Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
10/03-15   -   Pressemeddelelse

Nyt forsøgsprogram skal styrke fagligheden blandt børn i folkeskolen, der er udsatte

Hvordan lykkes vi med at mindske betydningen af social baggrund for børn i folkeskolen? Det spørgsmål har satspuljepartierne afsat 35,6 mio. kr. over fire år til at finde svar på i et landsdækkende forsøgsprogram, der går på tværs af folkeskole- og socialområdet.

Danmark har i flere år haltet efter de nordiske naboer, når det kommer til at løfte elever med svag social baggrund. Børn, der er udsatte, klarer sig markant dårligere end deres kammerater både målt ved de nationale tests i folkeskolen, men også når de går ud af 9. klasse. Det skal der gøres noget ved, for et godt fagligt niveau i folkeskolen har afgørende betydning for børn, der er udsatte, og unges trivsel og for deres mulighed for at bryde den negative sociale arv og få en ungdomsuddannelse.

Et af de centrale mål i folkeskolereformen er, at den sociale baggrund, som børn har med i bagagen, skal have en mindre betydning. Derfor har satspuljepartierne afsat 35,6 mio. kr. til at skabe evidensbaseret viden om, hvordan, børn, der er udsatte, kan blive bedre til læsning og matematik. Det skal konkret ske gennem et forsøgsprogram, hvor en række metoder, som kan styrke børnenes faglige niveau, bliver afprøvet.

"Det er afgørende, at vi får løftet elever med svag social baggrund, så de får samme muligheder som andre børn, når det gælder ungdomsuddannelse og deres videre liv. I udlandet kan vi se, at mange af de metoder, som generelt skaber god undervisning for alle børn, er særligt vigtige for børn, der er udsatte. Det gælder tutorordninger, gruppearbejde mellem eleverne, monitorering og feedback. Det er nogle af de metoder, vi nu skal teste og udbrede viden om, så alle skoler får de nødvendige redskaber," siger undervisningsminister Christine Antorini.

"Vi ved, at en god skolegang er nøglen til at bryde negativ social arv. Det gælder især for de børn, som er anbragt uden for hjemmet. Derfor er jeg glad for, at vi nu prøver flere metoder, som kan være med til at styrke netop skolegangen for de her børn. For eksempel skal plejefamilier trænes til at læse med deres børn i pleje, og børnene kan få tilsendt bl.a. lydbøger og spil, som hjælper dem med at lære dansk eller matematik. Jeg håber, at det kan give dem det løft, som regeringen også sigter efter med et af de sociale 2020-mål," siger socialminister Manu Sareen.

Forsøgsprogrammet fokuserer på to overordnede områder; Indsatser inden for undervisningen og uden for undervisningen. I folkeskolens undervisning skal man identificere og udvælge de mest lovende indsatser på et solidt grundlag af international forskning og erfaringer fra kommunerne. Uden for undervisningen afprøves to udvalgte indsatser, der ifølge international forskning har vist sig at have positiv betydning for anbragte børns faglige niveau. Det er "Klub Penalhus", hvor pakker med bøger og andet materiale sendes direkte til barnet i en periode, og "Makkerlæsning", hvor lærere, plejeforældre og forældre til børn, der er udsatte, bliver undervist i at læsetræne deres børn.

Alle indsatser bliver udviklet og prøvet som pilotforsøg i 2015, og fra 2016-2018 skal de afprøves systematisk og efterfølgende bredes ud og evalueres. 500 klasser skal være med i indsatser inden for undervisningen, mens 500 udsatte børn bliver en del af indsatser uden for undervisningen.

Fakta om forsøgsprogrammet generelt

Forsøgsprogrammet skal give generaliserbar viden om, hvordan fagligheden for børn i folkeskolen, der er udsatte, kan styrkes gennem indsatser inden for og uden for undervisningen.
Det samlede projekt skal understøtte et tættere samarbejde mellem undervisnings- og socialområdet, hvilket efterspørges lokalt i praksis.

Alle forsøgsindsatser undersøges og evalueres, så man får solid viden om indsatsernes effekt på elevernes faglige resultater inden for læsning og matematik samt elevernes trivsel og elevernes udvikling.
Målgruppen for det samlede projekt er børn i grundskolen med svag social baggrund - herunder børn, der er udsatte, og unge, som modtager hjælp efter serviceloven.

I alt forventes det, at 500 klasser deltager i indsatser inden for undervisningen mellem 2015-2018.
Indsatserne inden for undervisningen vil være rettet mod de klasser, hvor der er 5 eller flere elever, hvis forældre ikke har eller har meget begrænset omfang af uddannelse efter grundskolen.

I alt forventes det, at 500 børn, der er udsatte, deltager i indsatser uden for undervisningen mellem 2015-2018.
En række forskere på området og følgeforskere inddrages til at kvalificere indsatserne samt sikre den bedst mulige implementering af programmet. Endelig inddrages interessenterne på området i en følgegruppe, der følger programmet.
De samlede udgifter til programmet udgør 35,6 mio. kr., og de første resultater præsenteres i foråret 2017.

Fakta om indsatser inden for undervisningen

- I det første halvår af 2015 vil en systematisk vidensopsamling sikre et solidt grundlag for udvælgelsen og udviklingen af de konkrete forsøgsindsatser.
- Vidensopsamlingen inkluderer:
--Viden fra international forskning
--Registerdata om, hvordan social baggrund påvirker faglige resultater i folkeskolen
--Viden fra nyere danske forsøg og kommunernes erfaringer
- Rådet for Børns Lærings formandskab er ekspertgruppe for projektet og vil afgive anbefalinger til, hvilke forsøgsindsatser der kan afprøves på baggrund af vidensopsamlingen.
- Målgruppen for indsatserne inden for undervisningen er elever med den svageste socioøkonomiske baggrund, hvor forældrene ikke har eller har meget begrænset uddannelse efter grundskolen.
- Undervisningsministeriet er ansvarlig for at gennemføre forsøgsprogrammets indsatser inden for undervisningen


Fakta om indsatser uden for undervisningen

- Ved ansøgningspuljer til kommuner afprøves og udbredes to metoder, som ifølge international forskning har vist sig at have en positiv betydning for anbragte børns faglige niveau: "Makkerlæsning" og "Klub Penalhus".
- "Makkerlæsning" (Paired Reading) er en evalueret indsats til at understøtte læsefærdigheder. Indsatsen består konkret i at undervise lærere, plejeforældre og forældre til børn, der er udsatte, i læsetræningsmetoden med henblik på, at de voksne gennem fast læsetræning i en periode selv kan understøtte læsekundskaberne hos udsatte børn.
- "Klub Penalhuset" (The Letterbox Club) er en central skoleunderstøttende indsats for børn, der er udsatte, og deres familier eller anbringelsessted. Konkret består indsatsen af udsendelser af flere pakker med skoleunderstøttende bøger og andet materiale i en periode. Materialernes faglige niveau tilpasses det skolefaglige niveau hos de børn, som får pakkerne tilsendt.
- Målgruppen for indsatserne uden for undervisningen er børn, der er anbragt uden for hjemmet, eller som modtager støtte i hjemmet efter servicelovens regler.
- Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold er ansvarlig for gennemførelsen af forsøgsprogrammets indsatser uden for undervisningen.

Pressekontakt

Sabrina Drevsfeldt
Pressesekretær Departementet
  +45 33 92 78 67
  +45 51 96 06 68
Rune Hejlskov Schjerbeck
Fuldmægtig Departementet
  33925010

Firma

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K, Danmark

  33 92 63 29
  20 97 99 38

http://www.uvm.dk

Modtag nyheder fra Undervisningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire