Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/11-15   -   Pressemeddelelse

Landbrugets kvælstof skal kortlægges totalt

Som en del af den kommende fødevare- og landbrugspakke vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen have en fuld udbygning af målingerne af landbruget.

Regeringen vil have landbrugets kvælstofudledning til vandmiljøet målt så meget, som det overhovedet giver fagligt mening.

Som en del af den kommende fødevare- og landbrugspakke vil miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen derfor have en fuld udbygning af målingerne af landbrugets udledning af kvælstof til vandmiljøet.

I dag bliver der via det nationale måleprogram NOVANA foretaget omkring 4.300 målinger årligt fra over 300 målestationer i vandløb. Regeringen vil nu udbygge målprogrammet, så der fremadrettet måles på hele det danske areal, som det fagligt set giver mening at måle udledningen af kvælstof fra. Det betyder, at der fra næste år vil blive opsat 100 ekstra målestationer og foretaget mindst 1.200 ekstra målinger.

- Der har længe været en diskussion af behovet for flere målinger, og regeringen ønsker, at landbrugets kvælstofudledning bliver målt så meget som overhovedet muligt. Med nye målinger og flere målestationer kommer vi nu op på at måle den andel af Danmarks areal, som det giver fagligt mening at måle. Det skal give os mere viden om, hvordan det i virkeligheden ser ud med kvælstofudledningen, så fremtidens målrettede miljøregulering kan blive så god og sikker som mulig, så vi fortsat kan forbedre vandmiljøet i Danmark, siger Eva Kjer Hansen.

Forældet tankegang

Derudover skal der foretages yderligere målinger af det drænvand, der løber fra landmændenes marker og ud i søerne og åerne. Det skal blandt andet give viden om, hvor det er mest optimalt at lave flere minivådområder, der opsamler kvælstof, inden det når ud i vandmiljøet. Desuden skal der forskes mere i, hvordan for eksempel lavbundsjorder omsætter kvælstof.

- I dag skal alle landmænd leve op til de samme miljøregler uanset jordens evne til at tilbageholde kvælstof og vandmiljøets sårbarhed. Det betyder, at vi nogle steder gør for meget, mens vi andre steder gør for lidt. Den tankegang skal vi væk fra, så landmænd bliver reguleret ligesom produktionsvirksomheder, der er underlagt forskellige regler afhængigt af, om de ligger midt i byen eller på landet. Men skal det lykkes, så er der behov for mere viden, og derfor vil regeringen have en fuld kortlægning af landbrugets kvælstofudledning, siger Eva Kjer Hansen.

Pressekontakt

Mette Thorn
Pressechef
  2561 7170

Firma

Miljø- og Fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K, Danmark

  20 91 59 01
  20 91 59 01

http://www.fvm.dk

Modtag nyheder fra Miljø- og Fødevareministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire