Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
19/05-14   -   Pressemeddelelse

Orientering fra foreningen far

Kære Politiker, Foreningen Far ønsker at vi skal have alle børn og forældre med i fremtidens velfærdssamfund.Da vi for 2 år siden oplevede hvordan virkeligheden ikke kom op gennem systemet i forbindelse med ændringerne i Forældreansvarsloven og få mennesker talte med hinanden i tætte netværk - fandt vi det nødvendigt og vores ansvar at informere politikerne og pressen direkte.

Foreningen Far har hver eneste uge til samtlige politikere og ledere siden 2012 fremsendt cases, mønstre og statistik på familie området i Danmark og vi har i perioden samarbejdet med 50-60 journalister, de fleste medier og produktionsselskaber som eneste udvej. Vi har gjort det og gør det fordi vi oplever at fundamental retssikkerhed er sat ud af kraft for børn og forældre i Danmark efter strukturelle mønstre - og fordi vi oplever at vi kan lave det om i fællesskab, hvis de rigtige mennesker taler sammen og vi rent faktisk skaber et familie system som er Bedst for Barnet.

Foreningen Far har via pressen og politikere for nylig spurgt Socialministeriet, hvornår Familielovgivningen blev evalueret efter 12 måneder som anført i lovaftalen i oktober 2012. Arbejdet blev først derefter sat i gang og lad os nu ikke begå den samme fejl som i 2012, som var det eventyret om kejserens nye klæder, men gøre os umage baseret på virkeligheden og skabe verdens bedste og mest moderne familielovgivning og praksis i Danmark. Det handler om bæredygtig vækst, et sundt samfund og glade børn. Vi har behov for gode menneskelige ledere og stærke politikere.

Foreningen Far er ikke beslutningstagere, men frivillige mennesker som arbejder gratis og som oplever virkeligheden i Familie Danmark hver eneste dag. Vi ser det mest positive man kan forestille sig og det værste af det værste man kan opleve. Vi skal her komme med en orientering om mønstre, oplevelser og forslag til inspiration.


BAGGRUND

Vi kan ikke i dag sige hvem der er den bedste medarbejder, leder, elev, studerende, statsminister eller forælder alene ved at kigge på køn. Der er i dag flere ligeværdige forældre end nogensinde og stort set ligelig fordeling af mænd og kvinder på universiteterne. Vi er nået langt med kvindelige ledere i arbejdslivet, ikke mindst i den politiske verden. Færre fædre har samtidig i dag bopæl for børn end i 1980 i forholdet mellem mor og far i moderne familier i direkte modstrid med samfundsudviklingen.

Har vi i årtier lavet knopskydning og skævvridning i lovgivningen og praksis baseret på fortiden eller er det bare forældrenes frie valg?

Vi må i Foreningen Far spørge os selv, hvordan vi skal skabe bæredygtig vækst, beskæftigelse og innovation i Danmark uden ro i familierne. Vi oplever skilsmisserater på 43 pct. i kernefamilierne, hvoraf de fleste forældre bliver skilt i barnets første 3 leveår. Det tager familierne 1 til 18 år at komme videre med nye boliger, samvittigheden overfor børnene, struktur og kærlighed i hverdagen. Vi oplever børn der mangler god kontakt til begge forældre m/k og 455.000 danskere der lige nu er på lykkepiller. Der er vel ikke noget at sige til, at Danmark er verdens lykkeligste land. Psykisk uro og manglende tryghed i en verden i forandring er formentlig i dag det mest oversete og ignorerede problem vi står overfor. Psykisk uro rammer mænd og kvinder. Familierne ved det først når det er for sent og det koster samfundet og erhvervslivet dyrt.

Har vi mistet den sunde balance mellem arbejdslivet, uddannelsessystemet og familielivet?

Vi står med et strukturelt problem i Danmark på familieområdet og har behov for at se familielovgivningen og praksis med nye briller - de briller som ligeværdige forældre, bedsteforældre, bonusforældre, søskende og børnene ser hverdagen gennem hver eneste dag. Foreningen Far oplever hver eneste dag at den familielovgivning og praksis, som i de mest alvorlige sager skal beskytte børn og forældre, sikre lige muligheder og fundamental retssikkerhed for alle mennesker ikke virker. Det er et velkendt fænomen og det kaldes af eksperter Swiss Cheese problem eller Predictable Surprises - det er normalt i livsvigtige systemer i forandring. Alvoren er at var det et børnehospital stod vi med døde børn og børn der fik sat højre arm fast på venstre fod. Var det NASA der opsendte en rumraket ville den eksplodere og folk dø og var det en mineulykke ville vi ikke få mennesker op i live, fordi mennesker ikke taler sammen - det er alt sammen sket og velkendt. Vi skal prøve at undgå det og det kan vi i Familiesystemet i Danmark, hvis vi vil!

FOKUSOMRÅDER

Foreningen Far oplever massere af fantastiske forældre og vi oplever udfordringer hos både fædre og mødre i Danmark i familierne. Men vi oplever også et system der evaluerer sig selv, laver knopskydning og skæv vridning i vores samfund - i det som skal være en positiv samfundsudvikling med en sund balance mellem arbejdslivet, uddannelsessystemet og familielivet for far, mor og børn.

Foreningen Far anbefaler at der sker forebyggelse i familierne, modernisering af familielovgivningen og kvalitetssikring af den offentlige sagsbehandling.

Vi bør have to indsatsområder.

Det første indsatsområde bør være alle danske familier, hvor der er behov for forebyggelse, bedre samarbejde og ro i familierne. Her vil informering til begge forældre før, under og efter barnets fødsel have betydning. Vi kan se at familiegrupper i stedet for mødre grupper virker og barsel til begge forældre bør indføres (øremærket eller med frit valg mellem forældrene) men med en fast periode til begge forældre for at sikre retssikkerheden for alle børn og forældre. Vi ved eksempelvis at hvis far informeres af offentlige myndigheder læser begge forældre ofte informationerne og alle mennesker må naturligvis have en juridisk ret til det biologiske forældreskab og til god kontakt med begge sine forældre fra livets start.

Det andet indsatsområde bør være på den offentlige sagsbehandling, hvor sagsbehandlingstider, kvaliteten, forskelsbehandling, kulturen og belønning af forkert adfærd skaber dyr sagsbehandling for børn, forældre, det offentlige og erhvervslivet. Både mænd og kvinder melder om alt for lange sagsbehandlingstider og ringe kvalitet i den offentlige sagsbehandling med sorte huller. 95 % af fædrene (ofte samværsforældrene) giver udtryk for at de oplever forskelsbehandling i større eller mindre grad. Der er intet nyt eller forbigående i disse tal. En markant stor gruppe oplever forkerte afgørelser baseret på fejl og misinformering. Fejl der forplanter sig gennem hele systemet, som ingen stopper og som skaber årelange sager. Klager en samværsforældre med god grund bliver samværet nedsat pga. vejledning om samvær § 14.1.1.2, som siger at skyldsspørgsmålet ikke har betydning. Selvom forælderen ikke er årsagen. Sagsbehandlingstiden fra start til slut gør at klager ikke har betydning, da barnet er forankret og løbet kørt. Forældrene sidder kort sagt med en pistol for tindingen.

Ligebehandlingsnævnet kan ikke vurdere sager afgjort ved domstolen. Det er kun domstolene der kan afgøre barnets bopæl og forældremyndighed. Ombudsmanden har ikke ressourcer til at belyse forholdene på grund af mængden af henvendelser og Ankestyrelsen har lige nu sagsbehandlingstider på optil 17 måneder for at udpege en sagsbehandler, selvom statistikkerne skjuler det godt. Livsvigtige børnesager kan for den ene forældre koste 50.000 - 500.000 kroner, mens den anden forælder er på fri proces. Kan vi være dette bekendt i Danmark? Er det retssikkerhed? Er det ligestilling af barnets forældre?

FAMILIELOVGIVNING

Lad os kigge kort på forældreansvarsloven.

1. Hvor er FN børnekonventionen artikel 2 om forbud mod forskelsbehandling af barnets forældre og hvorfor er kun artikel 3 medtaget?

2. Hvor er retssikkerheden for ligeværdige forældre i opdelingen mellem bopæl og samværsforældre med vidt forskellige rettigheder, sagsbehandlingstid og økonomi?

3. Hvordan kan vi påstå vi sikre det bedste for barnet - er det en nødløgn?
a. Når der ikke er fuld information?
b. Når mennesker i mange forskellige instanser ikke arbejder sammen og koordinere oplysninger?
c. Når der er sorte huller
d. Når der sker forskelsbehandling af forældrene?
e. Når der er tekniske lovhindringer?

4. Hvor er barsel i forældreansvarsloven?

5. Hvorfor indførte vi samvær i statsforvaltningen og splittede barnet, når advokaterne advarede i høringssvaret og bad om analyse samt mener der sker brud på menneskerettighederne?

6. Hvorfor afskaffer vi ikke forældremyndighed og bopæl/samværsbegrebet og lader være med at komme børn og forældre ned i kasser som er forældede (de kommer aldrig til at acceptere dette i et ligeværdigt samfund)?

7. Hvorfor behandlede man ikke samfundsudviklingen og eksempelvis fædres rettigheder i evalueringen af forældreansvarsloven i 2012 (det mest oversete og ignorerede problem i dag jfr. befolkningen)?`

8.Hvorfor blev loven vedtaget i al hast 14 dage efter høringssvarene blev indsendt, når Foreningen Far kom med over 20 forslag og et 52 siders høringssvar (ministeriet lyttede ikke)?

9.Hvorfor talte man ikke med forældrene (kunderne) men brugte netværk som kendte hinanden som sandhedsvidner i evalueringen af lovgivningen i 2012 (SFI havde 10/10 kvinder i sine ekspertgrupper og børns vilkår taler med mødre og børn ifølge egne oplysninger). Begge blev de brugt mere end andre så vidt vi kan se af notater og det var i givet fald indirekte forskelsbehandling af børn og fædre. Skabte det ubalance og manglende modernisering i 2012 af forældre m/k som helhed?

10.Hvorfor oplever vi konstant at Folketingspolitikernes intentioner med Forældreansvarsloven ikke bliver fulgt op af i vejledningerne og hvorfor blev der ikke lavet EN vejledning for BEGGE forældre, som siger at alle forældre skal opfører sig ordentligt og skyldsspørgsmålet altid har konsekvenser, så vi skaber en positiv spiral baseret på sunde belønningsstrukturer?
Lad os kigge kort på en række andre relaterede love og praksis:

11. Hvorfor tager børneloven udgangspunkt i mor, ægtemanden /registreret partner og medmor i stedet for barnets livsvarige ret til biologisk far og mor?

12. Hvorfor har børn ikke ret til at begge forældre modtager information om barnet før, under og efter fødslen?

13. Hvorfor er der stadig børn og forældre som ikke kan få anerkendt det biologiske forældreskab?

14. Hvorfor er der stadig fædre som ikke får frit valg, hvis det viser sig de ikke er biologiske forældre eksempelvis på grund af løgn?

15. Hvorfor kan forældrene ikke selv vælge hvordan de fordeler barnets økonomi i moderne familier?

16. Hvorfor kan forældrene ikke selv vælge hvor barnet opholder sig mest uden at blive beskyldt for socialt bedrageri jfr. cpr. loven?

17. Hvorfor modtager kun den ene forælder boligsikring og familie ydelse på trods af fælles forsørgelse og dokumenterbart behov?

18. Hvorfor er der ikke tilbud til unge fædre i lighed med unge mødre?

19. Hvorfor har barnet ret til ferie med den ene forælder, mens den anden forælder skal søge og spørge om lov?

20. Hvorfor skal forældre der flytter længere væk ikke varetage transporten for barnet?

21. Hvorfor har begge forældre ikke ret til at barnet får deres navn?

22. Hvorfor har barnet ikke ret til barsel med begge sine forældre?

23. Hvorfor får de børn der har allermest behov for barsel med deres far ofte ikke barsel?

24. Hvorfor bliver de fædre som allermest ønsker sig barsel ofte skilt eller fyret, hvis de holder fast?

25. Hvorfor får far ikke barsel i statsforvaltningen om de er brandmænd, erhvervsledere eller vuggestuepædagoger?

26. Hvorfor får far ikke barsel hvis mor har alvorlig socialhistorik og den sociale arv går igen i 2., 3. eller 5. generation?

27. Hvorfor får far ikke barsels dagpenge, hvis mor ikke ønsker det på trods af 32 ugers orlov jfr. pga. barselsbekendtgørelsens § 8 stk. 2?

28. Hvorfor får kun den ene forælder sorgorlov?

29. Hvorfor har begge forældre stadig ikke ved lov fælles forældremyndighed og ret til orientering (forældre før 2007)?

30. Hvorfor har forældre uden fælles forældremyndighed ikke ret til at vide, hvor deres barn befinder sig og skal begraves hvis det dør (massere af gode forældre har ikke fælles forældremyndighed for børn over 10 år)?

31. Hvorfor mister de børn der har allermest behov for far ofte forældremyndigheden og børnene havner som socialsager i kommunerne?

32. Hvordan kan skyldsspørgsmålet være uden betydning i et retssamfund jfr. §14.1.1.2 i vejledning om samvær og fundamentale menneskerettigheder?

33. Hvorfor oplever vi brud på habilitetsreglerne hos sagsbehandlere?

34. Hvorfor kan vi ikke få statistik over hvor mange børn under 18 år der har fælles forældremyndighed i Danmark?

35. Hvordan kan vi tillade og se gennem fingre med, at standard metoder anvendes systematisk af forældre og advokater til at snyde systemet og vinde forældresager?

36. Hvordan kan det lade sig gøre for forældre at kopiere den anden forælders underskrift og gå fra weekendordning til eneforældremyndighed i Statsforvaltningen uden at hverken Statsforvaltningen eller politiet handler?

37.Hvorfor får vi ikke virkeligheden samlet op gennem systemet?

Foreningen Far må klart oplyse, at vi oplever at der hver eneste dag i Danmark, sker overtrædelse af FN børnekonventionen artikel 2 og 3 om forskelsbehandling af barnets forældre og det bedste for barnet samt den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 6, 8 og 14 omhandlede uvildig retslig prøvelse, respekt for familielivet og diskrimination.


FORSLAG

Foreningen Far har vedhæftet en grafisk oversigt over familie området, som vi oplever det samt 20 forslag til inspiration for forebyggelse i familierne, modernisering af lovgivningen og kvalitetssikring af den offentlige sagsbehandling. Vi bør som ET af forslagene ved samlivets ophør overveje at give forældrene 3 TILBUD henholdsvis frit valg, mægling der virker og som sidste mulighed en familie domstol.

Der er tale om en vigtig optimering af de 3 muligheder som forældrene har i dag.

TILBUD A - FRIT VALG
Lad os give forældre som er enige frit valg på alle hylder, to bopæle og lige muligheder (barsel, familiegrupper, fordeling af barnets økonomi m.v.) i respekt for familielivet og forældrenes frie valg. De fleste forældre er fantastiske og ved selv hvad der er bedst for barnet. Ligeværdige forældre skal behandles ens i stedet for at vi presser familierne ned i forældet lovgivning og kasser (bopæl og samværsforælder) som ikke passer til familierne i dag og skaber offentlige sager.

TILBUD B - MÆGLING
Lad os give forældre som ikke er enige et markant tilbud om at samarbejde positivt med fokus på barnet via mægling - gerne i familiecentre før samlivets ophør. Lav eventuelt medfinansiering 50%/50% som vi kender det fra eksportfremme ordninger, af barnets advokat i stedet for to forældre advokater der trækker forældrene mere fra hinanden med barnet i midten. Giv begge forældre bopæl og sig til forældrene at de selv skal aftale samværsordninger eller der laves deleordning indtil mægling er færdig. Lad os gøre os umage fra starten for det betaler sig i livskvalitet, samfundsøkonomisk og for børnene.

TILBUD C - DOMSTOL
Ønsker forældrene at skændes i stedet for at fokusere på barnet og positivt samarbejde eller er der alvorlige anklager overfør straks sagen til domstolen og lad - gerne en familie domstol med de mest kvalificerede børneeksperter og dommere - bruge 2 hele rets dage på at undersøge sagen grundigt for at afgøre hvad der er bedst for barnet. Tillad aldrig chikane og beløn altid god forældreevne og positivt samarbejde. Overvej familie kørekort til forældrene, sæt loft over advokat udgifterne og sørg for at begge forældre har fri proces, hvis den ene forælder modtager det for at undgå pression.
Set i børnehøjde kan vi principielt helt afskaffe forældremyndighed og bopæl/samværs begreberne for det eneste vigtige for barnet er kærlighed, omsorg og tryghed - og kvalitetstid hos far og mor. Lad alternativt alle forældre ved lov få fælles forældremyndighed medmindre meget tungtvejende grunde taler imod og lad børn i moderne familier have to bopæle.


OM FORENINGEN FAR

Foreningen Far har aktuelt over 100.000 besøgende forældre m/k fra 300 danske byer og 50 lande. Vi oplever kernefamilierne og de moderne familier med specielt fokus på børn og fædre - og har 40 års erfaring og empiri. Vores frivillige er både mænd og kvinder. Vi står til rådighed med erfaringer, mønstre og forslag.

Foreningen Far anbefaler en stående tværgående ekspertgruppe med ligeværdig deltagelse af interesseorganisationer m/k og møder kvartalsvis. Der for Foreningen Far at se absolut ingen årsag til at 99% af alle børn og forældre i Danmark ikke har en fantastisk opvækst og glad hverdag. Vi har brug for gode menneskelige ledere og stærke politikere - mere end skrivebordsjurister - og vi må indse at Statsforvaltningen, Advokatnævnet, Ligebehandlingsnævnet og Ankestyrelsen ikke har magtet deres opgave på familie området i takt med samfundsudviklingen - i nogle tilfælde på grund af politiske hindringer, men det er ikke hele forklaringen. Så hvad gør vi?

Vi skal have alle børn og forældre med i fremtidens velfærdssamfund. Alle børn og forældre skal have lige muligheder m/k, skyldsspørgsmålet skal altid have betydning for børn og forældres retssikkerhed og kvaliteten i den offentlige lovgivning og sagsbehandling må sikres med fuld information og mennesker der taler ordentligt sammen.

Foreningen Far støtter hele familien og alle familier i Danmark.

På vegne af Foreningen Far
Jesper Lohse, Landsformand
Mobil 26229730
Foreningen Far
Pasteursvej 2
1799 København V.


BILAG:
a. Oversigt over fokusområder
b. Forslag til forebyggelse, modernisering og kvalitetssikring

LINKS:

Interview med Foreningen Far på TV2 News (hvad er det der går galt?)
http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2014-05-15-foreningen-far-det-betaler-sig-lyve-i-skilsmissesager

Foreningen Fars "VIDSTE DU" pressemeddelelse læst af over 100.000 danskere
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/84209

Lukket ekspertmøde i Folketinget
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/73769

Brud på menneskerettighederne
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/84856

Børneloven skal ligestilles for børn og forældre
http://www.mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/84047


Relevant information

Interview på TV2 News
http://nyhederne.tv2.dk/samfund/2014-05-15-foreningen-far-det-betaler-sig-lyve-i-skilsmissesager

Overblik
Forslag

Pressekontakt


Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire