Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
24/08-18   -   Pressemeddelelse

HØRINGSSVAR: Hvor er ligeværdigheden for børn og fædre i år 2018?

Foreningen Far har fremsendt høringssvar til lovforslag om Familieretshuset og tilhørende følgelovsforslag. Foreningen Far finder det positivt, at der foretages en forandring på familieområdet, og oplever at forslaget med den rette implementering kan være et vigtigt skridt i den rigtige retning. Det understreges samtidig, at lovforslagene ikke kan stå alene for succes.

Familielovgivningen er historisk opbygget omkring den ene forælder i stedet for barnet og hele familien i et samfund, som lever åbent og ligeværdigt. Det er dokumenterbart, at børn og forældre ikke behandles ens i samme situation i familielovgivningen og praksis. Et forhold som hver dag rammer helt almindelige børn og familier.

Starter vi med diskrimination i familielovgivningen, som det sker af familieformer, forældrenes offentlige status og køn, får vi aldrig skabt en succes på familieområdet. Foruden at det hverken må eller kan tillades.

Foreningen Far præciserer i sit høringssvar de positive ting ved det nye lovforslag og præciserer en række væsentlige forhold og grundprincipper for børns trivsel og sundhed i det moderne familieliv. Vi præciserer derudover generelle problemstillinger i lovforslagene samt kommenterer på konkrete paragraffer. 

Virkeligheden og forskningen i børns sundhed dokumenterer i dag, at det bedste for barnet er fælles forældre skab foruden at alle børn har en menneskeret til at kende og blive passet af sine forældre. Ligeværdigheden skal danne udgangspunktet for den moderne familielovgivning og ministeriel praksis for at skabe børn i god trivsel og en succes.

Foreningen Far henviser i høringssvaret til det udarbejdede Ligestillingskatalog 2017 for børn og fædre med 348 konkrete punkter fordelt på 12 temaer samt Europarådets resolution for børn og fædre. Foreningen Far må nødvendigvis præcisere at vi betragter det som brud på menneskeretten med risiko for et offentligt erstatningskrav og retsligt ansvar, såfremt familielovgivningen ikke ligestilles for børn og forældre i det moderne familieliv.

Med hensyn til Folkeskolereformen bygger den på et ønske om at alle børn oplever, at betydningen af social baggrund mindskes i forhold til faglige resultater. Børn der trives, lærer bedre. Det er derfor vigtigt for børnene, at vi i familielovgivningen sikrer en god og stabil trivsel, udvikling og skolegang. Det er vigtigt, at Folketinget følger samme spor i Familielovgivningen, så alle børn får mulighed for at blive glade og så dygtige de kan.

Hvor er ligeværdigheden for børn og fædre i Danmark år 2018 for børns trivsel og sundhed. Foreningen Far slutter sit høringssvar med at kommenterer på lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895. 

På vegne af hovedbestyrelsen og politisk gruppe. 
Foreningen Far


INDHOLD

1. Indledning. 2

2. Det positive. 4
Simpel struktur. 4
Bedre visitering. 4
Helhedsorienterede løsninger. 4
Bedre koordination. 4
Signal om ny kultur. 4
Delt bopæl, men hov kun for nogle! 4

3. Det bedste for barnet 5
Forskning. 5
Menneskeretten. 6
Grundprincipper. 8
Et lærende familiesystem. 9
Succesfaktorer. 9

4. Generelle problemstillinger 11
Definitioner. 11
Ligeværdig informering. 11
Ligeværdig bopæl 11
Ligeværdig børnecheck. 12
Ligeværdig barsel 12
Barnets navn. 13
Livsvarig anerkendelse af biologisk forældreskab. 13
Fri proces for begge forældre. 13
Bisidning til børn. 13
Forældrefremmedgørelse. 15
Misbrug af §5, §6 og §7. 16
Konfliktnedtrappende sagsbehandling der fremmer barnets bedste og trivsel 16
Konfliktnedtrappende tiltag der fremmer barnets bedste og trivsel 16
Belønning af god adfærd og sanktionsmuligheder. 17
Kommunal koordination. 18
Handicap. 19
Voldtægt af mænd. 19

5. Specifikke paragrafer. 21
Forslag til Lov om Familieretshuset 21
Bemærkninger til lovforslaget 23
Forældreansvarsloven. 24
Lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. 25
Lov om børns forsørgelse. 25
Adoptionsloven. 25
Børneloven. 25
Navneloven. 26
Lovene om ægtefællers økonomiske forhold. 26
Lovene om Haagerkonventionen og international forhold. 26
Lovene om social service. 26
Lov om rettens pleje. 27
Lov om retsafgifter. 27
Arveloven. 27

Bilag. 
Bilag A - Svar til Foreningen Far i forbindelse med høringen
Bilag B - FN rapport 2015 af Foreningen Far
Bilag C - Europarådets resolution 2015 om børn og fædre 
Bilag D - Ligestillingskatalog 2017 for børn og fædre
Bilag E - International konference om fælles forældreskab hos EuroparådetRelevant information

VIDEO: Børns trivsel og sundhed
http://foreningenfar.dk/karolinska-instituttet

VIDEO: Ligestillingskatalog for børn og fædre
http://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017

Høringssvar: Foreningen Far
Bilag A - Svar til Foreningen Far
Bilag B - FN Rapport 2015 af Foreningen Far
Bilag C - Europarådets resolution for børn og fædre
Bilag D - Ligestillingskatalog for børn og fædre
Bilag E - International konference hos Europarådet

Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire