Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/12-20   -   Pressemeddelelse

Du kan nu hjælpe med etablering af små agroforestry skove hos selvhjælpsgrupper i Kenya.I Kenya samarbejder Growing Trees Network med Seniorer uden Grænser (SuG), som siden 2008 har arbejdet med opbygning af selvhjælpsgrupper blandt fattige småbønder i området omkring Mt. Kenya. Små Agroforestry skove skal hjælpe de lokalt udfordrede småbønder med frugt, foder og tømmer via plantede træer som private danskere eller danske virksomheder donerer for at hjælpe de lokale.

I Kenya samarbejder Growing Trees Network med Seniorer uden Grænser (SuG), som siden 2008 har arbejdet med opbygning af selvhjælpsgrupper blandt fattige småbønder i området omkring Mt. Kenya i projektet Shamba Farming and Ecotourism (SFE).

Selvhjælpsgrupperne arbejder med agroforestry også benævnt shambametoden, hvor man foretager skovrejsning ved at kombinere landbrugsafgrøder med træplantning. Derved opnår man, at jorden er vegetationsdækket hele året og forebygger udvaskning af næringsstoffer og erosion.
Det indebærer, at småbønderne kan producere fødevarer til husholdningen og foder til dyrehold samtidig med, at overskudsproduktion kan sælges på det lokale marked, og træerne på sigt giver indtjeningsmuligheder i form af frugter, foder, og tømmer. Desuden giver det bønderne mulighed for at holde bier, der jo har behov for blomstrende træer og buske.

I shambasystemet dyrkes traditionelle landbrugsafgrøder, og der indplantes lokalt tilpassede træarter og foderplanter, som produceres i en lokal planteskole.

I det aktuelle plantningsprojekt er det hos Rosemary Wanjiru, der igennem nogle år har opbygget en planteskole med træer og planter til mange forskellige formål. Rosemary er initiativtager til en selvhjælpsgruppe, der engagerer unge skoleelever i planteskolens drift og samtidig giver dem mulighed for at tjene penge til deres skoleophold. Der sælges træer til det aktuelle plantningsprojekt til kr. 15,- pr. træ via Growing Trees Network Foundation som også sikrer 3 års hjælp og monitorering til de lokale bønder.

SuG og Growing Trees Network tilbyder et projekt, der:

• På kort sigt skaber beskæftigelse og således har stor socialøkonomisk betydning for lokalbefolkningen.
• På længere sigt skaber langsigtet økonomisk og klimamæssigt bæredygtige skovrejsnings løsninger.
• Forebygger klima/erosionsskader.
• Optager CO2 fra luften og binder det i træet i form af byggematerialer samt mere frugt og foder til lokalbefolkningen.
• Via netværket af selvhjælpsgrupper har stor spredningseffekt.
• Er med til at opfylde FN´s 17 Verdensmål.

Projektet udføres lokalt af SuG som et ”flyfrit projekt”, hvilket indebærer, at der ikke bruges unødige penge eller CO2 på flyrejser til Kenya. - Dette kan kun lade sig gøre fordi SuG har en lokal repræsentant i området.


• Virksomheder kan donere en hel skov eller træer som en del af et agroforestry system.
• Privatpersoner kan via shoppen donere et antal træer som plantes sammen med andre kunders donerede træer i et agroforestry system.

Billede: Rosemary i planteskolen

Rosemary har vand fra en nærliggende flod, og hun har investeret i en pumpe for at få vandet ført op til planteskolen, hvor der anlagt en ”demonstrationsshamba” med det formål at udbrede kendskabet til agroforestry og økologisk dyrkning generelt. Hun har allerede modtaget bestillinger på træer fra flere selvhjælpsgrupper i området til plantning i et shambasystem i 2021. En del bønder er også interesseret i at plante et hjørne af deres jord med træer udelukkende til tømmer og brænde. Derfor vil de gerne have f.eks. cypres, grevillea, eucalyptus og casuarina, som vokser rimelig hurtigt i deres område. Desuden anbefaler SuG at bønderne planter kvælstof fikserende fodertræer til at hjælpe med erosoions forebyggelse, give proteinholdige blade til husdyrfoder samt grene til brænde. Disse fodertræer plantes typisk som hække, der kan skæres ned og vokse kontinuerligt, når det gøres rigtigt.

Der er normalt 2 plantesæsoner (marts/april og sept./okt.) og i praksis foregår plantningen på den måde, at Rosemary først tager ud og viser bønderne hvor, og hvordan de skal grave plantehullerne og gøde med kompost og måske lidt fosforgødning, så det er klar til plantning, når regnen starter. Derefter kommer hun og hendes unge hjælpere med træerne og hjælper med plantningen.
Efterfølgende bliver der fulgt op på planteoverlevelse og pasning hos bonden, som har skrevet under på en kontrakt om pasning af træerne.


Baggrundsinfo:
Området, befolkningen og SFE-træplantningsprojektet

SFE-medlemmerne bor overvejende i et område vest for Mt. Kenya der klassificeres som semi-arid. Det vil sige regn er utilregnelig og ikke altid kommer, når man forventer det. Det medfører, at afgrøderne til fødevarer er usikre, da folk ikke har råd til kunstvanding. Bøndernes gårde er meget små – ½ -ca 10 tdr. land for det meste, afhængigt af hvor mange børn de har skullet deles med over årene. Ca. 80 % af Kenyas befolkning lever på sådanne små jordlodder. De producerer føde for hele landet men bliver groft udnyttet af mellemhandlere, som kommer og køber afgrøderne billigt, og familierne går ofte sultne i seng, hvis tørketiden har ramt særlig hårdt.
Reducering af jordlodderne ved deling mellem børn har også medført, at stort set alle træer er fældet for at skabe plads til flere føde-afgrøder. Der mangler træ til husbygning, og bønderne er meget interesserede i frugttræer, som kan supplere både familiens kost og give lidt sideindkomst, samt træer med medicinske værdier.

Området er meget kuperet og jorderosion kan flytte en masse jord, når det regner meget. Ved at plante træer langs konturerne af bakkerne vil man kunne undgå megen erosion efterhånden som træerne vokser til. Det er bevist i mange områder i Kenya, at ved at plante mange træer kan man tiltrække og fastholde vand uden de nuværende erosionsskader. Bønderne i området er meget interesserede i at plante træer af alle disse grunde, men har ikke altid råd til at købe selv små træer til udplantning. De ved heller ikke altid helt, hvordan man bedst får træer til at gro, så der er brug for vejledning omkring træartsvalg/pleje og opfølgning med gode råd.

Træplantning vil også støtte og berige den lokale fauna og øge biodiversiteten, samt skabe mulighed for flere indkomstskabende aktiviteter, som kan fastholde nogle af de unge i området. Desuden er mange af bønderne interesserede i at holde bier, som jo har brug for blomstrende træer of buske.

I SFE- projektet har SuG - fra de oprindelige 12 til nu 28 selvhjælpsgrupper - arbejdet med mange forskellige aktiviteter; men vi har endnu ikke mødt bønder, som ikke var interesserede i at plante træer. Mange har dog ikke meget plads på deres lille jordlod, så vil de typisk hellere plante nogle enkelte frugttræer, hvilket der skulle være mulighed for i det nuværende agroforestry projekt.

I første omgang vil vi fokusere mest på tømmer træer og foder træer (som kan holde på jorden og fiksere kvælstof) samt de frugttræer, der er lette at opformere. De mere komplicerede frugttræer vil komme i anden omgang.

I 2021 er der mulighed for at udvide til flere selvhjælpsgrupper efterhånden som donationerne til de nye agroforestry skove stiger.


Spørgsmål kan stilles til:

Frans Theilby Senioner uden Grænser, mobil 61500425
Lars Heiselberg Vang Jensen, Formand for Growing Trees Network Foundation mobil 40153594

Billeder


Pressekontakt

Frans Theilby
Seniorer uden Grænser
  61500425

Firma

Growing Trees Network Foundation S/I - koncept Folkekskoven.dk
Norddigesvej 2, 1. th.
8240 Risskov, Danmark

  +45 40 15 35 94
  +45 40 15 35 94

www.folkeskoven.dk

Modtag nyheder fra Folkeskoven.dk på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire