Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
04/02-19   -   Pressemeddelelse

Psykisk vold rammer mest børn og fædre

Foreningen Far har i al venlighed og respekt anmodet ligestillingsministeriet trække en udtalelse tilbage om at særligt kvinder skulle have behov for retsbeskyttelse indenfor psykisk vold. Kommentaren vidner om den bias og mangel på indsigt, viden og erfaring, som kendetegner det institutionelle system indenfor menneskeret, ligestilling og familieret.

Til Ligestillingsministeren,

Kopi: Folketingets ligestillingsudvalg
Folketingets børne, social og indenrigsudvalg
Folketingets ombudsmand


Tak for svar på henvendelsen om psykisk vold i Danmark.

Foreningen Far har henvendt sig til Ligestillingsministeren i forbindelse med udtalelser til DR om at der i Danmark skulle være behov for en bedre retsbeskyttelse af særligt kvinder i forhold til psykisk vold.
https://www.dr.dk/nyheder/indland/op-til-tre-aars-faengsel-psykisk-vold-der-vil-formentlig-ikke-ske-ret-mange.

Foreningen Fars oplevelse er at flere mænd end kvinder udsættes for psykisk vold i Danmark bl.a. ved anerkendelse af kønsdiskrimination i lovgivningen, forældrefremmedgørelse i familielivet samt udnyttelsen af en diskriminerende familielovgivning af forældre ogadvokatsamfundet. Foreningen Far har derfor spurgt ind til dokumentationen og ministeriet har henvist til: https://levudenvold.dk/2018/08/kortlaegning-af-psykisk-partnervold/

Foreningen Far skal på dette grundlag kommenterer som følger med anmodning om at Ministeriet trækker udtalelsen tilbage.

1. Vi finder ministeriets udtalelse forkert og usaglige for børn og forældre som helhed i Danmark.

2. Vi finder ikke at ministeriet sagligt kan argumentere for at psykisk vold rammer flere kvinder end mænd i Danmark - eller at kvinder har behov for særlig retsbeskyttelse

3. Der tages ikke i ministeriets udtalelser højde for den bias der er om vold, som eksemplet her illustrere: Skjult kamera: Vold er vold https://youtu.be/u3PgH86OyEM

4. Børn i 4. klasse har i børnerådet undersøgelser udtalt at mor var mest voldelig derhjemme, hvilket er en stærk indikator ”fra børn skal man høre sandheden”: https://www.boerneraadet.dk/media/191746/BRD_Boerneindblik_Nr716_Vold_i_hjemmet_FINAL.pdf

5. Ved tidligere Vive / SFI undersøgelser - iøvrigt med samme forsker - har Foreningen Far dokumenteret at SFI reelt kun havde talt med kvinder i familie rapporter, som ministerier og politikerne modtog uden at det blev klart oplyst: https://mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/86309?

6. Rapporten er lavet af SFI og lev-uden-vold som er etableret af mor og barn organisationer, som mødrehjælpen, dialog mod vold, Danner og lokk samtidig med at mandecentrene ikke er repræsentativ for voldsramte danske fædre og mænd og opleves medtaget mere ”symbolsk” i lev uden vold og som kan opleves som "karteldannelse". https://mailchi.mp/70b2ec013981/voldsindsatsen-fejler-i-danmark-1700325

7. Undersøgelsen bygger på Istanbulkonventions definitioner om og klassificeringer af vold i nære relationer. Istanbul konventionen handler alt overvejende om og er stærkt bias i forhold til vold mod kvinder f.eks. omtaler man gerningsmanden, vold mod kvinder og kønsbetinget vold mod kvinder uden at vurdere psykisk vold mod mænd som følge af kønsdiskrimination i lovgivningen og forældrefremmedgørelse, som radikalt kan ændre statistikkerne.

a) skal udtrykket ”vold mod kvinder” forstås som en overtrædelse af menneskerettighederne og en form for diskrimination af kvinder, og det omfatter alle former for kønsbetinget vold, som medfører, eller som sandsynligvis medfører, fysisk, seksuel, psykisk eller økonomisk overlast eller lidelse for kvinder, herunder trusler om sådanne handlinger, tvang eller vilkårlig frihedsberøvelse, hvad enten dette sker i den offentlige eller den private sfære,

b) skal udtrykket ”vold i hjemmet” forstås som alle former for fysisk, seksuel, psykisk eller økonomisk vold, som forekommer inden for familien eller i hjemmet eller mellem tidligere eller nuværende ægtefæller eller partnere, uanset om gerningsmanden deler eller tidligere har delt bolig med ofret,

c) skal udtrykket ”køn” forstås som de socialt konstruerede roller, adfærdsmønstre, aktiviteter og egenskaber, som et givent samfund anser for at være passende for kvinder og mænd,

d) skal udtrykket ”kønsbetinget vold mod kvinder” forstås som vold, der forøves mod en kvinde i kraft af hendes køn, eller som rammer kvinder i uforholdsmæssig grad,

e) skal udtrykket ”offer” forstås som enhver fysisk person, der udsættes for den adfærd, som er beskrevet i litra a og b,

f) dækker udtrykket ”kvinder” også piger under 18 år.

8. Der fremgår flere steder citater om datagrundlaget er spinkelt / begrænset for mænd

Side 7: ”Rapporten har også sat fokus på, om partnervoldsudsatte mænd og kvinder trives forskelligt. Generelt hæmmes analysemulighederne af, at datagrundlaget for mænd er spinkelt.”

Side 13: ”Da partnervold er et relativt sjældent forekommende fænomen, som yderligere skal opdeles efter køn og partnervoldsform, kan de enkelte analyser ende med at hvile på et begrænset datagrundlag.”

Side 40: ”Man bør naturligvis have in mente, at de mænd og kvinder, der har deltaget i undersøgelsen, ikke er gift med hinanden,”

Side 41: ”Fordi mænd sjældent er udsat for partnervold, er datagrundlaget – til trods for de ca. 19.000 respondenter i undersøgelsen – for småt til at vise, om der er statistisk signifikante forskelle i mænds og kvinders voldsudøvelsesadfærd.”

Side 48: ” Ved at udelukke de under 30-årige, der på den ene side ofte vil være studerende, men som på den anden side også relativt hyppigt har haft erfaringer med partnervoldsudsathed (jf. ovenfor), er datagrundlaget for analysen ikke så stort.”

Side 62: ”Vi minder – trods den statistisk signifikante sammenhæng – om, at datagrundlaget for analysen om de voldsudsattes mænds partnere er spinkelt. Vi kan derfor ikke udelukke, at der er tale om ”datastøj”.

Side 64 : Konklusionen: ”Undersøgelsen har tillige haft en hensigt om at sammenstille voldsudsatte kvinder og mænds erfaringer og karakteristika. Da datagrundlaget for mænd, det store datasæt til trods, er begrænset, har det ikke været muligt at virkeliggøre denne ambition fuldt ud. Det betyder, at resultaterne står stærkere og mere nuanceret for kvinder, end de tilsvarende gør for mænd.”

9. Undersøgelsen er baseret på VIVEs SHILD-data (det nævnes dog ”af datatekniske grunde er hovedparten af undersøgelsens analyser baseret på 2012-dataindsamlingen.”

- Der vil normalt være forskel i opfattelser og repræsentation baseret på køn for undersøgelser mellem 2016 og 2012 jfr. eksempelvis SFIs tidligere familieundersøgelser uden fædre
- Der fremgår klar overvægt af studier om kvinder i bilagene
- Der er en lav svar procent, hvilket normalt vil pege på overrepræsentation af kvinder
- Der henvises i bilag for Danmark om psykisk vold til 1 studie med 8.000 deltagere mellem 16-24 år, uden angivelse af køn og 36 % svarprocent
- Hvad er det helt præcist modtagede antal besvarelser for psykisk vold fordelt på køn og alder, som ministeriets udtalelser er baseret på?

10. I 2005 var der 3 af 15 medlemmer i udvalget om Forældremyndighed og Samvær under Familieministeriet (Vive/SFI, mødrehjælpen og børns vilkår, som var og er tæt forbundne med Egmont fonden som skattefri finansieringskilde) der var imod fælles forældremyndighed ved domstolene og deleordninger:

”Udvalgets betænkning ”Barnets Perspektiv” udsendes den 30. maj 2006. Tre personer af det 15 medlemmers store udvalg fremfører sin egen mindretalsudtalelse i medierne, henholdsvis fra Mødrehjælpen, Børns Vilkår og SFI, Disse tre erklærer sig som modstandere af fælles forældremyndighed ved domstolene og imod afgørelser om deleordninger (såkaldte 7/7 ordninger). Foreningen Far anbefalede i lighed med resten af udvalget fælles forældremyndighed og muligheden for deleordninger for kærlighed, omsorg og tryghed for barnet hos begge forældre. Det har siden vist sig i forskningen og virkeligheden at fælles forældremyndighed og 7/7 ordninger er bedst for børns sundhed som helhed og ofte er bedst om forældrene er uden eller i familiekonflikter ved samlivsophør.

11. Undersøgelser fra Foreningen Far i offentlige børnesager viser som en stærk indentikator, at over 95% af fædrene oplever kønsdiskrimination, men at diskriminationen ikke findes, erkendes eller rettes af det offentlige og de institutionelle organisationer indenfor menneskeret, ligestilling og familieret.

12. Nå ja. Forskeren bag rapporten udtalte jo så i forbindelse med Social og Indenrigsministeriets ministeriets udmelding om at der skal være bedre rettigheder til biologiske fædre med mulighed for at prøve faderskabet efter 6 måneder "Nu gælder det om at beholde trusserne på til julefrokosten, piger". Det kan man jo så opfatte som man vil.


Der syntes samlet set på ingen måde at være grundlag for ministeriets udtalelser, som vi anbefaler trækkes tilbage samtidig med at ministeriet i fremtiden anbefales at være opmærksom på de undersøgelser, der kommer fra Vive og nu åbenbart også "kartellet" Lev-uden-vold.

Foreningen Far skal anbefale en ligeværdig indsats for vold mod kvinder og mænd, drenge og piger i Danmark. Foreningen Far står markant med de fleste børn og fædre der bliver udsat for psykisk vold i Danmark. Foruden offentlig, fysisk og økonomisk vold mod børn og fædre.

Med venlig hilsen
Foreningen Far

Relevant information

Kritik af ledelsen hos Institut for Menneskeret
https://www.altinget.dk/artikel/tidligere-direktoer-kritiserer-ledelsen-i-institut-for-menneskerettigheder

Statistik for vold mod mænd kan eksplodere
https://mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/103246

Vold mod mænd i Danmark
https://mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/93654

Ligestillingskatalog for børn og fædre

Billeder


Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire