Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
12/03-07   -   Pressemeddelelse

Motionister savner toiletter

Naturen, parkerne og byrummet ligger derude klar til at blive brugt. Men for 60 procent af idrætsaktive danskere er der en banal, men uoverstigelig barriere: Der mangler ordentlige toiletter.

En undersøgelse lavet af Syddansk Universitet for Lokale- og Anlægsfonden viser, at mangel på toiletter eller dårlige toiletforhold er den suverænt største forhindring for at dyrke udendørs aktiviteter. 930 idrætsudøvere har svaret i undersøgelsen, og problemet med at træde af på naturens vegne i naturen betyder mest, selv om der også er andre barrierer som manglende lys, forsømte eller afsides områder og frygten for at blive overfaldet.

"Af toiletproblemet er så stort på tværs af både køn og alder har overrasket os", siger Tor-ben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden. "Når idrætsaktiviteten er firdoblet i Dan-mark i løbet af de seneste 40 år, er det simpelthen ikke muligt at bygge nok nye indendørs idrætsfaciliteter. Så må udendørsarealerne også i brug, og i den forbindelse må kommunerne til i højere grad tænke i udendørs toiletfaciliteter tæt på løbestier, golfbaner, idrætslegeplad-ser o.l."

Lokale- og Anlægsfonden har selv fået udviklet et pitstop som en form for mødested i natu-ren, hvor man kan lægge sit overtøj i et aflåst skab, lave opvarmning og udstrækning samt evt. få en tår vand efter jogging eller andre udendørs aktiviteter. Nu vil Fonden undersøge, om man i nogle tilfælde også kan indrette pitstoppet med toilet.

Det er naturligvis en udgift både at anlægge og vedligeholde nye udendørs toiletter. Men hol-des investeringen op mod, hvad det koster at bygge nye idrætsanlæg til den udvidede idræts-aktivitet, og hvilke sundhedsfremmende effekter det kan give, vil det formentlig alligevel være en god "forretning" at forbedre toiletforholdene.

Det er psykolog Kaya Roessler, som har lavet undersøgelsen "Kvinder og mænd i idrættens rum" for Fonden. Hun peger på, at selv om manglen på toiletter er et problem for både kvindelige og mandlige idrætsaktive i alle aldre, er barrieren størst for de ældre. ¾ af de idrætsaktive mænd over 50 år siger, at dårlige toiletforhold er en barriere for deres uden-dørs aktiviteter. I de yngre aldersgrupper - blandt både mænd og kvinder - er cirka halvdelen enige i problemet.

"For eksempel stavgængerne er jo som regel udenfor i længere tid af gangen, når de er akti-ve, og 1-2 timer uden toiletmuligheder bliver let et uoverstigeligt problem", siger Kaya Roes-sler.

Spørgsmålet om toiletforhold er en mindre del af undersøgelsen "Kvinder og mænd i idræt-tens rum", som kan downloades fra Lokale- og Anlægsfondens hjemmeside: www.loa-fonden.dk.Relevant information

http://www.loa-fonden.dk


Pressekontakt


Firma

Lokale- og Anlægsfonden
Kanonbådsvej 12
1437 København K, Danmark

  40752686
  40752686

http://www.loa-fonden.dk

Modtag nyheder fra Lokale- og Anlægsfonden på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire