Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
30/06-16   -   Pressemeddelelse

Minister: Der skal skydes langt flere bramgæs

Bramgæs hærger de danske marker og skal derfor begrænses. Det er godt nyt for landmænd, der hvert år må se bramgæs spise både frø og afgrøder fra deres marker.

Når tusindvis af bramgæs lander på nysåede marker, er det ofte ensbetydende med markskader, tætplukket vintersæd og meget mætte gæs. Miljø- og fødevareminister Esben Lunden Larsen har derfor ændret vildtskadebekendtgørelsen, så det bliver nemmere at få tilladelse til at skyde bramgæs, der hvert år hærger danske landmænds marker.

Fra 1. juli bliver det blandt andet muligt at søge om tilladelse til at skyde bramgæs året rundt undtagen i fuglenes yngletid. Hidtil har jægere primært haft mulighed for at skyde bramgæs i vinterperioden.

- Siden 1970'erne er bestanden af bramgæs vokset fra nogle tusinder til cirka 1,2 millioner i antal, så beskyttelsen af gåsen har virket. Nu ændrer vi reglerne og indfører en forvaltning, der kan skrues op eller ned afhængig af antallet af bramgæs. På den måde kan bestanden reguleres til et lavere niveau, når der er mange gæs. Landmænd kan ikke være tjent med, at markerne hærges, når gæssene trækker over Danmark, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Med ændringen af vildtskadebekendtgørelsen kan der nu også gives tilladelser, der gælder i fire måneder, hvor tilladelserne i dag maksimalt gælder to måneder. Fremover vil der også kunne skydes op til 50 gæs per dag, hvor der i dag højst må skydes to gæs per dag i efteråret og højst 30 gæs per tilladelse.

Danske regler nu

Bramgæs er ikke bare et problem i Danmark. Det er et internationalt problem, og derfor er bramgæs nu også sat på programmet i AEWA (Vandfugleaftalen under konventionen om migrerende arter).

- Der skal være balance mellem beskyttelse og mulighed for at kunne gribe ind og begrænse de ødelæggelser, bramgæs er skyld i. Her og nu ændrer vi reglerne på dansk jord. Det har man også gjort i Sverige, hvor der også er givet mulighed for at skyde flere gæs. Herudover arbejder vi mere langsigtet i internationalt regi og har i AEWA sat gang i arbejdet med en ny fælles forvaltningsplan for bramgæs, siger Esben Lunde Larsen.

DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, vurderer, at der kan reguleres op til 100.000 gæs om året internationalt, uden at det vil true den samlede bestand af bramgæs.

Ændringen af vildtskadebekendtgørelsen omfatter også øgede muligheder for regulering af skarv, der fremover blandt andet kan skydes langs vandløb med sårbare bestande af fisk som laks, ørred og snæbel i en længere periode end i dag.

Pressekontakt

Jeanette Løv Rasmussen
Pressesekretær
  9359 7070

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire