Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
28/08-23   -   Pressemeddelelse

Kendelse fra pressenævnet

Foreningen Far har klaget til Pressenævnet og generaldirektøren hos DR over en artiklen, som blev bragt af DR den 31. januar 2023, idet foreningen mener, at god presseskik er tilsidesat. Foreningen Far konstaterede, at artiklen blev bragt i forbindelse med igangværende politiske forhandlinger og statslige tildelinger af midler samt at det ikke er første gang det sker.

Foreningen Far konstaterede, at artiklen ”Millioner på vej til voldsramte kvinder” blev bragt i forbindelse med igangværende politiske forhandlinger og statslige tildelinger af midler.

Foreningen Far gjorde sammen med ligestillingsministeriet ligeledes DR opmærksom på, at de tal, som DR havde opgivet i artiklen, var forældede, og at puljen bl.a. omfattede både mænd og kvinder.

DR rettede derefter teksten i artiklen, så det nu er både mænd og kvinder, der omtales. DR opgiver dog i artiklen fortsat kun tal for voldsramte kvinder og ikke for mænd og har anvendt forældede og ensidige tal fra 2017. De tal der er bragt historisk stammer ofte fra kvindesagen selv med ingen eller en lav grad af kvalitetskontrol.

URL’en der leder til den pågældende side, hvor artiklen er offentliggjort, omtaler fortsat ligeledes ikke mænd, men alene kvinder.

Foreningen Far har henvist til, at det fremgår af artiklen, at: ”Ifølge Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet er omkring 38.000 kvinder årligt udsat for fysisk vold.” Dette burde retvisende være: ”Det skønnes, at ca. 24.000 kvinder og 20.000 mænd i 2021 blev udsat for fysisk partnervold i henhold til Statens Institut for Folkesundhed på opdrag fra Ligestillingsministeriet.”

Foreningen Far har henvist til rapporten ”Vold og overgreb i Danmark 2021: Analyser baseret på Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne 2005, 2010, 2017 og 2021” fra Statens Institut for Folkesundhed, SDU.

Foreningen Far har derudover oplyst, at mænd og fædre, der er udsat for offentlig diskrimination og/eller har mistet kontakt for eksempel via forældrefremmedgørelse, ofte ikke indgår i voldstallene, ligesom psykisk og økonomisk vold ikke er medtaget, som rammer flest fædre. Herved kan tallet for mænd og fædre eksplodere, uden at det nævnes på saglig vis af DR.

Flere undersøgelser i flere lande dokumenterer i dag, at flere mænd end kvinder kan være udsat for partnervold, selv om der er forskel på volden, og alle voldsofre naturligvis skal beskyttes.

Det er Foreningen Fars opfattelse, at sagen er grov og udtryk for et generelt problem hos DR, da det ikke er første gang, at foreningen oplever ”plantede” historier forud for lovændringer og statslige tildelinger.

Et forhold, der bør undersøges ledelsesmæssigt internt hos DR i forhold til journalistisk saglighed, medvirken til ensidig politisk lovgivning og statslige tildelinger samt udstilling af uskyldige mennesker baseret på køn.

Foreningen Far ønsker at beskytte alle rigtige voldsofre, om det er mænd eller kvinder.

Foreningen Far har i den forbindelse henvist til DR artikel ”Hjælp til voldsramte kvinder hænger i en tynd tråd, hvis regeringen ikke ombestemmer sig” bragt den 12. september 2022 på dr.dk. Artiklen viser sammen med den påklagede artikel, hvordan DR ikke foretager et sagligt journalistisk tjek, men medvirker til politiske bevillinger og lovgivning.

DR fremstiller et misvisende billede og kan herved potentielt og alvorligt medvirke til, at faktiske voldsofre i Danmark, om det er kvinder eller mænd, ikke beskyttes, støttes korrekt og ikke opnår respekt.

DR har ikke i forbindelse med historien vurderet eller undersøgt, hvor mange voldssager, som er korrekte og ikke korrekte, eller undersøgt de mønstre, som findes, hvor voldsudøvere beskyttes som voldsofre på et forkert grundlag. DR har derimod udstillet mænd som voldsudøvere og kvinder som voldsofre, selv om dette meget langt fra er tilfældet i dagens Danmark.

Foreningen Far har rejst kritik af DR og påklaget sagen til pressenævnet og DR generaldirektøren. Pressenævnet finder ikke at Foreningen Far har retslig interesse i sagen eller den har en sådan væsentlig samfundsmæssig interesse, at der er grundlag for at behandle klagen i forhold til Foreningen Far.

Foreningen Far fastholder sin kritik og klage til DR generaldirektøren.

Relevant information

Foreningen Far: Psykisk vold rammer mest børn og fædre
https://mypresswire.com/dk/pressroom/28025/pressrelease/108776

Red barnet: Kvinders vold mod børn
https://mcusercontent.com/a1078abddb47ca8e84f416efd/files/bd05eee7-e15e-dd4d-6cec-0de9e7540029/KvindersVoldModBoern.02.pdf

Statens Institut for Folkesundhed
https://mcusercontent.com/a1078abddb47ca8e84f416efd/files/c62ce203-9f1b-b0bd-79ba-c162c4eb88fb/StatensInstitutForFolkesundhed.pdf

Læs kendelsen

Pressekontakt

Foreningen Far
Presseansvarlig
  26229730

Firma

Foreningen Far
Fruebjergvej 3
2100 København Ø, Danmark


http://www.foreningenfar.dk

Modtag nyheder fra Foreningen Far på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire