Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/08-16   -   Pressemeddelelse

Brev til Ligestillingsministeren

Foreningen Far har anmodet ligestillingsministeren om en juridisk begrundelse eller lovændring i forhold til forskelsbehandling af danske børn baseret på familie form, forældre status samt køn. Foreningen Far har anmodet om en juridisk begrundelse for at ligebehandlingsnævnet afgør sager efter dansk lov, i stedet for den Europæiske menneskerettighedskonvention og FN børnekonventionen.

TIL: LIGESTILLINGSMINISTEREN,


Kopi:
Ligestillingsudvalget
Social og Indenrigsudvalget
Retsudvalget
Ombudsmanden
Institut for Menneskerettigheder
PRESSEN

Foreningen Far skal hermed spørge om Ministeriet finder det er lovligt, at forskelsbehandle børn baseret på:

· Familie former (kerne og ikke kerne familier har juridisk forskel for barnet i samme situation f.eks. manglende frit valg for gode forældre til at fordele samvær og barnets økonomi som de finder bedst for barnet)

· Forældrenes offentlige juridiske status (bopæl og samværsforældre begrebet indført i 2007 medfører markant juridisk forskel for barnet i samme situation hos forældrene f.eks. skolevalg, velfærdsydelser, grænseoverskridende adfærd m.v.)

· Køn (der sker markant forskel på informering, støtte, forskning og finansiering af ligeværdige forældre baseret på køn og bopælstallet for børn hos fædre er stadig på niveau med 1980)

Forespørgslen sker venligst med henvisning til pressemeddelelse (http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/101421) samt med henvisning til FN børnekonventionen artikel 2, den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 8 om Ret til respekt for privatliv og familieliv, artikel 14 om Forbud mod diskriminering samt artikel 17 om Forbud mod misbrug af rettigheder.

FN BØRNEKONVENTIONEN

ARTIKEL 2

1. Deltagerstaterne skal respektere og sikre de rettigheder, der er fastsat i denne konvention, for ethvert barn inden for deres jurisdiktion, uden forskelsbehandling af nogen art og uden hensyn til barnets eller dettes forældres eller værges race, hudfarve, køn, sprog, religion, politiske eller anden anskuelse, national, etnisk eller social oprindelse, formueforhold, handicap, fødsel eller anden stilling.

2. Deltagerstaterne skal træffe alle passende forholdsregler for at sikre, at barnet beskyttes mod alle former for forskelsbehandling eller straf på grund af barnets forældres, værges eller familiemedlemmers stilling, virksomhed, udtrykte anskuelser eller tro.

DEN EUROPÆISKE MENNESKERETTIGHEDSKONVENTION

ARTIKEL 8

Ret til respekt for privatliv og familieliv 1. Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. 2. Ingen offentlig myndighed kan gøre indgreb i udøvelsen af denne ret, undtagen for så vidt det sker i overensstemmelse med loven og er nødvendigt i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, den offentlige tryghed eller landets økonomiske velfærd, for at forebygge uro eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden eller for at beskytte andres ret og frihed.

ARTIKEL 14

Forbud mod diskriminering Nydelsen af de i denne Konvention anerkendte rettigheder og friheder skal sikres uden forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilhørighed til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller ethvert andet forhold.

ARTIKEL 17

Forbud mod misbrug af rettigheder Ingen bestemmelse i denne Konvention må fortolkes som medførende ret for nogen stat, gruppe eller person til at indlade sig på nogen virksomhed eller udføre nogen handling, der sigter til at tilintetgøre nogen af de heri nævnte rettigheder og friheder, eller til at begrænse dem i videre omfang, end der er hjemmel for i Konventionen.

LIGBEHANDLINGSNÆVNET

Foreningen Far skal samtidig spørge Ministeret om det er lovligt, når Ligebehandlingsnævnet afgør sager baseret på dansk lovgivning, som kan være diskriminerende, og ikke afgør sagerne baseret på den europæiske menneskerettighedskonvention eller FN børnekonventionen, som er tiltrådt af Danmark og juridisk bindende. Det opleves at være de færreste danskere som ved, at ligebehandlingsnævnet har en sådan praksis og derfor eksempelvis vurderer, at manglende digital post til begge forældre, som et af mange eksempler, ved skoletilmelding ikke er tilladt, men det er tilladt i daginstitutioner. Dette fordi skoler reguleres af fælles forældremyndighed og daginstitutioner af bopælsforældre i dansk lovgivning siden 2007.

Da forskelsbehandlingen ved manglende digital post til begge forældre rammer 1.2 mio. børn, 1.2 mio. fædre og ca. 50.000 mødre foruden at bopæls/samværsforælder begrebet rammer ca. 400.000 børn og 400.000 forældre i moderne familier, er det afgørende at de internationale konventioner overholdes. Bopæl og samværsforælder begrebet anvendes i lovgivningen i dag, som regel i stedet for undtagelsen. Foreningen Far oplever herved at børn ikke behandles ens i samme situation.

Foreningen Far finder ikke der er tale om en lovlig praksis og skal anmode Ministeriet om en juridisk begrundelse eller sikring af forholdet baseret på lige muligheder i familie lovgivningen. Det kan eksempelvis ske ved frit valg til egen aftale for forældre i alle familie former samt ved afskaffelse af bopæl og samværsforælder begrebet indført i 2007 for børn med markant forskelsbehandling af børn i samme situation hos forældrene. Det er kun såfremt der er grundlag for en sådan forskelsbehandling, at den kan indføres, som en undtagelse - ikke som en hovedregel.

Relevant information

PRESSEMEDDELELSE: Børns sundhed og gode værdier
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/101421


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire