landbrugspakken blev det aftalt, at muslingeopdræt kan bruges til at fjerne overskydende næringsstof, når der opdrættes fisk. Anbefalingerne fra Det Nationale Bioøkonomipanel tyder på, at muslingeopdræt indeholder et uforløst potentiale.

- Det er rigtig spændende, når erhvervslivet også ser potentialerne i de marine virkemidler. Der er allerede en række konkrete projekter, som eksempelvis Hedeselskabet, der for nyligt har etableret virksomheden Blå Biomasse A/S, som arbejder med udvikling af muslingeopdræt og produktion af muslingemel til dyrefoder, Nordisk Tang, der har lanceret en tangpesto, en tangsennep og en tangolie, og Hjarnø Havbrug producerer muslinger, som de gerne vil afsætte til foder til landbruget, siger Esben Lunde Larsen.

Ministeriet støtter via Fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF) og Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram en række projekter, der udvikler brugen af den blå biomasse til konsum og foder.

Fakta om Det Nationale Bioøkonomipanel:
Det Nationale Bioøkonomipanel består af ledende virksomheder og forskere, NGO'ere samt centrale organisationer og myndigheder, der rådgiver regeringen omkring udviklingen mod et mere bæredygtigt biobaseret samfund.

Læs mere om Det Nationale Bioøkonomipanel.

Det Nationale Bioøkonomipanel peger på, at deres syv anbefalinger kan medføre opdræt af 300.000 tons muslinger og flere hundrede arbejdspladser. Anbefalingerne retter sig mod forhold inden for primærproduktion, forarbejdning, produktudvikling og markedsmodning, og kan kort opsummeres således:

1. Udpegning af egnede områder til forskellige former for opdræt af muslinger og tang.

2. Fortsætte forsknings- og udviklingsindsatser i samarbejde mellem erhverv og vidensinstitutioner i forhold til optimering og effektivisering af bæredygtigt muslingeopdræt og tangdyrkning

3. Igangsætte forsknings- og udviklingsindsatser i forhold til at identificere og afdække muligheder for integrerede bioraffineringsanlæg

4. Igangsætte indsatser for at fremme produktudvikling samt markedsmodning af produkter baseret på muslinger, tang og restbiomasse fra fiskeindustrien.

5. Udarbejde en grundig vidensyntese omkring værdikæder baseret på blå biomasse

6. Udvikle forarbejdningsmetoder - i samarbejde mellem erhverv og vidensinstitutioner - der kan resultere i forskellige muslingeprodukter

7. Igangsætte forskningsprojekter samt sikre målretning og koordinering af F&U-indsatsen for så vidt angår tangdyrkning indenfor Rigsfællesskabet.

Pressekontakt

Steen Jensen
Pressesekretær, Miljø- og Fødevareministeriet
  93597071

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire