Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
17/06-24   -   Pressemeddelelse

Nye lovændringer i 2024 for arbejdsskader

Med virkning fra 1. januar 2024 er der vedtaget ændringer i arbejdsskadesikringsloven. Nogle ændringer vil dog først gælde fra 1. juli 2024. Disse ændringer, vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, har til formål at hjælpe tilskadekomne tilbage på arbejdsmarkedet, reducere sagsbehandlingstiden og gøre sagsforløb enklere.

Brian Bruun Hansen, advokat ved Ret&Råd København, udtaler: "Der er gode intentioner i lovændringen. Det bliver spændende at følge, om ændringerne giver en mere effektiv behandling af arbejdsskadesager, så de tilskadekomne kan få den nødvendige støtte hurtigere og vende tilbage til arbejdsmarkedet."

Arbejdsgiverens pligt til at anmelde arbejdsulykker forbliver uændret. Ulykker skal fortsat anmeldes senest 14 dage efter første fraværsdag, hvis skaden medfører fravær ud over tilskadekomstdagen.

Uddannelsesgodtgørelse
En vigtig nyhed i lovændringen er uddannelsesgodtgørelse. Denne godtgørelse kan gives til tilskadekomne, hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) endnu ikke har truffet en endelig afgørelse om erhvervsevnetabet, og hvis den tilskadekomne har et varigt mén på mindst 10%. Det er også en betingelse, at den tilskadekomne ikke kan arbejde på fuld tid i sit tidligere job og er uden for beskæftigelse.

Brian Bruun Hansen forklarer: "Uddannelsesgodtgørelsen giver de tilskadekomne en mulighed for at opkvalificere sig og få en ny begyndelse på arbejdsmarkedet. Uddannelsesgodtgørelsen er en nyskabning i arbejdsskadesikringsloven, og det kan forhåbentligt blive en vigtig støtte for dem, der ikke længere kan arbejde i deres tidligere job."

Tilskadekomne kan tage en erhvervskompetencegivende uddannelse og modtage godtgørelse i op til 48 måneder på 83% af årslønnen, dog mindst 110% af den maksimale dagpengesats. AES udbetaler godtgørelsen, som finansieres af staten og arbejdsskadeforsikringsselskaberne.

Modtagere af uddannelsesgodtgørelse kan ikke modtage anden offentlig forsørgelse for samme periode, bortset fra sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse, hvis betingelserne for dette er opfyldt.

Beregning af årsløn og erhvervsevnetab
Der er også indført en ny metode til beregning af årslønnen, som bruges til at beregne erstatning for tab af erhvervsevne. Fremover skal årslønnen for de fleste tilskadekomne fastsættes på baggrund af lønoplysninger fra indkomstregistret de seneste fem år før skaden, i stedet for kun året før ulykken.

Desuden indføres større intervaller i erhvervsevnetabsprocenten, så erhvervsevnetabet nu fastsættes i intervaller fra 15%, 20%, 30%, 40% op til 100%, mod tidligere mindre intervaller som 15%, 20, 25%, 30%, 35% osv.

Andre vigtige ændringer
Dertil er der flere andre ændringer i arbejdsskadesikringsloven, herunder:
• Nye regler om genoptagelse af afsluttede arbejdsskadesager.
• Indførelse af en voldsskadeforsikring, som dækker visse persongrupper, der udsættes for vold på arbejdet.
• Nye søgsmålsfrister.
• En forsøgsordning, hvor udvalgte forsikringsselskaber får kompetence til at træffe afgørelse om anerkendelse eller afvisning af arbejdsskader.
• Højere erstatningsniveau for permanente behandlingsudgifter og hjælpemidler.
• Forlængelse af erstatning for tab af forsørger indtil barnets 21. år.

Brian Bruun Hansen tilføjer: "Disse ændringer er tænkt at være en betydelig forbedring af arbejdsskadesystemet. Det bliver spændende at følge, om ændringerne gør processen mere effektiv og sikrer bedre støtte til dem, der har brug for det. Særligt bliver det spændende at følge om ændringerne vil give kortere sagsbehandlingstider hos arbejdsskademyndighederne. I øjeblikket er sagsbehandlingstiderne uholdbart lange."

Fakta
Vigtige ændringer i arbejdsskadesikringsloven:
• Uddannelsesgodtgørelse kan tildeles ved varigt mén på mindst 10%.
• Årsløn beregnes nu ud fra de seneste fem års lønoplysninger.
• Erhvervsevnetab fastsættes i nye intervaller: 15%, 20%, 30%, 40% osv.
• Nye regler om genoptagelse af sager og voldsskadeforsikring.
• Forsøgsordning med forsikringsselskaber, der får kompetence til afgørelse af arbejdsskader.

Relevant information

Brian Bruun Hansen, advokat Ret&Råd København
https://www.ret-raad.dk/medarbejder/brian-bruun-hansen/

Nye lovændringer for arbejdsskader fra 2024 - Brian Bruun Hansen

Billeder


Pressekontakt

Brian Bruun Hansen
Advokat
  +45 39 99 01 97

Firma

Ret&Råd Advokater
Nørre Voldgade 16, 4. sal
1358 København K, Danmark

  +45 70 20 70 70

https://www.ret-raad.dk

Modtag nyheder fra Ret&Råd Advokater på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire