Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
15/03-19   -   Pressemeddelelse

MinisteransvarForeningen Far har i en personlig skrivelse til Børne- og Socialministeren anmodet Ministeren om at afskaffe bopæl og samværs diskriminationen, som udgangspunkt i familielovgivningen. Det sker med henvisning til FN børnekonventionen, den Europæiske Menneskerettighedskonvention samt Ministeransvarlighedsloven.

Til: Børne- og Socialministeriet,
Att. : Ministeren

Kopi: Ombudsmanden
Folketingets Børne-, Social og Indenrigsudvalg
Folketingets Ligestillingsudvalg
Folketingets Præsidium

Foreningen Far takker for Ministerens indsats og den modtagne skrivelse.

Det er som vi har oplyst, det bedste ministerielle arbejde vi har set til dato, så der skal bestemt lyde en ros for de mange gode og fornuftige ting i den nye lovgivning og struktur. Der må og bør ikke herske tvivl om dette og det er bestemt en ros vi har videregivet til ministeriets medarbejdere ved møder.

Når det er sagt er der et reelt problem i forhold til menneskeret og minister ansvar.

Ministeriets medarbejdere er på flere møder blev gjort klart opmærksom på at bopæl og samværsbegrebet, som blev indført i 2007 og som i praksis satte den fælles forældremyndighed ud af kraft, må og skal betragtes som indirekte kønsdiskrimination og som ikke tilladt forvaltning.

Det er bestemt oplevelsen at der er tale om et erkendelses problem i ministeriet og/eller manglende klar informering af politikerne herom. Det er markant at borgere i samme situation ikke er lige for loven, når det handler om bopæl og samværsbegrebet, som ministeriet bruger for helt almindelige forældre uden domstolsafgørelser. Det må og kan ikke tillades ministerielt.

1. Det fremgår af FN børnekonventionen artikel 2, at børn og forældre skal beskyttes mod forskelsbehandling bl.a. køn og andre former (f.eks. her familieformen)
2. Det fremgår af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 8, at alle borgere har ret til respekt for familielivet
3. Det fremgår af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 14, at alle borgere har ret til beskyttelse mod forskelsbehandling
4. Det fremgår af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 17, at der ikke må brydes med konventionen
5. Det er præciseret af ligestillingslovens bestemmelser

Der henvises til de mange konkrete eksempler vi har givet ministeriet: https://foreningenfar.dk/ligestillingskatalog-2017

Vi må på det kraftigste anmode Ministeren og Ministeriet om juridisk at afskaffe begrebet bopæl og samværsforælder, som udgangspunkt i lovgivningen, uden at der er tale om en individuel og konkret afgørelse ved en dansk domstol.

Foruden samtidig at sikre at Familieretshuset og Familiedomstolene kan træffe afgørelse om delt bopæl, da det kan være bedst for barnets trivsel, dokumenteret af forskningen i børns sundhed. Ministeriet er fuldt og helt orienteret.

Ministeren og Ministeriet kan ikke henvise til høringssvar og politiske beslutninger på dette område. Ministeren og Ministeriet må og skal overholde internationale konventioner og foretage korrekt oplysning af Folketinget.

På vegne af Foreningen Far
Jesper Lohse, Landsformand
Foreningen FarDEN NYE LOVREFORM 1- APRIL 2019

Den nye lovreform 1. april 2019 gør at forældrene i en refleksionsperiode på 3 måneder har delt bopæl samt at forældre kan lave egen aftale om delt bopæl, men folkeregister adressen forbliver fortsat hos den ene forælder. Bopæl og samværsbegrebet anvendes fortsat, som udgangspunkt for almindelige forældre uden der er truffet individuelle og konkrete afgørelse ved en dansk domstol.

Familieretshuset og Familiedomstolen har samtidig ikke mulighed for at træffe afgørelser for børn om delt bopæl selv om forskningen i det bedste for barnet idag dokumentere, at delt bopæl og ligeværdigt forældreskab som helhed giver mere ro for børnene og mere sunde børn som helhed.

Cpr loven ændres heller ikke, hvorfor barnet fortsat skal have folkeregister adresse, der hvor barnet opholder sig mest, hvorved barnet og den ene forælder diskrimineres markant ved ophør af aftaler om delt bopæl eller manglende ønske om delt bopæl. Forhold som må anses skjult under gulvtæppet i den nye lovreform.

Problemstillingen er grundlæggende, at familielovgivningen historisk og kulturel er opbygget omkring den ene forælder i et samfund, hvor børn lever ligeværdigt med forældrene og hvor ligeværdigheden har betydning for børn og forældrenes sundhed som helhed. Diskriminationen i familielovgivningen sker i forhold til familieformer, bopæl og samværsbegrebet samt køn. Det svarer til at kvinder kan stemme, men stemmerne tælles ikke med og må betragtes som ikke tilladt ministeriel forvaltning. Borgerne er ikke lige for loven.

Det må forventes at EU og FN anmodes om, at der føres menneskeretlige sager og minister ansvarlighedssager ved den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med Danmark som case, såfremt Børne og Socialministeriet ikke får bragt forholdet i orden. Det anses at der er tale om et ministerielt erkendelsesproblem, hvor man ikke ønsker at tale om den diskrimination som er sket af børn og fædre i årtier - og ikke giver Folketinget tilstrækkelige oplysninger om ikke tilladt praksis.Relevant information

Ministerens skrivelse
https://gallery.mailchimp.com/a1078abddb47ca8e84f416efd/files/df43f7b6-1df7-4525-9e01-2dbd9b009461/Svar_p%C3%A5_henvendelse_af_22._februar_2019.pdf

Ministeransvarlighedsloven
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=59299


Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire