Få dit eget presserum

Få dit eget presserum
08/11-17   -   Pressemeddelelse

Nu kan alle donere træer til nye Folkeskove plantet over drikkevandsressourcer på statens jord

Growing Trees Network Foundation, konceptet Folkeskoven.dk er meget glade for at kunne introducere danskerne til, at vi nu, alle kan hjælpe til plantning af nye Folkeskove over drikkevandsressourcer i Danmark, ved at donere træer, der plantes på Naturstyrelsens arealer.

Growing Trees Network Foundation, konceptet Folkeskoven.dk er meget glade for at kunne introducere danskerne til, at vi nu, alle kan hjælpe til plantning af nye Folkeskove over drikkevandsressourcer i Danmark, ved at donere træer, der plantes på Naturstyrelsens arealer.

”I dag er en meget stor dag for naturen og os danskere, hvor vi alle glade kan kippe med flaget for det nye samarbejde med Naturstyrelsen, som nu muliggør at vi fra i dag, alle kan donere træer til nye Folkeskove. Skovene bliver plantet på arealer, som Naturstyrelsen vil passe og pleje i vores tid og langt ud i fremtiden.
Jordarealerne har Naturstyrelsen erhvervet i samarbejde med lokale kommuner og vandværker. At alle i Danmark nu aktivt har mulighed for at gøre deres egen personlige indsats for natur, dyreliv, klima og rent drikkevand i fremtiden, ved at plante træer til almen gavn, er en fantastisk mulighed. Især fordi vi lige nu oplever tiltagende klimaforandringer, for megen Co2 i atmosfæren og stigende forurening af drikkevands-ressourcer, som vi med aktiv handling skal have beskyttet mod kvælstof, pesticider og andre giftstoffer, så vi fortsat kan drikke simpelt renset, rent og sundt drikkevand”, udtaler Kim Nielsen & Lars Heiselberg Vang Jensen, stifterne af Folkeskoven.dk

De nye Folkeskove har fredskovsstatus, hvilket betyder, at de vil stå der i fremtiden til gavn og glæde for os og de kommende generationer.
Hvad hjælper folkets donationer? Donationerne vil være med til at øge de midler, som staten i forvejen har afsat til at rejse ny statsskov, så vi hurtigere får rejst mere skov.

Via folkeskoven.dk tilbydes danskerne, at vi sammen kan plante en masse træer i nye Folkeskove. DNA’et for de nye Folkeskove er: ”Hvad vi i Danmark kan, når vi løfter i flok”.
Ved at plante træer i økologisk dyrkede skove over drikkevandsressourcer hjælper vi til, at bevare det rene drikkevand. Samtidig lagrer træerne store mængder Co2, giver levesteder til dyr og vi får nye herlige skovperler, som vi kan udfolde os i rekreativt. Det er ren win win win.

Vi har med stor glæde og succes i flere år etableret Folkeskove i samarbejde med lokale borgere, kommuner, vandværker, firmaer, private, foreninger m.fl., som har sponsoreret jord, træer og bidraget med deres frivillighed, så de nye Folkeskove kunne blive etableret.

I første omgang er det muligt at donere træer til nye Folkeskove på Naturstyrelsens arealer ved Greve, på Nordals, i True ved Aarhus og i Hinnerup. Alle fire skove er placeret over vigtige drikkevandsressourcer. Skovrejsningerne sker i samarbejde med lokale kommuner og vandværker.
Der vil løbende blive tilføjet arealer til nye Folkeskove på kommunal- og statsjord. Vi inviterer også gerne, at det kan blive muligt for befolkningen at plante skove over grundvand på Folkekirkers jorde.

Privat personer kan få skattefradrag
Donationer af træer til nye Folkeskove via den Selvejende Institution: Growing Trees Network Foundation S/I, udløser skattefradrag på op til kr. 15.600 i 2017.
Hvad koster et træ i folkeskoven så?
Et træ koster kr. 20, som dækker:
- Køb af træ, plantning, samt 3 års vedligeholdelse af træet. Herefter varetages omkostning til vedligeholdelse af træerne af staten/kommune
- I fællespulje, er træ donationerne med til at finansiere stier og p-pladser ude i Folkeskoven.

Vi mener, at de udfordringer vi aktuelt har i Danmark og ude i verden med klimaudfordringer og mangel på drikkevand kalder på en national-tv-indsamling eller tiltag, der rykker mere end det! Fra Folkeskoven.dk vil vi gerne invitere intensiv handling med at plante mange træer i mange nye skove i Danmark, men også at vi rækker ud med vores ”omsorgsarm” og hjælper internationalt, så vi kan hjælpe til at forebygge folkevandringer og mulige krige pga. mangel på rent drikkevand og klimaforandringer.

Den første store donation med 25.000 træer til de nye Folkeskove på Naturstyrelsens arealer er allerede i hus. Den fynske kistefabrik Tommerup Heilskov Kister har de sidste tre år doneret ét træ per kiste til Growing Trees Network Foundation. Det har resulteret i, i alt 45.000 træer – 25.000 af disse træer skal nu til foråret plantes rundt i Danmark i de 4 nye Folkeskove.

Tommerup Heilskov
Direktør, Ulrick Hein Boe Nielsen udtaler:
Hvad vi låner af naturen, leverer vi tilbage til naturen.
Vi har hos Tommerup Heilskov to vigtige værdier, mod og omtanke. Vi har modet til at gå forrest, både når det handler om omsorg for naturen, og beskyttelse af drikkevand for kommende generationer.
Vi har nu i mere end 3 år haft et slogan der hedder ” Vi planter et træ for hver kiste vi bringer” og træerne doneres via Growing Trees Network Foundation. Vi er glade for at vi med den omtanke, sammen med vore kunder kan give et bidrag til en bedre verden.

Arcane Tinmen
Vi laver tilbehør til kortspil – og har et ønske om to ting:
Et at værne om vores klodes velbefindende ved at foretage de miljømæssige justeringer vi kan. En af disse måder er at vi hvert år køber ”CO2-reduktion” for at udligne vores carbon footprint.
To vi håber på at være bannerfører for vores branche og vise vejen for de andre og måske få dem til også at tænke over deres egen klimaindsats.
Vi er rigtigt glade for samarbejdet med Folkeskoven.dk – det er enkelt og ligetil at gøre, og det er en stor hjælp for os som firma.

Deutsche Post DHL planter et træ per medarbejder i Danmark
”Deutsche Post DHL har en målsætning om at halvere sin CO2 udledning i 2025 og være en CO2 neutral logistikvirksomhed i 2050.
Vi ved godt at det er nogle ret ambitiøse mål, men ved tidligere klimamål har vi nået dem hurtigere end planlagt. Et af tiltagene for at nå dette mål, er at plante 1.000.000 træer årligt på verdensplan. DHL i Danmark støtter op om dette, ved at plante et træ per medarbejder til fordel for det danske miljø”.

Peter Søgaard
Aarhus Kommune nytænker skovrejsning
Aarhus Kommune nytænker skovrejsning
I Aarhus Kommune skal der også rejses meget skov – 3200 hektar mere for at være helt præcis. Så stor en mundfuld klarer kommunen ikke på egen hånd. Aarhus Kommune vil gerne indgå i flere typer samarbejder om skovrejsning, og meget gerne eksperimentere med forskellige skovrejsningsmetoder, så de nye skove også kan levere mere biodiversitet og alsidige rekreative oplevelserfor skovgæsten og her fortsætter vi meget gerne det tætte samarbejde med Growing Trees Network”, fortæller Peter Søgaard, biolog og projektleder for skovrejsning i Aarhus Kommune.
Growing Trees Network har allerede hjulpet Aarhus Kommune med at plante træer i flere skovrejsningsprojekter over grundvandsressourcer. Det seneste var skovrejsningen ved Byagervej i udkanten af den lille by Beder syd for Aarhus. ”Der var enormt stor opbakning og interesse for den nye skov og der var flere hundrede borgere, der mødte op til indvielsen af den helt nye og meget bynære Folkeskov”.
Growing Trees Networks indsats betød, at de lokale borgere via køb-et-træ-ordningen sammen med virksomheders køb af træer, finansierede
plantningen af mere end 22.000 træer, svarende til godt 93% af træerne i skoven og der kan stadigt doneres træer til skoven.
Samarbejdet med folkeskovs-konceptet har suppleret og bakket op om et i forvejen stort lokalt borgerengagement i skovens tilblivelse.
"Fra Aarhus kommune vil vi gerne takke for alle træerne som borgere og virksomhederne så flot har doneret og samtidig frigiver det midler til
kommende skovrejsningsprojekter til grundvandsbeskyttelse i Aarhus Kommune",
lyder det fra Peter Søgaard.

Erik Bachhausen
Formand for Spentrup Vandværk.
”Ved Spentrup vandværk blev vi begejstret da et samarbejde med Randers Kommune og Folkeskov’s konceptet satte øget fokus på vores grundvand her i Spentrup. Høgshøj Folkeskov blev plantet færdig med mange lokale borgeres hjælp på skovens dag 4. maj 2014.
Høgshøj Folkeskov beskytter vores boringsnære område, og med træerne købt af borgerne i Spentrup er der nu en stor bevidsthed om at vi skal værne om vores rene drikkevand”

Peter Nordahn
Vandforsyningschef Verdo Vand A/S udtaler:
”Hos Verdo arbejder vi hver dag for at sikre og forbedre vores drikkevand. Derfor er det oplagt at være med i projektet Oust Mølle Folkeskov og andre kommende Folkeskove, da det er med til at sikre rent vand til fremtidens generationer. Vi skal huske på, at det rene vand i hanen ikke er en selvfølge. Vand er en vigtig ressource og noget vi skal passe på og det er præcis det Oust Mølle Folkeskov er med til.
Samtidig er vi som vandforsyning med til at skabe et rekreativt område for vores naboer og kunder, hvilket er en kæmpe sidegevinst ved grundvandsbeskyttelsen”.

Frank Brodersen
Direktør i HOFOR – Hovedstadsområdets Forsyningsselskab – siger:

”Det er meget positivt, at borgere og virksomheder kan medvirke til at beskytte vores dyrebare grundvand. Det er en truet ressource, og initiativet vil øge borgernes interesse for at beskytte det mod forurening. Som landets største vandselskab med mere end en million forbrugere ser vi det som en vigtig opgave at sikre rent vand også til de fremtidige generationer. Derfor samarbejder vi i flere områder omkring etablering af nye skovområder gennem opkøb af jord ved vores vandboringer. Plantning af ny skov på arealerne giver udover en permanent grundvandsbeskyttelse nye rekreative muligheder og reducerer samtidig indholdet af CO2 i luften.”

Randi Flensborg Jørgensen
Skov- og Landskabsingeniør, Randers Kommune, Natur og miljø udtaler:
Growing Trees Network lægger et kæmpe arbejde i hver enkelt folkeskov, hvor de er ude at støve virksomheder op, går i medierne og generelt sparker døre ind med et gå på mod og en flid uden lige. Jeg synes vi supplere hinanden rigtig godt, vi i kommunen har de faglige kompetencer, hvordan gør man det med at rejse en skov og Growing Trees har et rigtig godt kendskab til mennesker og psykologiske mekanismer, hvordan man får sparket gang i og holdt momentum i en frivillig arbejdsgruppe.
Den store lokale opbakning ved et borgermøde i Spentrup indebar, at vi nemt fik nedsat en meget engageret arbejdsgruppe, hvor idrætsforeningen, skole og børnehave også er repræsenteret udover borgere og en meget engageret Brugs. Udover at etablere en skov, sikre grundvandet og etablere et rekreativt område med en sø, blev der efterspurgt en skoleskov hvor vi kunne vise forskellige skovtyper og hvordan de udvikler sig med lys/skygge, urtevegetation osv.– det vil sige et område kun med nåletræer, et bøgedomineret og et med egeblandskov, forklarer Randi Flensborg Jørgensen og fortsætter, vi har også lavet flere pladser med bålsted og der kommer borde/bænke op, noget som både børnehave og skole kan bruge til udeundervisning, og spejdere og andre borgere selvfølgelig kan have glæde af på alle døgnets timer. Ved etableringen af Oustmølle Folkeskov i Randers havde vi et tilsvarene flot borgersamarbejde med vandværk, beboerforening, lokale rideklub, virksomheder mfl. udført i samarbejde med koncept Folkeskoven.dk

Området er også historisk på grund af den gamle gravhøj; Høgshøj fra Bronzealderen. Området omkring gravhøjen kommer til at blive fritliggende, og ud mod gravhøjen plantes en ”oldtidsskov” med træarter, der var dominerende op gennem forhistorisk tid. Birke-fyrreskov fra jægerstenalderen, en tættere lindeskov fra bondestenalderen herefter går skoven over i elm, eg og til sidst bøg, som er den træart, der dominere i dag.

Troels Kærgaard Bjerre
Hydrogeolog og projektchef i VandCenter Syd udtaler:
Grundvand er en sårbar og værdifuld ressource, som vi i fællesskab skal beskytte. Det er derfor meget positivt og kærkomment, at Growing Trees Network har skabt en model, der giver bl.a. virksomheder og borgere mulighed for at bidrage til grundvandsbeskyttelse. Vi bifalder dette innovative koncept, der formår at sætte skarp fokus på en vigtig indsats.

Carl-Emil Larsen, direktør i DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening udtaler:
”Skovrejsning har en dokumenteret positiv effekt på kvaliteten af grundvandet. Growing Trees Network er i sit arbejde med til at bevidstgøre om behovet for beskyttelse af vores drikkevand og samtidig engagere befolkningen i indsatsen. Det arbejde afføder respekt og anerkendelse”.

---

I Danmark har vi stadig simpelt renset, rent drikkevand i hanerne. Det skal vi kæmpe for at bevare!

DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening anslår at 10.000 hektar økologisk drevet jord vil beskytte de vigtigste boringsnære arealer, enten som eng, landbrug eller skov.

En af vejene til målet er nye Folkeskove hvor danskerne kan købe træer til plantning på kommunal- og stats jord over grundvandsressourcer, og samtidigt hjælpe til mindre Co2 i atmosfæren. Situationen er alvorlig for det danske grundvand. Vandværkerne har i de seneste 10-15 år lukket omkring 100 boringer om året på grund af forurening.

Skovrejsningsprojekter er en vigtig brik i at sikre grundvandet mod forurening. Det er generelt dyrt at rejse skov, så vandforsyninger og kommunerne vælger kun denne løsning i deres allermest følsomme indvindingsområder. Disse områder har topprioritet i beskyttelsesarbejdet, men fokus, vilje og midler mangler til at få beskyttet grundvandet.

Udfordringerne kalder på kvantespring for fremtidens rene drikkevand i Danmark

Fakta:
1. Skovrejsningsprojekterne er vigtige for vandforsyningerne i deres langsigtede arbejde med at beskytte grundvandet, så vi fortsat har rent
drikkevand i vandhanen.
2. Der rejses for lidt skov i Danmark, hvis regeringen vil nå sit mål om at fordoble det danske skovareal indenfor en skovgeneration, jf. det
nationale skovprogram vedtaget af Regeringen i 1989.
3. Miljøministeriet har siden 2002 indgået mange nye aftaler med vandforsyninger og kommuner om skovrejsning.
4. Miljøministeriet har i perioden 2000-2008 rejst 183 ha om året. Med det aktivitetsniveau vil det tage 35-40 år at indfri de indgåede aftaler.
5. På finansloven for 2010 faldt anlægsbevillingen til statslig skovrejsning m.v. 60 % fra 2009 til 2010.
6. Med det forventede aktivitetsniveau indenfor statslig skovrejsning vil det nu tage over 50 år at indfri de indgåede aftaler med
vandforsyninger og kommuner.

---

Kærlighedsbrev til vores natur, og vores livsvigtige drikkevand.

Hej kære dansker

Vi har en dejlig natur nyhed i Danmark, som vi er super glade for at kunne dele med jer i dag.
”Tillykke til Danmark” er det simpelthen :-)

Endda et af de helt store og vigtige: ”Tillykke til Danmark, tillykke til os alle sammen”.
Vi har nu alle muligheden for at gå en fælles vej, hvor vi løfter i flok, til gavn og glæde for vores allesammens natur?
- Men først kunne vi fra folkeskoven.dk godt tænke os, at vi et øjeblik stopper op og ser tilbage på og genkalder os nogle af de mange smukke og dejlige naturoplevelser, som du, vi og jeg helt sikkert har haft i den danske natur med dens skiftende årstider. Måske har du din helt egen foretrukne årstid?

Vi tager udgangspunkt i, at du, dine venner og familie elsker naturen og dyrelivet, ligeså meget som vi gør. Og at I sikkert også gerne vil have meget mere ny, flot, smuk, mangfoldig og levende natur, både der hvor I bor, og i andre egne af Danmark- smukke fredfyldte åndehuller i hverdagen, som I kan besøge, når I har lyst.
Vi mærker som mennesker af og til følelsen af, at nu skal jeg simpelthen ud i naturen og trække noget frisk luft og mærke plads og ro- og bare være.

Når jeg lige nu sidder og tænker på min yndlingssæson i naturen, har jeg kontakt til hvordan jeg elsker, når der er ”forår i luften”. Når vi oplever solen, der med sit smukke lys og sine stærke stråler kommer tiltagende frem. Det livgivende lys, som vi hen over vinteren har hungret efter. Fuglene kvidrer lystigt og det pibler frem med grønne skud og spirer allevegne. Vi drages ud i naturen til haven, skoven, havet eller…? -Så oplever vi, at folk smiler mere, og at vi nemt udtrykker taknemmelighed over, at foråret nu er her. Vi bliver umildbare i sproget og taler om, alt det skønne og smukke vi oplever. Vi snakker om forårets komme og vi føler os tæt forbundet med naturen. Folk glædes og er taknemmelige og vi værdsætter den umiddelbare begejstring, som folk viser og udtrykker. Det er så fedt og berigende.
Vi oplever og føler, at det er så smukt, når vi ser hvordan træer, buske og blomster vokser og folder sig ud- næret af solens varme, regnvandet og jordens næring. Så har vores elskede natur beriget os med endnu en smuk sæson, og vi mennesker næres med nye friske ideer, energi, positivitet og øget foretagsomhed.

Vores natur bistår os med så meget, men aktuelt har den desværre inderligt brug for vores hjælp til at kunne finde tilbage til naturens naturlige kredsløbsbalance.

Heldigvis er der jo rigtig meget, som vi alle kan gøre for at hjælpe naturen, dyrelivet og os selv via det liv vi lever og de handlinger vi igangsætter.
Dagens gode nyhed er, at det nu er blevet muligt for os alle at gøre en aktiv indsats for at bevare vores rene naturlige drikkevand ved at plante nye Folkeskove over vores dyrebare drikkevandsressourcer.
Træerne vil ligeledes optage Co2, så de over år kan optage den Co2 vi udledte i år 1.
De kan plantes på kommunal- eller statsjord i nye Fredsskove, som vi er sammen om at skabe.
Personligt er vi så glade og taknemmelige for at det nu er muligt, at alle kan hjælpe naturen med plantede træer. Træernes effekt vil hjælpe de kommende generationer men også fungerer som et aktivt svar til de klimaforandringer vi aktuelt har.

Glade og taknemmelige skov hilsner

Til naturen, dyrelivet, og vi mennesker

Growing Trees Network Foundation, konceptet Folkeskoven.dk

Relevant information

Folkets og virksomheders træer gavner så folk i Folkeskoven
www.folkeskoven.dk

Greve Folkeskov en del af Greve Skov
Himmerig Folkskov en del af Himmerig Skoven, Hinnerup, Favrskov Kommune
Oksbøl Folkeskov, en del af Oksbøl Folkeskov, Nordborg, Als
True Folkeskov, en del af True skov, True, Aarhus Kommune

Billeder


Pressekontakt

Ulrich Hein Bo Nielsen
Direktør, Tommerup Heilskov
   +45 2168 1663
Lars Heiselberg Vang Jensen
Medstifter af Folkeskoven.dk
  40153594
  40153594

Firma

Growing Trees Network Foundation S/I - koncept Folkekskoven.dk
Norddigesvej 2, 1. th.
8240 Risskov, Danmark

  +45 40 15 35 94
  +45 40 15 35 94

www.folkeskoven.dk

Modtag nyheder fra Folkeskoven.dk på mail

Tilmeld dig her
Vores mission er at effektivisere og formidle alle former for presse- og virksomhedsinformation og gøre den tilgængelig for alle på alle tilgængelige platforme.

om MyPressWire