Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
27/05-19   -   Pressemeddelelse

Landsformandens beretning 2019

Foreningen Far har afholdt delegeret forsamling og har genvalgt landsformand Jesper Lohse for 8. år i træk og den samlede hovedbestyrelse. Det er sket med en god blanding af mænd og kvinder samt tværfaglighed for fokus på fælles forældreskab og sunde børn i Danmark, Norden og Internationalt.

LANDSFORMANDENS BERETNING 2019

Foreningen Far er Danmarks største organisation for børn og fædre samt en af verdens ældste fædre organisationer. Vi tilbyder aktiviteter, rådgivning og viden om børn og fædre med fokus på godt forældreskab og glade børn.

Foreningen Far havde i 2018 ca. 200.000 besøgende om måneden på sine kontaktflader fra over 300 danske byer og 50 forskellige lande. Vi har 20 landsdækkende rådgivningscentre, telefonrådgivning samt selvhjælpsgrupper med ca. 15.000 deltagere som hjælper hinanden 24/7 med stort og småt.

Der skal som altid lyde en kæmpe tak til de frivillige, som yder en stor indsats med at lytte, hjælpe og vejlede om fælles forældreskab eller sikre aktiviteter, viden og forslag. Der er bestemt i Danmark alt for mange børn og fædre samt mænd vi aldrig høre om eller fra, som sidder derhjemme. Vi oplever rigtig mange glade besøgende i Foreningen Far, der takker for de frivilliges indsats, en god snak eller bare en kop kaffe. Heldigvis er der kun få der er virkelig utilfredse, ofte med det hele og uden hensyntagen til de stærkt kønsdiskriminerende, manglende statslige tilskud til Foreningen Far.

Foreningen Far kan bestemt ikke redde verden og vi tror ikke på at vi kan gøre det, men vi kan som frivillige mennesker gøre en forskel for rigtige børn og forældre, der har brug for samfundets støtte og en indsats for at skabe reel ligeværdigheden mellem kvinder og mænd, drenge og piger på en god og ordentlig måde. Det er åbenlyst at vi fortsat i vores rådgivningsarbejde møder meget grov kønsdiskrimination i familielovgivningen og praksis for børn og fædre. Der er tale om mønstre som er så klare, at der ikke er tvivl om at den basale menneskeret bliver overtrådt i Danmark - og der er et politisk og ministerielt ansvar.

Det grundlæggende problem vi står med i Danmark og de fleste vestlige lande i dag er at familie lovgivningen bygger på en forælder i en verden, hvor børn lever med to. Vi lever i en mere åben og ligeværdig tid end nogensinde og det er ikke muligt at holde fast i de traditionelle magtbaser, hverken i erhvervslivet, den politiske verden, kulturlivet – eller i familielivet.

En modernisering og positiv forandring af familielovgivningen er nødvendig og vil komme. Det er kun et spørgsmål om tid. Danmark og Norden kan med fordel som verdens mest ligestillede region, gå forrest i forhold til børns sundhed og fælles forældreskab samt lige muligheder for kvinder og mænd, drenge og piger, men det skal ske på en ordentlig måde. De lige muligheder gælder os alle – også børn og fædrene i familielivet. Der er behov for ligestilling af ligestillingen i Danmark.

AKTIVITETER

Foreningen Far modtog i 2018 for første gang ca. 250.000 kr. fra Socialstyrelsen, Ole Kirk Fonden og Lauritzen Fonden til at lave et aktivitetsprogram og en Sommercamp. Vi takker for den finansielle støtte selvom det slet ikke er nok.
Vi startede stille, da der var kort tid til at invitere til Sommercamp i 2018, men har over året haft ca. 300% flere deltagere og aktiviteter end oprindelig planlagt. Vi har formået at spare på midlerne og indgå nye partnerskaber og sponsoraftaler med positiv effekt, selvom aktiviteterne stadig er i opstartsfasen.

Fokus for Foreningen Fars aktiviteter har været at få spredt budskabet om fællesskaber for helt almindelige fædre samt specielt at have fokus på fædre som er økonomisk trængte, oplever kønsdiskrimination og vanskelige samlivsophør, helt eller delvis mistet kontakten til deres børn, er ordblinde eller internationale forældre, som lever med børn i Danmark, uden kendskab til det danske familiesystem og uden netværk og familie i Danmark.

Vi håber meget det vil være muligt at fortsætte og udvide aktivitetsprogrammet mod år 2020, men der kræves finansiel støtte af Foreningen Far for at vi kan lave aktiviteter for børn og fædre der er økonomisk trængte eller på anden vis har behov for positive og sjove oplevelser i livet.

NY LOVREFORM

Politisk blev der i 2018 besluttet en lovreform med Foreningen Fars markante aftryk, som er startet den 1. april 2019. Reformen er ikke perfekt, men et stort skridt i den rigtig retning for børn og forældre i fælles forældreskab.

Danmark har som et af de første lande i verden indført dobbelt bopæl ved samlivsophør og der forventes delt børnecheck i januar 2020. Statsforvaltningen blev lukket for at sende et klart signal om en ny kultur og alle forældre bliver i fremtiden informeret bedre for fokus på børnene og fælles forældreskab.

Foreningen Far hilser reformen velkommen, da det er det bedste vi har set til dato, men henviser stadig til det udarbejdede ligestillingskatalog i 2017 for børn og fædre med 348 punkter i 12 temaer for de ting som fortsat ikke er bragt i orden. Det gælder f.eks. digital post til begge forældre om deres børn, fælles forældreskab med dobbelt bopæl i cpr-loven og ved retslige afgørelser, Fordelingen af barnets indtægter og udgifter samt sociale ydelser. Foruden barnets ret til far og mor samt fædrebarsel.

Foreningen Far støtter lige muligheder for kvinder og mænd, drenge og piger i Danmark og vi samarbejder med de største børn og fædre organisationer i Norden og med forældreorganisationer, forskere og eksperter inden for fælles forældreskab samt børn og fædre på højt internationalt anerkendt niveau.

STATSLIGE TILSKUD

Foreningen Far modtager ca. 1% af de finansielle ressourcer tilsvarende mor og barn samt kvindeorganisationer som f.eks. kvinfo, mødrehjælpen og børns vilkår modtager. For ikke at nævne kvinderådet og dansk kvindesamfund, som ikke fremlægger sine årsregnskaber. Hertil kommer hele paraplyen af projekter som hører indirekte under disse organisationer. Det selvom Foreningen Far varetager de samme opgaver i civilsamfundet og har mindst det samme niveau af henvendelser og kontaktflader.

Det er kønsdiskrimination der foregår i den statslige finansielle støtte, som det nok bedst blev illustreret af Statsrevisionens fund af 680 statslige puljer, hvoraf de 300 var såkaldte ”hemmelige puljer” som ikke blev offentliggjort og Foreningen Far ikke kunne søge. Foruden Britta Nielsen sagen, der på forunderlig vis opstod efter Foreningen Far anmodede om fuld aktindsigt i de sociale tilskudspuljer og gav politiet besked om at der var noget galt. En sag der vidner om en total mangel på kontrol, ansvarlighed, overblik, professionalisme og en helt forkert kultur med kønsdiskrimination. Var det samme sket i erhvervslivet var det for længst blevet stoppet.

Fordelingen af offentlige midler på børne, ligestilling og det menneskeretslige område i Danmark sker af få personer, der kender og omgås hinanden i historiske kvindelige netværk. Det sker ud fra en kultur, som hørte fortiden til og har afgørende betydning på fokusområder eller manglen på samme. Der er i allerhøjeste grad tale om ”cigarrygende bestyrelser” med omvendt køn i det børnefaglige, ligestillingsmæssige og menneskeretlige institutionelle system i Danmark. Det er ikke tilladt offentlig forvaltning og Foreningen Far rejser den skarpest mulige kritik.

RESPEKT FOR FAMILIELIVET

Menneskeretten er klar. Børn og forældre må ikke forskelsbehandles i samme situation baseret på køn eller andre former f.eks. familieformen. Alle borgere har ret til respekt for familielivet, beskyttelse mod forskelsbehandling og når det er nødvendigt retslig prøvelse af borgerlige rettigheder inden for rimelig tid. Foruden at alle børn har ret til at kende deres forældre og blive passet af deres forældre. Menneskeretten er simpel, beskytter os alle – kvinder som mænd, drenge som piger, og har måske aldrig været vigtigere, når vi stå med forandringer i samfundet og familielivet i det omfang vi oplever. Måske det i virkeligheden er mere simpelt end vi tror. Det handler bare om lige muligheder for alle.

Familien er i al sin mangfoldighed en væsentligst tryghedsfaktorer i samfundet. Både virkeligheden og børneforskningen dokumenterer at børns mentale sundhed i høj grad er afhængig af en god kontakt til begge forældre. Der er markant forskel på børns sundhed om børnene har begge forældre i livet eller lever med enlige forældre. Det på et niveau, hvor det ikke længere må eller kan skubbes ind under gulvtæppet politisk og ministerielt, men må håndteres i lovgivningen såvel som i hverdagen af forældrene selv.

Vi forventer i Foreningen Far at se flere markante forandringer på familieområdet i Danmark, Norden og Internationalt. Fælles forældreskab er bedst for langt de fleste børn – og skal danne grundlag for fremtidens familielovgivning baseret på det bedste for barnet. Når det ikke er bedst for barnet skal det håndteres med god kvalitet i det offentlige familieretlige system med lige muligheder som udgangspunkt og konstant belønning af god adfærd, så vi giver gode værdier videre til vores børn og skaber en positiv spiral i samfundet med frihed under ansvar.

En positiv forandring handler for Foreningen Far på familieområdet om forebyggelse, ligeværdighed og kvalitetssikring på samme tid med fokus på alle børn og forældre i samfundet. Foreningen Far er formentlig selv den børneorganisation, som har den mest ligeværdige fordeling af mænd og kvinder som frivillige. Det er positivt, fordi vi finder gode løsninger sammen på tværs af faggrupper, køn, alder og erhverv.

Foreningen Fars udfordringer i 2019 og 2020 vil være at fortsætte den gratis rådgivning af børn og fædre som er sket siden 1977, at komme med politiske anbefalinger baseret på mønstre og forskning samt at skaffe de finansielle ressourcer der har betydning for Foreningen Fars virke og indsatsmuligheder i Danmark, Norden og Internationalt.

TAK for endnu et spændende og lærerigt år i Foreningen Far

Jesper Lohse, Landsformand
Foreningen Far


Relevant information

Foreningen Fars App
https://foreningenfar.dk/app

Foreningen Fars Sommercamp 2019
https://foreningenfar.dk/sommercamp2019

STØT Foreningen Far
https://foreningenfar.dk/stoet


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire