Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
13/12-17   -   Pressemeddelelse

Fremtidens familielovgivning er klar!

Danmark er i dag et moderne samfund med åbenhed og fuld information, hvilket skaber lige muligheder for mænd og kvinder, drenge og piger. Det er positivt og betyder at vi skal sikre de gode værdier for børn og forældre, som vi ønsker at bringe med ind i fremtiden. Foreningen Far præsenterede på Ny Nordisk Far 2017 på Christiansborg sit bud på fremtidens familielovgivning.

Her er 10 vigtige grundprincipper:

§1 Barnets forældre er den biologiske far og mor – med respekt for omsorgsforældre. Det biologiske forældreskab er livsvarig følelsesmæssigt og børn har ret til kendskab om biologisk ophav.

§2 Barnets forældre skal have samme offentlige informering om barnet med digital post med hensyn til tid og metode. Der mangler idag data i cpr. om far og mor, hvilket koster samfundet dyrt i manuelle processer, menneskelige fejl og borgertilfredshed.

§3 Barnet har ret til forældreorlov med begge forældre i alle familieformer. Fars øremærkede 14d barsel kan udvides til 2m af forældrekvoten og der kan gives 1m mere til far, så er debatten lukket til glæde for alle.

§4 Alle forældre skal have fælles forældremyndighed medmindre en domstol beslutter andet ved tungtvejende grunde. Respekten for forældremyndighed skal genvindes ved fokus på ligeværdighed og reelle tungtvejende grunde.

§5 Barnet registreres med bopæl hos begge forældre og 7/7 ordning - som udgangspunkt - hvis forældrene ikke bor sammen. Det er bedst for børns sundhed, forældre samarbejdet og skaber mere kærlighed, ro og kvalitetstid for de fleste børn.

§6 Barnets indtægter og udgifter fordeles ligeværdigt mellem forældrene i 7/7 ordningerne, medmindre forældrene aftaler andet eller der laves aftale om mindre samvær.

§7 Flytter en forælder længere væk end 80 km fra barnets oprindelige bopæl, overtager anden forælder den primære omsorg foruden at fraflyttende forælder varetager transport af barnet medmindre forældrene selv laver anden aftale eller der er tungtvejende grunde. Det vigtigste for de fleste børn er begge forældre, legekammeraterne, familien, velkendte omgivelser og trygge voksne i daginstitutioner og skoler i barndomsomgivelserne.

§8 Forældrene kan selv lave anden aftale i alle familieformer.

§9 Er der bekymringer for barnet af en forælder eller myndighed behandles sagen af en børnesagkyndig familiedomstol og der kan inddrages en advokat og/eller certificeret bisidder for barnet efter ønske fra far, mor, barnet eller myndighederne. Det skal tages i betragtning at børn ikke altid har modet til at sige fra, udsættes for forældre fremmedgørelse og ikke skal tage ansvar for de voksnes beslutninger. God forældre adfærd skal belønnes og fokus skal være hele barnets liv.

§10 En domstol kan ved tungtvejende grunde træffe anden afgørelse. Det er en fundamental menneskeret at alle borgere har respekt for familielivet, beskyttes mod forskelsbehandling og har krav på retslig prøvelse af borgerlige rettigheder indenfor rimelig tid.

...

"Vi må spørge os selv, hvor ligestillingsministeriet, ligebehandlingsnævnet og institut for menneskerettigheder har været det seneste årti. Ligestillingsindsatsen har i sig selv været kønsdiskriminerende. - Foreningen Far -"

...

De grundlæggende tanker er:

- Forældrene skal tage ansvar, men politikerne skal modernisere familielovgivningen.

- Alle børn og forældre skal i fremtiden have lige muligheder og samme retssikkerhed.

- Balancen mellem arbejdslivet og familielivet skal opretholdes for børn og forældres sundhed i samfundet.

- Forældre i den helt store gruppe der samarbejder positivt og selv er eksperter i deres børns liv skal have det samme frie valg i alle familieformer.

- Forældre der har behov for informering, vejledning, støtte eller mægling skal tilbydes det i moderne kvalitets sikrede familiecentre med fokus og viden om børns sundhed, ligeværdighed og forældre ansvar. Det er bedst for langt de fleste børn i Danmark, viser den nyeste forskning og virkeligheden i Danmark.

- Forældre der er i åbenlys og alvorlig konflikt, eller hvis der er bekymringer for et barn, skal håndteres af en familiedomstol med børnesagkyndige eksperter og fokus på barnet og hele familien. Der skal ske uddannelse i ligeværdighed, laves en markant indsats overfor usandheder, sikres adgang til alle informationer om forældre evne og følges op for barnet. Ved at en familiedomstol kan træffe afgørelser om et familiekursus og sikre ligeværdigheden vil flest mulige forældre forventeligt samarbejde positiv i alle familieformer.

- Familielovgivningen skal moderniseres og ligestilles i forhold til familieformer, forældrenes juridiske status (afskaffelse af bopæl/samværs forældre) og køn, så alle behandles ens som udgangspunkt. Kun herved kan der ske forebyggelse og kvalitetssikring. Starter vi med at diskriminere børn og forældre i samme situation kan der aldrig skabes en succes og det koster samfundet dyrt hver eneste år. Det handler om forældre adfærd og ikke køn for succes i fremtiden.

Relevant information

Ligestillingskatalog 2017
http://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017

Fædrebarsel 2017
http://foreningenfar.dk/f%C3%A6drebarsel-2017

Karolinska Instituttet om 7/7 ordninger
http://foreningenfar.dk/karolinska-instituttet


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire