Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
03/07-15   -   Pressemeddelelse

Nye regler om lektiehjælp og faglig fordybelse træder i kraft 1. august 2015

Børne-, undervisnings- og ligestillingsministeren har i dag underskrevet en bekendtgørelse om ikrafttræden af de nye regler om lektiehjælp og faglig fordybelse. Lektiehjælp og faglig fordybelse bliver dermed en del af den samlede skoledag for alle elever i folkeskolen fra begyndelsen af det kommende skoleår.

Når skolebørnene møder til første skoledag efter sommerferien, bliver lektiehjælp og faglig fordybelse en integreret del af skoledagen. Hver enkelt skole har mulighed for at organisere skoledagen, så det passer bedst for eleverne på den enkelte skole. Der er nemlig ikke længere krav om, at lektiehjælp og faglig fordybelse skal gives i et vist antal timer, eller at det skal ligge som en særskilt blok om eftermiddagen i ydertimerne.

Børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby har i dag underskrevet en ny bekendtgørelse, så de nye regler kan træde i kraft fra 1. august 2015.

"Ved at gøre lektiehjælp og faglig fordybelse til en integreret del af skoledagen, kan vi bedre sikre et ordentligt fagligt udbytte. Lektiehjælp og faglig fordybelse skal bruges, så både fagligt stærke elever og fagligt svage elever bliver udfordret, og får den nødvendige tid og hjælp til at lære og forbedre sig fagligt. Jeg vil bruge den kommende tid til at tale med blandt andet skolelederne, kommunerne og lærerne om, hvordan vi sikrer kvaliteten i de ekstra timer og forbedrer samspillet mellem skole og fritidsliv," siger børne-, undervisnings- og ligestillingsminister Ellen Trane Nørby.

Børne-, undervisnings- og ligestillingsministeren vil ved skolestart fremlægge en pakke med initiativer i form af blandt andet vejlednings- og informationsmateriale, der skal være med til at sikre, at eleverne opnår et øget fagligt udbytte af faglig fordybelse.

Bekendtgørelsen udstedes på baggrund af den politiske aftale af 13. juni 2013 mellem den daværende regering (S, RV og SF), V, DF og K, hvorefter reglerne om lektiehjælp og faglig fordybelse som en integreret del af den obligatoriske skoledag skal træde i kraft straks efter næste folketingsvalg.

De nye reglers praktiske betydning

Lektiehjælp og faglig fordybelse kan have forskellig karakter og skal afhængig heraf og efter en konkret vurdering, som skolelederen må foretage, lægges enten som en del af den understøttende undervisning eller som undervisning i fagene. Det har betydning for, om det kun er lærere eller også andet undervisende personale, der kan varetage lektiehjælp og faglig fordybelse.

Hvis der gives eleverne hjemmearbejde eller lektier - dvs. opgaver, der skal gennemføres eller færdiggøres efter skoledagen - har skolen pligt til at give eleverne mulighed for at få hjælp hertil, for eksempel ved en mulighed for at udføre hjemmearbejdet på skolen med støtte fra en kvalificeret voksen. Denne type lektiehjælp vil mest oplagt kunne indgå som del af den understøttende undervisning, hvor også andre end lærere kan undervise.

Øvelser eller opgaver, der ellers ville være blevet givet som hjemmearbejde eller lektier, kan også udføres som fællesaktiviteter. I så fald vil lektiehjælp og faglig fordybelse kunne være en del af undervisningen i fagene.

Skolerne skal også inden for lektiehjælp og faglig fordybelse tilbyde varierede og differentierede læringsformer, der udfordrer både fagligt stærke og fagligt svage elever, for eksempel ved inkorporering af fysiske aktiviteter. Faglig fordybelse kan bl.a. være at give eleverne opgaver, tekster mv., der udvider og højner deres niveau i det pågældende fag, eller tilbyde turboforløb, så eleverne gennem intensive fag- eller opgavespecifikke forløb kan nå et alderssvarende niveau eller blive udfordret ud over den normale undervisning. Om denne form for aktiviteter skal lægges som en del af undervisningen i fagene eller som understøttende undervisning, afhænger af en konkret vurdering.

Pressekontakt

Karen Tidemann
Pressechef Departementet
  33925098
  22400930
Liz Nymann Lausten
Chefjurist Departementet
  3392 5367

Firma

Undervisningsministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K, Danmark

  33 92 63 29
  20 97 99 38

http://www.uvm.dk

Modtag nyheder fra Undervisningsministeriet på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire