Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
20/02-19   -   Pressemeddelelse

Høring og anbefaling til MinisterenForeningen Far anbefaler Børne- og Socialministeren IKKE at underskrive forskrifterne til det nye familieretshus og familiedomstolen. Der sker aktuelt indberetning og orientering af FN, Europa kommissionen og den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Borgerne er ikke lige for loven.

Det anbefales at Ministeren på vegne af Børne- og Socialministeriet erkender den hidtidige diskrimination, som er sket af familieformer, bopæl/samværsforældre samt køn i familielovgivningen. Foruden straks ændre ikke tilladt forvaltningsretlig praksis for at sikre borgernes retssikkkerhed.

Børne- og socialministeren
Mai Mercardo
Holmens Kanal 22
1060 København K.

København, den 20. februar 2019

Vedr. : Høring og anbefaling til Ministeren

Foreningen Far skal hermed anbefale Ministeren IKKE at underskrive de foreliggende forskrifter for familieretshuset og familiedomstolen. Vi skal gøre opmærksom på, at der tale om alvorlige svigt af retssikkerheden for borgerne. De fremsendte forskrifter må betegnes som ikke tilladt forvaltning af Ministeriet.

Der er tale om forskrifter, som er knopskydning af forældet og diskriminerende lovgivning med få justeringer, i stedet for ministeriel erkendelse af ikke tilladt forvaltning og brud på menneskeretten i den gældende lovgivning, hvor borgerne ikke er lige for loven.

Det gælder eksempelvis på områder som opdelingen af almindelige forældre i bopæl og samværsforældre, manglende digital post, fædreorlov, sociale ydelser til en forælder, barnets ret til at kende og blive passet af sine forældre samt manglende ligeværdighed i voldsindsatsen og brugen af begrebet samt den finansielle støtte.

Foreningen Far står med en markant kontaktflade til danske børn og fædre, har afholdt hundrede tusindevis af samtaler og har 41 års erfaring, men har ingen reel mulighed for at lave høringssvar på det fremsendte ministerielle grundlag. Foruden at vi fortsat står uden statslige midler og uden fastansatte i forhold til en kønsdiskriminerende og skandaløs statslige støtte. Vi finder dette som et alvorligt overgreb på borgernes retssikkerhed i Danmark.

Foreningen Far forventer at der føres menneskeretslige sager, såfremt Ministeren og Ministeriet ikke ændre sin forvaltningsretlige praksis og erkender borgerne ikke er lige for loven. Foreningen Far vil på det foreliggende grundlag indberette den ministerielle diskrimination i forhold til familieformer, bopæl/samværsforældre samt køn til FN, Europa Kommissionen og den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

HOVEDPROBLEMSTILLINGER

Som eksempel på et par hovedproblemstillinger kan nævnes:

Der er sket knopskydning af bekendtgørelser og vejledningerne og er kommet rigtig mange gentagelser ind, hvilket vil gøre dem tunge både at læse og bruge i praksis. Flere steder er det påtrængende med en ny gennemskrivning af hele afsnit for at gøre vejledningerne nutidige og anvendelige i praksis samt for overholdelse af menneskeretten.

Bopæl og samværsbegrebet bør betragtes som ikke tilladt forvaltning og bør straks fjernes fra lovgivningen, som udgangspunkt for almindelige børn og forældre, medmindre der er truffet individuel og konkret domstolsafgørelse om en sådan opdeling. Det syntes at være en fundamental manglende erkendelse af ansvar i embedsværket og manglende fyldestgørende orientering af ministre og politikere i forhold til direkte og indirekte diskriminationen af familieformer og køn med brug af begrebet.

Den kønsdiskriminerende finansielle støtte af interesse organisationer med kontakt til borgerne har afgørende betydning for en manglende ligeværdighed i indsatsen, statistik, høringssvar samt familie lovgivningen. Borgerne er ikke lige for loven.

Link: https://www.dr.dk/nyheder/politik/flere-milliarder-gemt-i-hemmelige-puljer

Det bør fremgår af alle vejledninger og bekendtgørelser, at forskelsbehandling baseret på køn eller andre former f.eks. familieformen og bopæl / samværsforældre ikke er tilladt. Det sker generelt ikke og offentlige medarbejdere tror derfor de har en ”blankocheck” til at træffe afgørelser, som de subjektivt finder er bedst for barnet uden at tage hensyn til barnets ret til begge forældre og ligeværdigheden. Borgerne er herved ikke lige for loven.

Delt bopæl: Der skal ved indførelse af delt bopæl baseret på fælles forældreskab være tale om fuld ligeværdighed i øvrige lovgivning. Det er anført i forskrifterne ”at lovgivningen ud over den familieretlige lovgivning, herunder reglerne i CPR-loven om bopælsregistrering af barnet og lovgivning om udbetaling af offentlige ydelser vedrørende barnet, administreres uafhængigt af den delte bopæl.”

En praksis som vidner om lovgivning lavet af og for ministeriet – ikke for borgerne, som ikke er lige for loven.

Domstolene skal have mulighed for at beslutte delt bopæl da fælles forældreskab som helhed er bedst for børns sundhed i livet, om forældrene er i konflikt eller ikke konflikt. Delt bopæl og ligeværdighed skaber ro i familierne og for barnet som udgangspunkt viser virkeligheden og forskningen.

I forhold til forældrenes aftalefrihed er der allerede i dag mange eksempler på, hvordan myndighederne tolker de godt kan ændre et barns samvær, men ikke økonomiske aftale pga. forældrenes aftalefrihed. Det må forventes at dette problem skaleres med de nye regler. Der vil være stor forskel på om en aftale mellem to forældre er indgået alene baseret på delt bopæl, som en forudsætning for øvrige bestemmelser i aftalen, eller som en generel aftale ved samlivsophør. Der må forventes mange sager og misforståelser, hvor frygten er at kun dele af forældrenes aftaler behandles uden at det er kendt for forældrene ved indgåelse af aftalerne.

Kønsfordelingen: Det fremgår af svar til Foreningen Far at der fortsat vil være en meget skæv kønsfordeling i det nye familieretshus. Det vil have afgørende betydning for retssikkerheden, da kønsfordelingen vil præge fortolkningen af vejledninger og bekendtgørelserne, såfremt det ikke præciseres at der skal ske beskyttelse mod forskelsbehandling, afskaffelse af bopæl og samværsbegrebet som udgangspunkt samt for dens sags skyld ligeværdige 7/7 ordninger og fordeling af barnets økonomi med indtægter og udgifter som udgangspunkt for familierne.

Ordet mor og bopælsforælder går igen i forskrifterne og brugen af voldsbegrebet er åbenlyst kønsdiskriminerende og usagligt ved nærmere gennemsyn og analyser. Der er tale om grov, direkte og indirekte kønsdiskrimination i forhold til brugen af voldsbegrebet – og en enten bevidst ministeriel praksis af enkelte medarbejdere eller alment manglende kompetencer og ligeværdig indsigt hos Ministeriet. Det må anses som et bevidst brud på menneskeretten, da ministeriet tidligere har været gjort bekendt med en praksis hos udvalgte medarbejdere i lovteksterne med brug af ordet ’mor’ og ’bopælsforældre’. Borgerne er ikke lige for loven

Digital post: Ministeriet er forud for forskrifterne orienteret om at det fortsat ikke i Danmark er muligt at opstille en liste over børn under 18 år i forhold til forældremyndighed og orienteringsretten, da dette mod bedrevidende fortsat ikke er sikret ministerielt. Foreningen Far forventer den digitale post mellem kommunerne og familieretshuset vil blive et administrativt og menneskeretligt problem, fordi den digital post om børn til begge forældre fortsat ikke er sikret.

Vi taler i forhold til digital post dels om en stigende brug af digitalisering, online kurser foruden nogle af de mest alvorlige børnesager i Danmark. Det er helt normalt at bekymringsskrivelser netop i denne gruppe alene sendes til en forælder og forkert forælder. Vi ser det konstant.

Familieretshuset og familiedomstolen vil endvidere næppe kunne kommunikere effektivt med kommunernes uden der er styr på den digitale post og informeringsretten / forældremyndigheden i cpr.

Fædreorlov: Det fremgår ikke af de nye forskrifter, at børn har ret til orlov med begge forældre som udgangspunkt. Potentialet for forebyggelse af familiesager via fædreorlov ignoreres ministerielt på trods af utallige henvendelser. Forældreansvarsloven skal som udgangspunkt give barnet ret til barsel med begge forældre i henhold til menneskeretten og beskyttelse mod forskelsbehandling. Det sker ikke og der sker i stedet misbrug af lovgivningen.

Biologisk forældreskab: Barnets livsvarige menneskeret til at kende og blive passet af sine forældre er ikke blevet sikret. Dette må anses som et bekendt forhold for ministeriet og som et direkte brud på menneskeretten for børn og forældre i ministeriet.

Sociale ydelser: Det fremgår af forskrifterne at bopæl og samværsbegrebet samt folkeregister adressen i cpr opretholdes med tildeling af sociale ydelser ved behov til den ene forælder alene. Et forhold som er bekendt for ministeriet og som må betragtes som et bevidst brud på menneskeretten.

Børneenheden: Det vil være afgørende for succes om børneenheden baserer sine procedurer på fælles forældreskab og skal ske kvalitetssikring heraf. Bekendtgørelser og vejledninger nævner ikke dette centrale udgangspunkt og at alle borgere skal være lige for loven, hvorfor forældet kultur ved samme medarbejdere som tidligere må forventes at være problematisk for børnene.

Fri proces og gebyrer: Det er afgørende for børnene at fri proces ikke kan bruges som pression ved at en forælder tildeles fri proces og den anden ikke. Fri proces bør tildeles i forhold til barnet og barnets forældre samlet i sagen. Forældre og advokater misbruger fri proces reglerne og det skaber konflikter.

Foreningen Far vedlægger på denne baggrund sit oprindelige høringssvar og skal anmode ministeren om at sikre alle borgere er lige for loven.

Foreningen Far skal gøre ministeren, folketingets relevante udvalg samt ombudsmanden og statsrevisionen opmærksom på, at det i lighed med skandalen hos skat – åbenlyst med de fremsendte forskrifter – ikke kan forventes længere at ministeriet internt selv erkender problemet med ikke tilladt forvaltningsretlig praksis.

Borgerne er ikke lige for loven og der bør være en åbenlys bekymring for borgernes retssikkerhed. Der opleves direkte og indirekte brud på menneskeretten i familielovgivningen og de gældende forskrifter.

Foreningen Far står som altid til rådighed for positiv dialog.
Foreningen Far rejser meget skarp kritik.

Det anbefales at Ministeren IKKE underskriver de forelæggende forskrifter.


På vegne af Foreningen Far
Jesper Lohse, MBA
E-mail: formand@foreningenfar.dk

Formand for Foreningen Far – grundlagt i 1977 www.foreningenfar.dk
Formand (koordinerende) de Nordiske Børn og Fædre organisationer www.nordiskligestilling.org
ICSP Bestyrelsesmedlem (Internationale forskere og eksperter i børns sundhed og rettigheder) www.strasbourg2018.org


A – Eksempel ”Bilag 7: Vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær”
B – Foreningen Fars høringssvar (https://mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/107965)
C – FN Børnekonventionen (https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx)
D – Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf)

Relevant information

Foreningen Fars høringssvar
https://mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/107965

FN Børnekonventionen
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

Anbefaling til Ministeren
Bilag A - Eksempel

Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire