Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
25/06-15   -   Pressemeddelelse

FN rapport om menneskerettighederne for børn og fædre i Danmark

Foreningen Far har indleveret FN rapport om menneskerettighederne for børn og fædre i Danmark med 24 anbefalinger.


· 1.2 millioner fædre modtager ikke offentlige skrivelser om deres børn
· 95% af fædrene der oplever offentlig administration på familieområdet oplever diskrimination
· 3 gange flere mænd end kvinder begår selvmord
· Nationale familieundersøgelser som bruges ved lovændringer baseres på kvindelige besvarelser
· Færre børn har I dag bopæl hos fædre end i 1980 i skilsmissefamilier pga. diskrimination i lovgivning og praksis - ikke pga. vilje
· Fædre der gerne vil have barsel eller familieorlov står i praksis uden rettigheder

FN vurderer hver 4. år menneskerettighederne i Danmark og det er første år at børn og fædre er i fokus via Foreningen Far med opdeling i følgende menneskerettighedstemaer.

· Tema 1: Offentlig informering
· Tema 2: Barsel og familiegrupper
· Tema 3: Diskrimination af ligeværdige og moderne familier
· Tema 4: Offentlig sagsbehandling i børnesager
· Tema 5: Børns rettigheder til biologiske forældre
· Tema 6: Vold mod mænd
· Tema 7: Forskning, finansiel støtte og statistik

Foreningen Far vurderer, at der i Danmark dagligt sker overtrædelse af FN børnekonventionen artikel 2 og 3. FN verdensdeklarationen for menneskerettigheder artikel 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 22 og 30, som anført også i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 6, 8, 14 and 17. Foreningen Far bemærker at børn og forældre til tider oplever at Danmark overtræder FN Tortur konventionen artikel 1. Situationen er kritisk og har været alvorlig i mange år uden at ansvarlige offentlige ledere har handlet på åbenlyse brud på menneskerettighederne.

TEMA 1: Offentlig Informering
I Danmark modtager 1.2 millioner fædre ikke offentlig information om deres egne børn på grund af forældet familie lovgivning. Institut for menneskerettigheder har for nyligt bekræftet forholdet i forhold til kommunerne, men det er et alment problem i al offentlig informering f.eks. ligeledes på hospitalerne. Foreningen Far gav Ministerierne besked om forholdet i 2012, men der er fortsat intet sket. Nogle forældre ved det ikke, andre er ligeglade, nogle bliver meget irriteret, andre vrede eller rigtig kede af det. Det mest almindelige problem er at skrivelser ikke bliver sendt til begge forældre ved fødslen, børnehave, skole og offentlige børn sager.

Anbefaling
1. Det anbefales at dansk familielovgivning sikrer at begge forældre altid modtager skrivelser om deres børn medmindre forældrene fravælger det.
2. Det anbefales at der sendes skrivelse til alle forældre for bekræftelse af om de ønsker og skal modtage skrivelser om deres barn, da daten ikke findes i dag.
3. Det anbefales at alle oplysninger sendes automatisk til begge forældre via cpr registrering for barnet, medmindre andet er ønsket af forældrene, da der sker fejl ved manuelle processer.

TEMA 2: Barsel og familiegrupper
I Danmark afholder fædrene 7-8% af den samlede barsel, mens tallet er ca. 25% i Sverige og Norge samt ca. 33% på Island. Danske fædre må på grund af manglende rettigheder ofte selv betale barsel, tage ferie eller arbejde hjemmefra for at få barsel og optræder dermed ikke altid i barselsstatistikken. Hvis en far ønsker del af den fælles barselsperiode, men moren ikke ønsker at dele står far og barn reelt uden rettigheder i praksis. Bor forældrene ikke sammen eller anmoder mor om samlivets ophør vil moren modtage alle barsels dagpengene og faren vil ikke få tildelt barselssamvær fra det offentlige.

Anbefaling
4. Det anbefales at barselsorloven som minimum fordeles med 3 måneder til hver forælder med resten som fælles barsel, medmindre en forælder selv ønsker at overfører rettigheden til anden forælder.
5. Det anbefales at barselsdagpengene fordeles med 3 måneder til hver forælder med resten som fælles barsel, medmindre en forælder selv ønsker at overfører rettigheden til anden forælder.
6. Det anbefales at alle kommuner ved lov skal sikre familiegrupper for alle børn og forældre.

TEMA 3: Diskrimination af børn i ligeværdige og moderne familier
I Danmark bor mere end 33% af alle børn i dag ikke sammen med både far og mor og vi har skilsmisser raten på ca. 43%. Familielovgivningen er stadig baseret på gamle familieformer og samme grundsubstans som i 1900 tallet, hvor formålet på fornuftig vis var at beskytte kvinderne. Familielovgivningen skal i dag beskytte alle børn, hele familien og alle familier i Danmark. Hvis to forældre positivt vælger ikke at leve sammen eller aldrig har levet sammen kræver det offentlige selvom forældrene lever ligeværdigt og samarbejder positivt, at forældrene vælger hvem som er bopælsforælder med alle juridiske rettigheder i praksis og tildeling af sociale ydelser for barnet, men den anden forælder i praksis står uden rettigheder. Dette giver større eller mindre konflikter på tidspunktet for opsplitning hos ligeværdige forældre og bringer til tider børn i direkte fare på grund af lovhindringen kombineret med offentlig diskrimination af børn og fædre, hvor færre børn i dag har bopæl hos fædre end i 1980 i familier der ikke bor sammen. Det skyldes ikke forældrenes frie valg eller manglende vilje, men at sagerne ofte behandles af det offentlige. Barnet skal samtidig opholde sig mindst 7 af 14 dage hos bopælsforælderen uden af forældrene har et frit valg til at fordele barnets samvær som det er bedst for barnet eller i perioder ønsker at ændre barnets samvær, hvis bopælsforælderen er ramt af eksempelvis længerevarende sygdom som kræftbehandling, stress eller udflytning og udstationeringer på arbejdet. Der vil være tale om social bedrageri såfremt forældrene selv vælger ophold hos samværsforælderen mere end 7 dage i positivt samarbejde med fornuftige årsager for barnet.

Anbefaling
7. Det anbefales at forældre i alle familieformer kan lave deres egen aftale.
8. Det anbefales at forældre i alle familieformer kan beslutte hvordan de fordeler barnets økonomi og samværsdage.
9. Det anbefales at børn og familier i alle familieformer behandles lige i loven og at forældremyndighed og bopælsbegrebet afskaffes, så der positivt kan træffes individuelle og konkrete løsninger som er bedst for barnet.

TEMA 4: Offentlig sagsbehandling i børnesager
Den offentlige sagsbehandling i børnesager, familie og social sager i Danmark involver markant for mange offentlige enheder og personer. Sagerne håndteres ofte af op til 10 forskellige offentlige enheder og til tider af op til 50 forskellige personer, hvilket resulterer i øget sagsbehandlingstid, tab af viden og menneskelige fejl pga. skift af hænder. Dette er et almindeligt kendt ledelsesproblem i menneskelige processer. Det offentlige taber simpelthen børn og borgere i et for kompleks offentligt system. Det koster samtidig forældre optil 500.000 kroner at føre en nødvendigt børnesag, mens den anden forælder kan have fri proces. Derudover benyttes ca. 20 standard metoder af familieretsadvokater kønsspecifikt pga. forældet lovgivning og diskrimination, til at gode fædre mister bopæl, får mindre samvær eller helt ryger ud af barnets liv. Den offentlige forvaltning i selv klare sager med 10-100 formelle fejl finder, indrømmer eller ændrer ikke egne fejl i de offentlige sager. Især børn og fædre, men også mødre, oplever derfor krænkelse af menneskerettighederne som en tortur lignende situationen.

Anbefaling
10. Det anbefales at skabe et langt mere simpel offentligt familiesystem baseret på 3 valg for alle familier.
A) Alle forældre kan lave deres egen positive aftale uanset familie form.
B) Alle forældre tilbydes kommunal rådgivning og mægling i familiecentre ved uenighed.
C) Alle forældre kan ved fortsat uenighed eller ved bekymring for barnet anmode en børnesagkyndig familiemyndighed med retslig kompetence om at træffe afgørelse.
11. Det anbefales at lukke Statsforvaltning for at spare sagsbehandlingstid og øge kvaliteten.
12. Det anbefales at Ankestyrelsen alene får en kvalitetskontrollerende funktion i forhold til den offentlige sagsbehandling og ikke træffer afgørelser.
13. Det anbefales at alle forældre får fri proces i børnesager eller at begge forældre har fri proces hvis den ene forælder har for at forhindre misbrug og store omkostninger for den anden forælder.
14. Det anbefales at indføre et nyt system for kvalitetskontrol af advokatetik og systematisk misbrug af familielovgivning og praksis i forhold til advokater.

TEMA 5: Børns rettigheder til begge biologiske forældre
Ikke alle børn og fædre i Danmark får anerkendt forældreskabet, selvom DNA-teknologi er til rådighed som bevis. Børn og fædre finder derudover i dag hinanden på de sociale medier eller sandheden om den virkelige biologiske far kommer frem ved skilsmisser med mulighed for at kontrollere det med dna. Børn og fædre har ikke juridisk ret til anerkendelse af forældreskabet efter 6 måneder, fordi børneloven præciserer at barnets forælder er den biologiske mor, registreret ægtemand, samboende partner eller medmor. Den biologiske far er ikke anerkendt- eller en med far - I lovgivningen på trods af dna. Sociale medier og høje skilsmisserater. Den biologiske far genkendes som udgangspunkt ikke efter 6 måned fædre som finder ud af at barnet ikke er deres efter 6 måneder skal som udgangspunkt betale arv og evt. børnebidrag for barnet.

Anbefaling
15. Det anbefales at barnets forældre som udgangspunkt er biologiske far og mor i lovgivningen.
16. Det anbefales at 6 måneders grænsen for dna prøvelse fjernes, så barnet altid har mulighed for at få registreret sine biologiske forældre.
17. Det anbefales at medmor og medfar har samme rettigheder i lovgivningen.

TEMA 6: Vold mod mænd
Vold mod kvinde har af historiske årsager været i fokus, men i dagens ligeværdige samfund, er vold mod mænd på samme vis vigtigt, selv om det har andre former. Foreningen Far oplever på dagligt basis sager, hvor mænd og fædre oplever det, vi betegner som offentlig, psykologisk, økonomisk, fysisk og seksuel vold. På trods af dette har det offentlige næsten ingen tilbud har til at hjælpe, beskytte eller økonomisk støtte mænd. Derudover laver der ikke ordentlig forskning. Der er i familielovgivningen lavet vejledninger som præciserer at skyldsspørgsmålet ikke har betydning i børnesager ved konflikt mellem forældre, hvorved fundamental retssikkerhed er sat ud af kraft i forhold til børn og fædre pga. kønsdiskriminationen som sker samtidigt. Det betaler sig ganske enkelt kønsspecifikt at skabe konflikt og fortælle usandheder i børnesager, hvilket bringer børnenes positive opvækst i fare. Situationen opleves for børn og fædre som en tortur lignende situation. Vold er vold og problemstillingen er nok bedst illustreret med en lille video https://www.youtube.com/watch?v=u3PgH86OyEM

Anbefaling
18. Det anbefales at sikre ligestilling i familielovgivningen og praksis for alle børn og forældre, også relateret til vold.
19. Det anbefales at sikre samme rådgivning og støtte til mænd og kvinde, der har været udsat for vold.
20. Det anbefales at der i dansk lovgivning sikres krisecentre til mænd i lighed med krisecentre til kvinder i dansk lovgivning, herunder frivillig rådgivning og assistance af Foreningen Far eller lignende steder, som for mange mænd er det eneste sted de kan tage hen for en snak.
21. Det anbefales at fjerne klausulen i "Vejledning om samvær §14.1.1.2" om, at skyldsspørgsmålet ikke er gældende i børnesager.

TEMA 7: Forskning, finansiering og statistik
En analyse af sociale midler tildelt af Socialministeriet har dokumenteret, at 4 gange flere midler gives til støtte af kvinder i krise i Danmark, selv om 3 gange flere mænd begår selvmord. Det statslige socialforskningsinstitut (SFI) har dokumenteret brugt morens svar til familien forskning, selv om dette ikke er blevet oplyst til offentligheden, pressen eller danske politikere, selv om forskningen er blevet brugt af ministerierne. Socialforskningsinstituttet har ikke sendt undersøgelser til fædre, ikke interviewet fædrene, eller oplyser de ikke har været i stand til at finde fædre selvom forskningen præsenteres som familie forskning for børn. Flere offentlige myndigheder er anmodet om statistik over beslutninger i børnesager baseret på sagstype, afgørelse og køn, men fremkommer ikke med relevant statistik, hvorved selv indlysende diskrimination ikke kan påvises i Danmark.

Anbefaling
22. Det anbefales at der sikres ligestilling for mænd og kvinder i familielovgivningen og samme finansiering.
23. Det anbefales at der sikres samme forskning eller klar præcisering af kønsspecifikke forskningsresultater fra statslige forskningsinstitutioner og at forskningen kun anvendes af ministerierne ved lovændringer, hvis der er tale om repræsentativ forskning.
24. Det anbefales at der sikres ordentlig statistik over alle afgørelser i børnesager relateret til dato, sags type, afgørelse, køn og organisation samt afdeling for at forebygge diskrimination ved sammenligning med anden offentlig forvaltning og den samfundsmæssige udvikling.

Foreningen Far rejser i forbindelse med FN rapporten den skarpest mulige kritik af den offentlige ledelse i ministerier og styrelser, som på trods af åbenlyse menneskeretslige krænkelser og samfundsudviklingen for børn og forældre med mere ligeværdighed, ikke har frembragt den virkelighed som kan ramme alle børn og forældre i Danmark. Foreningen Far kan ikke sige hvem det rammer. Børnene og forældrene ved det ofte først når det er for sent.

Foreningen Far samarbejder med 25 fædre organisationer i 18 lande, som har modtaget den danske rapport for overvejelse om indlevering af tilsvarende rapporter til FN. Internationale forskere og eksperter i Europa, USA og Australien har ligeledes modtaget rapporten. Der er tale om en international udfordring i mange vestlige lande, hvor Danmark sammen med det øvrige Norden kan gå forrest og skabe verdens bedste og mest moderne familie lovgivning og praksis. Det vil have betydning for bæredygtig vækst, beskæftigelsen, de sociale udgifter, folkesundheden samt livskvaliteten for børn og borgere.

Vi skal have alle børn og forældre med i fremtidens velfærdssamfund.

Pressekontakt


Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire