Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
21/10-17   -   Pressemeddelelse

Er det, det rene vand (det koster) når milliarderne ruller til militæret?

Med klima- og natur udfordringer er vi allerede under løbende "beskydning" og er det, det rene drikkevand i Danmark (det koster) når milliarderne ruller til militæret? Staten planter hvert år cirka 200 hektar ny skov, som er med til at beskytte grundvand. pris cirka 45 millioner kr. 26,5 milliarder til millitæret i 2023. Nye jægerfly til 56 milliarder de skal vedligeholdes. Hvordan med naturen?

Er det, det rene vand (der mistes) når milliarderne ruller til militæret?
Kære befolkning og politikere, sammen kan og skal vi skabe mere naturlig fri natur, der vokser og udvikler sig uden brug af sprøjtegifte.
Ja til rent drikkevand nu og i fremtiden, ja til at vi i fællesskab kan værne om og etablere ny natur. For os mennesker er det livsvigtigt og nærende med sundt og rent drikkevand, uanset hvem vi er, og hvor vi er.

Om politiker på Christiansborg eller lokal politiker, mor, far, onkel, tante, nyfødt eller kommende generation – er og skal naturen, ren luft og rent drikkevand være vores naturlige store veneration som vi både har respekt for, værner om og har kærlighed til.

Her en opfordring: tag lige et glas med rent vand – og nyd og mærk vandet, ”det er sundt slik til kroppen”. Sikkert ligesom du og alle de andre mennesker på denne jord, elsker elsker jeg og min krop dejligt friskt rent drikkevand. Jeg elsker elsker også fred på denne jord, og at mennesker har det godt. Hvorfor jeg i mit sind og hjerte bliver ked af det og ønsker det anderledes, når jeg ser og oplever at militærmateriel og militærtræning, også i Danmark, får os menneskers ”livstræ” til at indskrænke sig, tabe blade og øger behovet for- mere end nogensinde, at vi som befolkning og befolkninger må gøre vores meninger gældende og råbe vagt for naturen. Vores natur har brug for hjælp nu – og vi er afhængige af naturen og hinanden - kære politikere!

Pesticider og andre giftstoffer er i stigende grad kommet ned i vores drikkevand i vores grundvandsmagasiner. Co2 mængden i atmosfæren er stigende, vi oplever klimaforandringer hvor klimaet viser, hvad vi skal forvente os mere af. F.eks. oplever vi tiltagende flere store regnskyl. Kan disse tunge regnskyl øge udvaskningen af pesticider og giftstoffer til vores grundvand i Danmark?

Personligt bliver jeg forundret skræmt og handlingsvakt – når jeg får svaret ja. Ja jeg tror de øgede regnmængder vil lukke vigtige drikkevandsboringer, og ja endnu flere vil blive forurenet og eller lukket hvis driften af jorden forbliver med pesticider og kvælstof fremfor økologisk landbrugsdrift, økologiske enge, og økologisk drevne skov områder.

Lige nu er vores unikke rene drikkevand faktisk allerede mange steder i akut fare for at blive sundhedsskadeligt. Danskerne oplever lige nu at vandboringer lukkes pga. for store mængder pesticider og eller giftstoffer. Mindre vandværker behøver ej at kontrollere mængden af pesticider og giftstoffer og en del vandværker informerer ej forbrugerne når giftstofferne er over lovfastsatte grænseværdier, har DR nyheder haft fokus på seneste dage.
Andre steder læser vi om, at der er flest bier og insekter i de større byer, for ude i naturen er de trængte p.g.a. brugen af sprøjtegiftene.
Finanslovsforhandlingerne og forestående kommunalvalg – er der hvor vi vitterlig kan og skal få tiltag, der fremmer ny økologisk natur og økologisk landbrugsdrift, til at ske.

I medierne skriver de om oplægget til et nyt forsvarsforlig. Nyt militærmateriel og uddannelse i og til forsvaret skal øges med kr. 800.000.000 i 2018 så budgettet i alt når kr. 22.500.000.000.

(22,5 milliarder kroner i 2018, der øges indtil de når 26,5 milliarder kroner i år 2023, er regeringens udspil til den ny finanslov.)
(Indkøb af nye jetjagere og fremtidig vedligeholdelse anslås til godt 56 milliarder kroner).

Hvad gør staten for at etablere nye skove, som er med til at beskytte fremtidens rene drikkevand?
Naturstyrelsen/staten rejser hvert år cirka 200 hektar ny skov, der klatvis er med til at værne om det rene drikkevand i Danmark. Fine nye skove nuvel, som rekreativt, bynært bliver skønne perler. Prisen for at etablere 200 hektar skov er ca. 45 millioner kroner. Det er naturligvis også godt, men sammenlignet med, hvad der bliver brugt på militæret er det en meget lille andel af danskernes skattekroner.

Jorden købes endda op med 50% økonomisk hjælp af kommunerne og de lokale vandværker.
Er det en natur- klima- og hjælp til rent drikkevandsplan, som politikerne på Christiansborg vil stå op for? Vil de om 20-50 år kunne se tilbage med stolthed eller uden dårlig samvittighed og sige: ”Vi tog drikkevands-udfordringerne, klimafordringerne og folkets ønsker seriøst - vi gjorde det bedste vi kunne” Nej vel!
Størstedelen af befolkningen ønsker det anderledes, er jeg helt sikker på! Hvem ønsker ikke, at deres børn, børnebørn og oldebørn har adgang til det livsvigtige rene sunde nærende drikkevand.

Klimaforandringer i Danmark og internationalt kalder på massive handlinger. Nye skove i Danmark hjælper både os selv og kommende generationer. Hjælper vi internationalt til at beskytte og etablere ny natur er det både hjælp lokalt, men også hjælp til os selv, da vi kan hjælpe til at forebygge folkevandringer og mulige fremtidige krige forårsaget af vandmangel.

Internationalt koster det måske ”en jetjager” eller 2” at få beskyttet det fremtidige drikkevand. Men når vi ”går med hjertet” ved at plante nye skove til glæde for natur, dyr og mennesker, giver det en større selvtilfredshed og glæde.

Naturen har brug for, at finanslovsforhandlingerne ender ud med et milliardbeløb til naturbeskyttelse og klima. Så vi kan bevare vores rene drikkevand i Danmark, samtidig med at vi hjælper klimaet og dyrelivet i og omkring ny natur i såvel Danmark som internationalt.

Hvis vi om 20 år har meget forurenet drikkevand, vil politikkerne på Christiansborg med fred og god samvittighed blot kunne feje det af med, det var en kommunal-opgave, hvor kommunerne har svigtet? Den konklusion kunne man nemt komme til, hvis man læser Miljøministerens udtalelse i pressemeddelelsen: ”Nu er grundvandet kortlagt 09-05-2016
- ”Staten har kortlagt den del af den danske undergrund, hvor der er vigtige grundvandsressourcer, som vi gerne vil sikre en endnu bedre beskyttelse. Nu er det op til kommunerne at beslutte, hvilke indsatser de vil gennemføre, så grundvandet i deres område får den bedst mulige beskyttelse. På den måde kan borgerne trygt tappe vand fra vandhanen”. Siger Esben Lunde Larsen.
Set med mine øjne kræver det mere end bare, at overlade problemet til kommunerne. Der skal tyes til handling afsatte midler og nye strategier.

I pressemeddelelsen om kortlægningen af det danske grundvand skrives der også:

”Kortlægning skal hjælpe kommuner
På baggrund af kortlægningen er der nu udpeget ca. 7.000 km2 områder, der er særligt følsomme over for nitrat og sprøjtemidler. Heraf er 5.000 km2 udpeget som indsatsområder, hvor der kan være behov for bedre beskyttelse, og hvor kommunerne derfor skal lave planer for, hvordan de vil beskytte drikkevandet. Det svarer til et areal på størrelse med den del af Jylland, der ligger nord for Limfjorden”.
Det er en kontrast til de 200 hektar skov, som staten via Naturstyrelsen er med til at hjælpe om året.
Miljøministerens og regeringens politik kan påvirkes. Så uanset om du er Christiansborg politiker i Dansk Folkeparti, Ny Alliance, økonomisk fattig, rig, flygtning, virksomhedsejer, borger, miljøminister, medlem af et politisk parti eller ej, så lad din indre stemme finde vej til indflydelse eller personlige handlinger, der hjælper natur, dyreliv, egen sundhed og klimaet. Det er min helt klare personlige opfordring til dig og os.
Jeg ønsker hjerteligt at alle mennesker, dyr, klima og natur kan have det godt.

Kærlige tanker
Lars Heiselberg Vang Jensen

Min kærlighed for rent drikkevand, og ønsket om at naturen kan være i balance har ført mig til at blive medstifter af Growing Trees Network Foundation – konceptet Folkeskoven.dk. Her kan folket, fonde og virksomheder hjælpe med at donere træer til plantning af Folkeskove på kommunaljord over grundvandsressourcer.
Jeg inviterer at Danmark hurtigt får en national indsamling til fordel for ny natur, der er med til at værne om vores rene drikkevand. Allerhelst en TV-indsamling, hvor nationen sammen kan løfte i flok med mulighed for at rejse nye skove på store arealer ejet af private, virksomheder, kommuner, kirker, fonde og staten.

”Hvem er det egentligt, der ejer det under jorden og det oppe i luften”? Blev jeg spurgt om forleden af en direktør fra en virksomhed som planter træer i nye Folkeskove.
Sikkert er det i hvert fald at vi som nation – har brug for at iværksætte meget mere handling end der aktuelt sker i kommunerne med eller uden Statens hjælp via Naturstyrelsen. Derfor må Christiansborg politikerne og lokalpolitikerne finde de fornødne midler til at agere på vores naturudfordringer!
Så er jeg overbevist om at befolkningen, fonde og danske virksomheder gerne vil bakke op, med deres yderligere hjælp til naturen.
Adgang til vand er basis elementært. Når det er rent – er det som tidligere skrevet ”sundt slik til kroppen” – for vi mennesker består selv af cirka 65-70% vand.
I vores celler og allestedsnærværende i vores krop er rent drikkevand os nærende.
”Så det er ikke ”vandskeligt” at forstå, at rent drikkevand og renere luft med mindre Co2 i atmosfæren, vil vi som befolkning have både nu til vores familie, og til vores børns kommende børn og deres kommende børn så ”familie-og-lands-stam-træet” naturligt og smukt kan blive ved med at udvikle sig” udtaler Lars Heiselberg Vang Jensen.

---

Kilde: http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2016/maj/nu-er-kortlaegning-af-grundvand-faerdig/

Nu er kortlægning af grundvand færdig
09-05-2016
15 års kortlægning af Danmarks grundvand er nu kommet i mål. Den sikrer, at grundvandet også fremover kan bruges til rent drikkevand.
Danmark er et af de få lande i Europa, hvor grundvandet er så rent, at der ikke er behov for at tilsætte klor eller andre kemikalier, før forbrugerne kan skænke et glas direkte fra hanen.

For at fremtidssikre drikkevandet er grundvandet nu blevet kortlagt. I alt indgår 40 procent af Danmarks undergrund i kortlægningen. Det er områder, hvor der i dag indvindes drikkevand, eller hvor der er et ønske om at beskytte grundvandet, så fremtidige generationer kan indvinde rent drikkevand.
- Det er en omfattende og vigtig samfundsmæssig opgave, der nu er løst, som vil komme alle danskere til gode. For når vi ved, hvor vores sårbare grundvandsressourcer er, kan vi bedre målrette vores indsatser og beskytte grundvandet, så vi også i fremtiden kan bruge grundvand til drikkevand uden at skulle rense det først, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Arbejdet med at analysere og vurdere områder blev sat i gang i 1999 og er udført af de tidligere amter og Naturstyrelsen med faglig bistand fra GEUS og Aarhus Universitet. Grundvandskortlægningen har samlet set kostet 2,2 mia. kroner.

Kortlægning skal hjælpe kommuner
På baggrund af kortlægningen er der nu udpeget ca. 7.000 km2 områder, der er særligt følsomme over for nitrat og sprøjtemidler. Heraf er 5.000 km2 udpeget som indsatsområder, hvor der kan være behov for bedre beskyttelse, og hvor kommunerne derfor skal lave planer for, hvordan de vil beskytte drikkevandet. Det svarer til et areal på størrelse med den del af Jylland, der ligger nord for Limfjorden.
Det er op til den enkelte kommune, hvordan de vil beskytte drikkevandet. Men de kan for eksempel rejse skov, opkøbe arealer, øge overvågningen eller lave frivillige aftaler med lodsejerne om nitratreduktion.

- Staten har kortlagt den del af den danske undergrund, hvor der er vigtige grundvandsressourcer, som vi gerne vil sikre en endnu bedre beskyttelse. Nu er det op til kommunerne at beslutte, hvilke indsatser de vil gennemføre, så grundvandet i deres område får den bedst mulige beskyttelse. På den måde kan borgerne trygt tappe vand fra vandhanen,siger Esben Lunde Larsen.

Arbejdet med at skaffe rent drikkevand udvikler sig løbende, og der indvindes fortsat vand fra nye områder, mens andre boringer bortfalder. Bekendtgørelsen om udpegning af drikkevandsressourcer er netop trådt kraft.

Læs bekendtgørelsen og regionale kort over de særligt følsomme områder.

Læs mere om grundvandskortlægning på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Find de gældende udpegninger fra kortlægningen for de enkelte kommuner på Danmarks Miljøportal, Arealinformation.
Yderligere oplysninger:

Relevant information

illustration af hvorfor grundvandsbeskyttelse er vigtigt

Billeder


Pressekontakt

Lars Heiselberg Vang Jensen
Medstifter af Folkeskoven.dk
  40153594
  40153594

Firma

Growing Trees Network Foundation S/I - koncept Folkekskoven.dk
C/O Lars Heiselberg Vang Jensen, Smedebakken 27, Mygind
8544 Mørke, Danmark

  +45 40 15 35 94
  +45 40 15 35 94

www.folkeskoven.dk

Modtag nyheder fra Folkeskoven.dk på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire